Statikus tartalmak

 • ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

  közzétéve: Statikus tartalmak

  Az Új-Ház Építőanyag Nagykereskedelmi Zrt.

  ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

  1          A Tájékoztató célja, hatálya

  1.1       Előzmények

  Ez év május 25-ével lép/lépett hatályba az Európai Unió 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelete, a General Data Protect Regulation, (a továbbiakban GDPR, vagy Rendelet). A Társaság a Rendelet értelmében adatkezelőnek minősül, a Rendelet szabályozása a Társaság által kezelt személyes adatok vonatkozásában is alkalmazandó.

  1.2       A szabályzat célja

  Jelen Tájékoztató célja, hogy az Új-Ház Építőanyag Nagykereskedelmi Zrt. (a továbbiakban Társaság), mint Adatkezelő, ügyfelei, leendő ügyfelei és leendő alkalmazottai számára átláthatóvá tegye az általa, honlapjain nyújtott szolgáltatások igénybe vétele során követett adatkezelési eljárásokat, a természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelméhez kapcsolódó elvek és szabályok a természetes személyek állampolgárságától és lakóhelyétől függetlenül érvényesüljenek. A Társaság alapvető célja, hogy minden esetben tiszteletben tartsa e természetes személyek alapvető jogait és szabadságait, különösen, ami a személyes adataik védelméhez való jogukat illeti.

  1.3       A Társaság, mint Adatkezelő adatai

  A Társaság neve

  Új-Ház Építőanyag Nagykereskedelmi Zrt.

  Székhely:

  9111 Tényő, Fő utca 2.

  Cégjegyzék szám:

  08-10-001794 Győr-Moson-Sopron Megyei Cégbíróság, mint Cégbíróság

  Cégvezető (aláírásra jogosult):

  Dr. Rázsóné Szórády Csilla, cégvezető

  Adatvédelmi felelős neve, beosztása:

  Karakai Ágota, marketing munkatárs

  Elérhetősége:

  marketing@uj-haz.hu

  1.4       Adatfeldolgozók

  Egyes esetekben, a Felhasználói adatok további adatkezelőkhöz és adatfeldolgozókhoz kerülhetnek. Adatfeldolgozó igénybe vétele esetén a Társaság szerződéses kötelemként előírja, hogy a szerződött adatfeldolgozó a személyes adatok védelme érdekében betartsa a Rendelet előírásait és rendelkezzen az előírt nyilvántartásokkal is.

  A személyes adatok kezelése során az alábbi adatfeldolgozók és adatkezelők kerülnek bevonásra:

  Adatkezelő/feldolgozó megnevezése

  Az adattovábbítás célja

  CLAIR & CURTIS COMMUNICATION Tanácsadó Kft.

  DM kampányok szervezése, nyereményjátékok/promóciók szervezése, közösségi médiában megvalósított marketing tevékenység.

  1.5       Vonatkozó jogszabályok

  A Tájékoztató rendelkezéseinek meghatározása során a Rendelet mellett kiemelten figyelembe vette az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”), továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit is.

  1.6       A Tájékoztató hatálya

  Jelen adatkezelési Tájékoztató hatálya az ujhazcentrum.hu weblaphoz (a továbbiakban Honlap), az egyéb internetes megjelenési formákra (Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest, linkedIN, stb.), valamint a Társaság kereskedelmi tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. A Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre és szolgáltatásokra, amelyek a Honlapon megjelenő, azon hirdető, az Adatkezelőn kívüli harmadik fél szolgáltatásaihoz, nyereményjátékaihoz és egyéb, általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. A Tájékoztató nem terjed ki azon szolgáltatók, weboldalak adatkezelésére, melyekhez a Honlapon található hivatkozás vezet.

  1.7       A Tájékoztató módosítása

  A Társaság fenntartja a jogot a Tájékoztató egyoldalú módosítására.

  A mindenkori hatályos Tájékoztató a Honlapon érhető el.

  A Honlap felhasználója a Honlapra történő belépéssel elfogadja a hatályos Tájékoztató rendelkezéseit.

   

  2          Fogalmak

  A Tájékoztatóban használt fogalmak jelentése:

  1. i.adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
  2. ii.adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
  3. iii.adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezeléscéljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
  4. iv.az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedetútján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
  5. v.Érintett vagy Felhasználó: a Társaság szolgáltatásait igénybe vevő, azonosított vagy azonosítható természetes személy;
  6. vi.harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
  7. vii.személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

  3          A Társaság által kezelt személyes adatok köre

  3.1       A kezelt személyes adatok köre

  1. a)A Honlapon keresztül történő Hírlevél feliratkozáshoz, név és email cím.
  2. b)A Honlap használata során a Társaság rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó IP címét.
  3. c)A Honlap használata során a rendszer cookie-kat (sütiket) helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie-k célja a böngészési élmény javítása, a személyre szóló szolgáltatás biztosítása, illetve az oldal látogatottsági adatainak mérése. A cookie-t a felhasználó törölni tudja végberendezéséről. A cookie-k fogadására felugró ablak figyelmeztet, mellyel le lehet tiltani a cookie-k települését, de nélkülük a felhasználói élmény esetleg nem lesz teljes.
  4. d)A Társaság által lebonyolított nyereményjátékok során a Felhasználó alábbi adatait kezelheti: név, cím, email, telefonszám, továbbá a nyereményjáték tájékoztatójában megjelölt további személyes adatok.
  5. e)A Társaság által lebonyolított rendezvényeken a rendezvény előadóinak és résztvevőinek adatai, különösen a név, cím, elérhetőségek, foglalkozás, szakmai érdeklődési kör.
  6. f)A Társaság szerződéseivel kapcsolatban kezeli a szerződő fél képviselőjének és szerződéses kapcsolattartójának adatait.
  7. g)Eseti megkeresések, email, levél, telefon megkeresés esetén az Érintett fel kapcsolattartási adatai, az információadáshoz vagy a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és ideig.
  8. h)Adatkezelő munkavállalói adatainak kezelése, a jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítéséhez.
  9. i)Állás betöltésére jelentkezők benyújtott adatai.

   

  3.2       Az adatkezelések jogalapja és célja

  A Társaság Adatkezelési Szabályzatában meghatározott módokon, az adatkezelés jogalapja a Felhasználói adatok kezelése tekintetében, elsősorban az alábbiakban határozható meg:

  • Jogi kötelezettségek teljesítése (bér, adózás, munkavédelmi stb. szabályok szerint);
  • Szerződéses kötelezettség teljesítése
  • A Társaság jogos érdekeinek érvényesítése, a Társaság tevékenységének biztosítása;
  • Érintett hozzájárulása
  • Felhasználó jogainak védelme.

  Az adatkezelések célja:

  1. a)A Társaság üzleti tevékenységéhez kötődő kapcsolattartás;
  2. b)Felhasználói vagy ügyfél megkeresések kezelése;
  3. c)Jogi kötelezettségek teljesítése;
  4. d)Közvetlen üzletszerzés és direkt marketing tevékenység (DM);
  5. e)Nyereményjáték szervezése;
  6. f)Honlap használatának kezelése, felhasználói azonosítás;
  7. g)Honlap, hirdetések testre szabása, célzott reklámok megjelenítése;
  8. h)Statisztikák, elemzések;
  9. i)Felhasználó által generált tartalmak kezelése (közösségi média, fórum);
  10. j)Munkavállalói adatok kezelése;
  11. k)Toborzás, nyitott pozíciókra jelentkezők kezelése.

  4          Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok gyakorlása

  4.1.1     Tájékoztatáshoz való jog

  A Felhasználó jogosult adatainak kezelésével kapcsolatban az átlátható tájékoztatásra, információra adatainak kezelését illetően, továbbá érintetti jogainak gyakorlására vonatkozó lehetőségekről.

  A Társaság a Felhasználók adatkezelésére vonatkozó információkat több módon is elérhetővé teszi, az 1.2 fejezetben meghatározott módon.

  A Felhasználó jogosult, hogy hozzáférjen a rá vonatkozóan gyűjtött adatokhoz, valamint arra, hogy egyszerűen és észszerű időközönként, az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése érdekében gyakorolja e jogát. Ez magában foglalja a Felhasználó jogát arra, hogy az egészségi állapotára vonatkozó személyes adatokhoz hozzáférjen.

  4.1.2     A Felhasználók hozzáférési joga

  A Felhasználó jogosult arra, hogy a Társaságtól, mint adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy milyen jellegű személyes adatainak kezelése van folyamatban, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

  1. a)az adatkezelés céljai;
  2. b)a Felhasználó személyes adatok kategóriái;
  3. c)azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
  4. d)adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjai.
  5. e)a Felhasználó joga, a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy az adatkezelés korlátozásához, továbbá a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz;
  6. f)a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  7. g)ha az adatokat nem a Felhasználótól gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó információ;
  8. h)az esetleges automatizált döntéshozatal ténye, az alkalmazott logikára vonatkozó érthető információk, továbbá az az információ, hogy adatkezelés a Felhasználóra nézve milyen várható következményekkel jár.

  A társaság a kezelt személyes adatok másolatait az érintett Felhasználó rendelkezésére bocsátja.

  4.1.3     Helyesbítéshez való jog

  A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

  4.1.4     Törléshez való jog

  A törléshez való jogot a Rendelet más néven „az elfeledtetéshez való jog”-nak nevezi.

  A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az egyéb feltételek fennállása esetén. A törlés joga nem vonatkozik a jogszabályi, vagy belső szabályzat által meghatározott kötelező adatkezelésekre.

  A Társaságnak egyes esetekben jogi kötelezettsége áll fenn bizonyos adatok kezelése tekintetében, ezért az adatok törlési kérelme nem teljesíthető különösen a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Társaságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából kezelt személyes adatok esetében:

  Egyéb esetekben a törléshez való jog a Rendelet vonatkozó fejezetei alapján gyakorolható.

  4.1.5     Az adatkezelés korlátozásához való jog

  A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  • a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

  Ha a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.

  4.1.6     Az adathordozhatósághoz való jog

  A Felhasználó jogosult arra, hogy a Társaság a szerződés teljesítésén alapuló, illetve hozzájáruláson alapuló adatkezelési tevékenységek tekintetében az automatizált módon kezelt személyes adatait számára vagy az általa megjelölt más Adatkezelő részére átadja.

  Az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy ha az adatkezelő közhatalmi feladatait gyakorolja vagy jogi kötelezettségének tesz eleget. Ezekben az esetekben tehát a Társaság nem köteles a hordozhatóságot biztosítani (például a munkaügyi adatok esetében).

  4.1.7     A tiltakozáshoz való jog

  A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

  4.1.8     Automatizált döntéshozatal

  A Társaság nem folytat automatizált döntéshozatalt Felhasználói esetében.

  5          A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

  A Rendelet 5. cikke határozza meg az adatkezelésre vonatkozó elveket. Ezen szempontok érvényesülését a Társaság minden egyes azonosított adatkezelése során biztosítja.

  5.1       Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve

  A személyes adatok kezelését minden esetben jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezzük. Az érintettek számára átláthatónak kell lennie, hogy a rájuk vonatkozó személyes adataikat hogyan gyűjtik, használják fel, azokba hogy tekintenek bele vagy milyen egyéb módon kezelik, valamint azzal összefüggésben, hogy a személyes adatokat milyen mértékben kezelik vagy fogják kezelni.

  Az átláthatóság elvének szellemében, Társaságunk biztosítja, hogy a személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen hozzáférhető és közérthető legyen, valamint hogy azt világosan és egyszerű nyelvezettel fogalmazzák meg.

  5.2       Célhoz kötöttség elve

  A Társaság biztosítja, hogy a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”). Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

  5.3       Adattakarékosság elve

  Az adatkezelés céljai megfelelőek és relevánsak, és a szükséges mértékre korlátozódnak.

  5.4       Pontosság elve

  A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; A Társaság minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”).

  A Társaság biztosítja az érintett jogát arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

  5.5       Korlátozott tárolhatóság elve

  A személyes adatok tárolásának olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; („korlátozott tárolhatóság”)

  Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, az Adatkezelő törlési vagy rendszeres felülvizsgálati határidőket állapít meg.

  5.6       Integritás és bizalmas jelleg

  A személyes adatok kezelését a Társaság úgy végzi, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelme. („integritás és bizalmas jelleg”).

  6          Jogorvoslat

  6.1       Információ, panasz

  Amennyiben a Felhasználó úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért a Társaság adatvédelmi felelőséhez fordulhat.

  A Társaság adatvédelmi ügyekben tájékoztatást nyújtó felelőse:

  Név: Karakai Ágota                  

  Beosztás: marketing munkatárs

  E-mail: marketing@uj-haz.hu">marketing@uj-haz.hu   

  6.2       Panasz ügyintézés a Hatóságnál

  További jogorvoslat érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet panaszt benyújtani. A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

  A Hatóság elérhetősége:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  Posta cím:

  1530  Budapest, Pf.: 5.

  cím:

  1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

  Telefon:

  +36 (1) 391-1400

  Fax:

  +36 (1) 391-1410

  E-mail:

  ugyfelszolgalat@naih.hu

  URL

  http://naih.hu

  Tényő, 2018. május 23.

  • Blogok

   közzétéve: Statikus tartalmak

   Könnyű falazóelemek 2019. március 12.
   „A súly a megbízhatóság jele”- hallhattuk ezt többször is azokban az időkben, mikor az anyag, és energiatakarékosság még nem számított értéknek. Ma már más szelek fújnak, sok tényezőt átértékelt az emberiség, elsősorban a környezetszennyezés, a klímaváltozás kézzel fogható jelei miatt. … tovább
   A gyerekszobák kialakításánál számos szempontot figyelembe kell vennünk. Az egyik legfontosabb az, hogy elkülönítsük a játszó-, a pihenő- és a tanulóhelyet. Az ágyat érdemes a szoba legsötétebb pontjára tenni, az íróasztal pedig ezzel szemben a legvilágosabb helyre kerüljön. A köztes … tovább
   Folyókák a ház körül 2019. március 5.
   Habár a télnek az elmúlt napokban búcsút inthettünk, a hidegebb időjárás azonban még beköszönthet a tavasz folyamán is, nem is beszélve a nagyobb esőkről, melyek az előző napokban, hetekben messze elkerültek minket. Esőzés a nyár beköszöntéig gyakrabban várható, így az … tovább
   Nemcsak a naptár szerint kezdődött meg a tavasz, hanem az időjárás is a szebbik arcát mutatja nekünk napok óta. A kinti napsütés és a kellemes idő pedig meghozza a kedvet ahhoz is, hogy becsalogassuk a tavaszt az otthonunkba. Tegyük el … tovább
   Csapadékvízgyűjtés 2019. február 28.
   Szárazságban, aszálykor az ember esőért fohászkodik, olyankor, mikor többet esik, hajlamosak vagyunk morgolódni a saras, latyakos idő miatt. Az ember néha kiszolgáltatva érzi magát az időjárás miatt. Szárazságban jól jön egy kis olcsó tartalék öntöző, vagy öblítővíz, nagy esőzésekor pedig … tovább
   A retró stílust valamilyen formában mindannyian szeretjük. Van, aki nosztalgiával tekint az irányzat öltözködési divatjára és előszeretettel bújik nyáron élénk, virágmintás ruhákba. Más az autójában bömbölteti a klasszikusokat, míg megint mások az otthonukat rendezik be a retró szellemében. Ez utóbbi … tovább
   “Think Pink!” – énekelte Audrey Hepburn és Fred Astaire a Funny Face című filmben, ez a megállapítás pedig tökéletesen igaz akkor is, ha igazán csajos hálószobát szeretnénk kialakítani. Napjainkban azonban a pink halvány, pasztell árnyalatai a legnépszerűbbek, melyekhez remekül tudunk … tovább
   Hőhídmegszakítások 2019. február 19.
   Napjaink építészetének legnagyobb bűnbakjává egy fizikai jelenség vált, amely ugyan nagyon hangzatos névvel rendelkezik, és egyszerű hibának tűnik, azonban mégsem írható körül tökéletesen pár szóval. Nem más ez, mint a hőhíd, amely az épületszerkezetek konstrukciós kialakításának hibáiból kifolyólag sok helyen … tovább
   Pincefalazó elem 2019. február 14.
   Az újHÁZ Centrum palettájának igazán keresett terméke a pincefalazó blokk. Népszerűsége nem a véletlen műve, hiszen a név egy univerzális építőelemet takar, mely az építkezés több területén is kiválóan alkalmazható. De mivel feltételezhetően nem mindenki tudja pontosan, mit is takar … tovább
   A szerelmesek ünnepén, február 14-én mindenki a szokottnál jobban készülődik az esti randevúra. Van azonban Valentin-napi kiegészítő a rózsaszirmokon és a gyertyákon túl is – néhány egyszerű, mutatós darabbal vonzó, csábító légkört alakíthatunk ki a hálószobában. A Valentin-napi hálószobai dekorációk … tovább
   A nagyméretű konyhák egyik igazi kis gyöngyszeme lehet az a reggelizősarok, ahová reggel a munkába, illetve iskolába indulás előtt lehuppanhatunk, hogy kávénkat és müzlinket elfogyaszthassuk. A dizájnerek szerint egy jól kialakított zug nemcsak belsőépítészetileg fontos, hanem a családot is összehozza. … tovább
   A geometrikus mintázatok évek óta népszerű elemei a belsőépítészetnek. Nem véletlenül, hiszen azon túl, hogy sokoldalúan alkalmazhatók, egyaránt remekül mutatnak irodai és otthoni kiegészítőként. Összegyűjtöttünk öt olyan geometrikus asztalt, amelyek gyönyörűen kiemelik a teret, és modern hangulatot kölcsönöznek kültéren és … tovább
   Aki építkezik, szinte biztos, hogy szereti az újat, és az újszerű dolgokat. Hisz, ha az ember folyton megelégedne a már meglevővel, mindenki csak öreg, vagy felújított házakban lakna, így semmi sem segítené az építőipar fejlődését, ezzel a motiváció is kiveszne … tovább
   A téli hidegek a nyakunkon vannak, ilyenkor az is ráhúzna a házra még egy réteg hőszigetelést, aki eddig már egyébként is megtette. Hát még az a lakó, aki ezt az előző év őszéig kihagyta a kötelező teendői közül. Bár az … tovább
   A minimalizmus alapszabályai 2019. január 23.
   Ha körbenéz az otthonában mi az első benyomása? Vessen egy pillantást a bútorokra, a falon lévő festményekre és fényképekre, az asztalon található tárgyakra. Mindegyiknek ott kell lennie, vagy el tudná képzelni az életét nélkülük is? A minimalizmus lényege abban rejlik, … tovább
   Ereszek cseréje 2019. január 15.
   A természet és a mezőgazdaság éltető ereje a csapadékból származó víz. Ugyanakkor a víz az erózió egyik fő okozója, de az épített környezetünkre is jelentős hatást képes gyakorolni. Ezek a hatások közel sem kellemesek, hiszen az épületszerkezetek és burkolatok elváltozásait … tovább
   A Pantone gyár évről évre meghatározza azt az árnyalatot, amely minden tekintetben nagy hangsúlyt kap majd az otthonok tereinek kialakítása során. 2019-re a “Living Coral” vagyis az élő korall színt választották, amely garantáltan minden helyiséget vidámsággal és élettel tölt meg. … tovább
   Konyhai falburkolatok 2019. január 9.
   Egy konyhában mindig nagy a sürgés-forgás, hisz ha korog a gyomor, meg kell tömni, lehetőleg minél előbb. Ahogy étkezési szokásaink különböznek egymástól, úgy különböznek a konyhával szemben támasztott elvárásaink is. Míg régen mindenki otthon főzött, ma már sokan élnek az … tovább
   A szép szőnyegek kétség kívül vonzzák a tekintetet, ráadásul funkciójukat tekintve is elengedhetetlen kiegészítői otthonainknak. Ha azonban exkluzív megjelenésre és különleges textúrára vágyunk, felejtsük el a hagyományos szőtteseket, és válasszunk igazán egyedi és szemet gyönyörködtető darabokat. Öt, a megszokottól eltérő … tovább
   A mai fiatalabb generáció zsigerből gyűlöli a lambériát – nem véletlenül. 20-30 évvel ezelőtt előszobák ezrei és konyhák étkezősarkainak tízezreiben volt megtalálható a natúr lakkozású faburkolat. A mai lambériák azonban túlmutatnak mindazon, amit gyerekkori emlékeinkben őrzünk róluk. Napjainkban a lambériák … tovább
   A tél bekövetkeztével a pincéket is kevesebbszer látogatjuk. Legtöbbször csak a munkánk eredményét szeretnénk élvezni és azért megyünk ki, hogy a finom bort, pálinkát, gyümölcsöt magunkhoz vegyük. Sajnos, ezt a betörők is tudják, akik munka nélkül akarják élvezni a gasztronómia … tovább
   Modern álmennyezetek 2018. december 26.
   Mára bizonyos szerkezetek olyan mértékben nyertek teret építészetünkben, hogy ha nélkülük kellene elképzelnünk a kivitelezést, már-már gondban lennénk. Ilyen az álmennyezetek kategóriája is, amelyet pár évtizede talán csak mint úri huncutságot könyveltek el, mára viszont egy álmennyezettel épülő ház belső … tovább
   A belsőépítészek úgy szoktak fogalmazni, hogy otthonunk falaira festővászonként tekintsünk. A nagy művészek pedig előszeretettel játszanak a színekkel. Lássuk, hogy a jövő évben mi mely árnyalatokkal varázsolhatjuk igazán trendivé otthonunkat. 1. Halvány mogyoró A mogyorószín különböző árnyalataiban sok közös van: … tovább
   Annak ellenére, hogy Magyarországon még mindig a klasszikus piros-arany kombináció a leggyakoribb a karácsonyfadíszek tekintetében, egyre igényesebbek vagyunk és egyre harmonikusabb módon kívánjuk a fa feldíszítésével is megteremteni az ünnepi hangulatot. Az idei évben három fő irányzat domborodik ki a … tovább
   Rohanó világunkban egyre többen választják a gépkocsival való közlekedést. A városokban napi probléma a parkolás. A helyszűke, a szoros beépítettség viszont komoly feladat elé állítja a tervezőt és a kivitelezőt. A magas telekárak is arra szorítják az építtetőket, hogy különböző … tovább
   Aki hosszabb ideig tartózkodott már nyirkos falú helyiségben, tudhatja, hogy a falak által szállított nedvesség nem szimplán esztétikai probléma, ez további bajok forrása is lehet. Laikusként első időkben inkább csak magát a nedvességet tapasztaljuk vizes foltok jelenlétében, míg hosszabb idő … tovább
   Az adventi készülődés nemcsak a lelkünk ünnepi hangulatba öltöztetéséről szól, hanem otthonunk dekorálásáról is. Ilyenkor előszeretettel nyúlunk hangulatos fényekhez, illatokhoz, pihe-puha textúrákhoz. Van azonban néhány szabály, amelyet mindenképpen érdemes betartanunk nemcsak azért, hogy harmonikus környezetben tölthessük az ünnepet, hanem azért … tovább
   A gipszkarton falak továbbra is a leggazdaságosabb választásnak számítanak akkor, amikor egy ház belső arcát kívánjuk átalakítani, illetve esztétikai szempontból annak értékét szeretnénk növelni. Ráadásul amellett, hogy könnyen és viszonylag alacsony áron elérhetőek, még elképesztően látványos megoldások kivitelezésére is alkalmasak, … tovább
   Bőven van teendőnk otthonunkban és a kertben nem csak a nyár, ősz vége fele, hanem a tél beköszöntével is. Most már nem csak átgondolni érdemes, hogyan rakjuk el az eszközeinket, amivel dolgoztunk a szezon folyamán, hanem cselekedni is kell. Egy … tovább
   Nyakunkon a tél, hidegre, szelesre fordult az idő. Meg is érzi ezt mindenki, akinek fűteni kell a lakását. De nem mindenki tapasztalja ugyanazokat a tüneteket, amikor erősen fúj odakint. A szél, amely óriási energiát hordoz magában, hajókat mozgat, szélerőműveket forgat, … tovább
   Ezerrel dübörög a retróláz. Az 1950-60-as évek divatja az öltözködés mellett a lakberendezésben is egyre hangsúlyosabb szerepet kap. Természetesen ezek a bútorok és kiegészítők formatervezettségükben, dizájnjukban hasonlítanak csupán a legendás retrókorszak darabjaira, kivitelezésükben abszolút a mai kor követelményeinek felelnek meg. … tovább
   Divatos fémek a homlokzaton 2018. november 20.
   Ha házakról, építkezésről beszélünk, ritkán jut eszünkbe a fémek említése, hiszen egy lakáson belül, (vagy kívül is) viszonylag ritkán találkozunk velük. Okai az anyag saját tulajdonságaiban keresendők, hiszen a fémek jó hőközvetítők, nehezek, rideg tapintásúak és több fémtípus ronda korrózióra … tovább
   Az otthoni munkavégzés számos előnnyel jár: a saját menetrend beállításának rugalmassága révén időt és energiát takaríthatunk meg, hiszen gyakorlatilag nem kell számolnunk a napi ingázással. Ahhoz azonban, hogy sikeresek legyünk benne, ki kell alakítanunk egy irodahelyiséget, amely a hagyományos munkakörnyezet … tovább
   A fejlődés az életünk része, nem kivétel ez alól lakáskultúránk folyamatos alakulása sem. A fejlődés leginkább ott érhető tetten a lakásban, ahol egy kis épületgépészettel is találkozunk, hiszen a berendezések fejlődése is egyre gyorsul. A konyha és a fürdő azok … tovább
   A lakberendezésre ma már számos iparág épül, és egyre nagyobb szerepet kapnak benne azok az alkalmazások, amelyeket okostelefonunkra telepíthetünk. Ezek az applikációk tökéletesen alkalmasak arra, hogy megtervezzük álmaink otthonát, sőt, a legjobbakkal már néhány kattintással meg is vásárolhatjuk azokat a … tovább
   Csaptelep cseréje 2018. november 6.
   Időnként a csaptelepek képesek felmondani a szolgálatot. Ilyen esetben dönthetünk úgy, hogy kihívunk egy szakembert, de úgy is, hogy magunk állunk neki. Saját kezűleg nekiállni legtöbbször nem annyira bonyolult feladat, és gyorsabbak lehetünk, mint ahogy a mester kiér. Jelen cikkünkben … tovább
   Minden hölgy álma egy tökéletes gardróbszoba, amelyben csodálatosan rendszerezve elférnek a ruhadarabok, a cipők és még az ékszerek is. Sokan azt gondolják, hogy a tökéletes gardrób csak a hatalmas hálószobával rendelkezők kiváltsága, pedig a valóságban akár a tetőtéri folyosó utolsó … tovább
   Itt van az ősz, itt van újra… és ezzel együtt a hideg idő is. Kezdődik a fűtés. Annak érdekében, hogy kellemes meleg legyen otthonunk, és a pénztárcánkat se terheljük fölöslegesen, érdemes megvizsgálni az ablakaink szigetelését. Régi, fa ablakok esetében az … tovább
   A gipszkarton az egyik legsokoldalúbban felhasználható építőanyag a belsőépítészetben. Kétségkívül az utóbbi évek egyik leginnovatívabb eleme, amely könnyen és gyorsan alkalmazható az otthonok tereinek kialakításakor, ráadásul kreativitásunkat is kiélhetjük vele. Ezúttal öt rendkívül látványos design-megoldást gyűjtöttünk össze, melyek mindegyikét gipszkarton … tovább
   Annak ellenére, hogy napjainkban egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek az e-bookok, szerencsére még mindig a kézben fogható és lapozható könyvek szerelmesei vagyunk. Ezek azonban az elektronikus változatokkal ellentétben hatalmas helyet foglalhatnak el, különösen akkor, ha szenvedélyesen szeretünk olvasni. Egy idő után … tovább
   Vasbeton, vagy csak beton? 2018. október 22.
   Emberek hozzáállása a betonhoz A beton története hosszú időkre nyúlik vissza, nem is hinnénk, hogy már a rómaiak is alkalmaztak a mai betonhoz hasonló építőanyagot. Az építészetben jártasak hiába gondolnak rá úgy, mint a „folyékony kő” megtestesítője, az emberek gondolatvilágában … tovább
   A bitumenes vízszigetelésről 2018. október 17.
   Épületeink nagy ellensége a víz. Teljesen mindegy, hogy honnan érkezik, föntről vagy lentről, mindenképpen valamilyen vízszigetelést kell alkalmaznunk, különben elkezd vizesedni az épület. A víz elleni védekezésnek számos variációja lehet. Főleg a technológia fejlődésének köszönhetően számtalan új anyag és módszer … tovább
   A nagyméretű tükrök nemcsak látványos elemei lehetnek a helyiségeknek, hanem azok fókuszpontjaként is szolgálhatnak. Ráadásul kisebb szobák esetén különösen érdemes tudatosan használnunk őket, hiszen optikailag növelni tudják a teret, miközben világosabbá is teszik azt. A választás szempontjai Számos kiegészítő áll … tovább
   Egy ingatlan hangulatának – legyen az lakás, iroda, üzlet – meghatározó eleme a padlóburkolat. A szép, minőségi padló az esztétikai és dizájn igényeink kielégítésén túl az otthonosság érzetét is adja. Talán ennél is fontosabb az időtállóság, az ár-érték arány, a … tovább
   Sokan ódzkodnak attól, hogy tapétát használjanak a konyhájukban, hiszen úgy vélik, legkevésbé sem praktikus felület nehezen tisztíthatósága miatt. A konyhai tapéták azonban olyan anyagból készülnek, amelyek egyetlen mozdulattal a csempéhez hasonlóan lemoshatóak. Abszolút pozitívumként szól mellettük az az érv is, … tovább
   Tolóajtók 2018. október 2.
   Egy ajtónak számtalan kritériumnak kell megfelelnie attól függően, hogy mi a fő funkciója. Nyilván a legfontosabb feladata a terek közötti kapcsolat megteremtése. Azonban nem mindegy, hogy ezt hol kívánjuk eszközölni. Egy bejárati ajtónál fontos szempont a betörésvédelem, a hang- és … tovább
   Hallott már valaha a fürdőszobaszigetekről? Ha eddig még nem találkozott volna velük, garantáljuk, hogy a jövőben gyakran fog, ugyanis a nemzetközi belsőépítészek és designerek szerint a következő évek fürdőszobatrendjeit alapvetően fogják meghatározni. A konyhaszigetek már hosszú évek óta alapvető elemeinek … tovább
   Mikor eljön az idő, hogy felújítsuk öreg házunk homlokzatát, sajnos nem csak azt kell eldöntenünk, milyen színt látnánk szívesen a kapun belépve. Ennél sokkal komolyabb kérdésekben is döntést kell hoznunk, főleg, ha esetleg az épület műemlékvédelmi oltalom alatt áll, vagy … tovább
   Amilyen kicsik, annyira látványos kiegészítői lehetnek a puffok a nappalinknak. Egy-egy domináns darab akár az egész helyiség hangulatát is alapjaiban alakíthatja át, hogy aztán eklektikus, retró, vagy minimalista stílusú otthonunk egy merőben más arcot kapjon. Összegyűjtöttünk öt olyan ülőkét, amelyek … tovább
   A burgundi a bordó egyik csodálatos árnyalata, amelyet megpillantva azonnal az őszre tudunk asszociálni. Sokáig azt hittük, hogy egy retró szín, amely hosszú időre kiment a divatból, mára azonban egyértelművé vált, hogy ott a helye mindenki nappalijában. A burgundit gyönyörűen … tovább
   Mi mindenre jó egy kampó? 2018. szeptember 19.
   A kampók és horgok speciális hajlítású és ívű rögzítési eszközök, amelyeknek feladata, hogy a rögzítendő tárgyat megfelelő biztonsággal tartsa meg. A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy a kampó, horog úgy lett kialakítva, hogy az adott környezetben megfelelő biztonsággal függesszen, és … tovább
   Régi cserépfajták 2018. szeptember 12.
   Régen minden jobb volt – állítják sokan. Azonban ez nem igaz az építőiparra. Bár mára több régi, hagyományos építőanyag tűnt el az építőanyag-kereskedések polcairól, de helyüket gyakran az elődeiket minőségileg, technológiailag jóval felülmúló típusok vették át. Épp ezért felújításkor már … tovább
   Dzsungelhatás a fürdőszobában 2018. szeptember 12.
   Általában, ha a fürdőszoba dekorálására gondolunk, a mozaikokon, a mintás csempéken és a zuhanyfüggönyökön túl más érdekes és izgalmas megoldás nem jut az eszükbe. Pedig néhány magas páratartalmat kedvelő növény telepítésével rendívül izgalmas teret tudunk kialakítani. Háromdimenziós erdei hátteret varázsolhatunk … tovább
   Hőszigetelni papírral, lehet? 2018. szeptember 5.
   A kánikulának épp csak vége, messze még a hideg idő, így még nem késő a szigetelések tökéletesítésén gondolkodni. Ma már több lehetőség kínálkozik, mint égen a csillag. Aki kedveli a különleges, környezetbarát megoldásokat, az is találhat magának jó pár egyedi … tovább
   Mind emlékszünk még, hogy gyerekkorunkban a szobáink átalakítását tervezve fogtunk egy kockás lapot, megrajzoltuk birodalmunk alaprajzát, aztán kivágtuk a méretarányos vázlatát az ágynak, a szekrénynek, az íróasztalnak és addig-addig rendezgettük, amíg ki nem alakult a végleges kép? A 3D-s lakberendezési … tovább
   Kád beszerelése saját kezűleg 2018. augusztus 29.
   A kádban való fürdőzés a tisztálkodás emelkedettebb formája, és bár ezt kevesen cáfolnák meg, a mai kisebb lakásokban mégis gyakran elhagyják a fürdőkádat a zuhanyfülke javára. A fürdő kényelmes használatához szem előtt kell tartani, hogy elég hely maradjon a közlekedésre, … tovább
   A gyerekszoba nem csak a pihenés és a játék helyszíne, hanem a tanulásé is. Azon túl, hogy praktikusnak és kényelmesnek kell lennie, inspirálóan is kell hatnia a gyerekekre, és olyan hangulatot kell sugározzon, ami megkönnyíti a monoton házifeladat-írást is.   … tovább
   Páraknak mesés lehetőséget, másoknak pedig igazi nehézséget jelent, hogy kiderül, a ház, amiben élnek vagy megvásárolnának, műemléki védettséget élvez. Egy biztos, ilyenkor nem járhat el úgy a lakásfelújító, mint egy hétköznapi esetben, hiszen többféle szabály köti a kezét, legyen szó … tovább
   A szülői házból kirepülő friss főiskolásoknak és egyetemistáknak nemcsak a felsőoktatás mindennapos küzdelmeibe kell hamar beleszokniuk, hanem önálló életükbe is, amelynek gyakran egy albérlet vagy egy kollégiumi szoba a legfőbb színtere. Az egyetemvárosokban a lakásárak az egekben, a fiatalok pedig … tovább
   Laminált ikonok és jelölések 2018. augusztus 16.
   A profi séf csak megbízható, és minőségi alapanyagokból főz, melyhez maga szerzi be az legszükségesebb alapanyagokat. Míg a friss zöldségek kiválasztásához elég egy éles szem és a jó szaglás, addig az építkező helyzete valamivel bonyolultabb annál, mint hogy csak az … tovább
   A belső világítás az otthontervezés egyik központi eleme, hiszen alapjaiban határozza meg egy jól kiválasztott lámpatest az adott helyiség légkörét. Természetesen ez szobánként eltérő, hiszen ami nappalinkban csodásan működik, az nem feltétlenül hozza a kívánt hatást a konyhában vagy éppen … tovább
   KŐSZŐNYEG 2018. augusztus 6.
   Nyáron, amikor többet tartózkodunk a szabadban, az ember szeme hajlamos észrevenni a minket környező felületeken akár a legkisebb repedéseket is. Jó fényben a látás is élesebb, nem csoda, ha sokan felfigyelnek az elváltozásokra. A sérült, felpattogzó burkolatok ellen ma egyre … tovább
   A kád alapvető elemének számít a nagyobb méretű fürdőszobáknak. Noha sokan csak a funkciót látják benne, egyre többen jönnek rá arra is, hogy a helyiség díszítő eleme is lehet. Az úgynevezett dizájnkádak iránti népszerűség évről évre nő: a különleges formavilágú … tovább
   Napjaink egyik legmeghatározóbb lakberendezési trendje a vintage, amely az 1920-1975 közötti, vagyis a retró korszak előtti divatirányzatokat foglalja magába. Alapvetően jellemzi a púder színek, a fekete és a fehér, valamint az olyan nemes textíliák, mint a csipke, a bársony vagy … tovább
   OLAJFESTÉKEK ELTÁVOLÍTÁSA 2018. július 31.
   Az olajfestékek eltávolítása nehéz és időigényes folyamat. Ennek ellenére sok esetben célszerű ezt megtennünk, ha egy értékesebb tárgyat szeretnénk felújítani. A legtöbbször ajtóról és ablakról kell a sok-sok év alatt rávitt, vastag, kemény fedőréteget eltávolítani. Mielőtt a munkát elkezdenénk, érdemes … tovább
   HŐSZIVATTYÚK 2018. július 24.
   Most a nyár közepén élvezzük a meleget és azt, hogy a kellemes környezet megteremtése kevesebb gonddal jár, mint télen. Azonban az előrelátók már most gondolkodhatnak azon, hogy télen hogyan oldják meg gazdaságosan a lakás fűtését. Jelen cikkünkben bővíteni kívánjuk az Olvasó ismeretét, … tovább
   A nyaralás messze száll, sok emlék visszajár – szól az ismert magyar slágerben. És valóban. Amikor az ember egy egyhetes nyaralásról hazatér, üresnek érzi magát. A sok élmény, a sok információ, szép pillanat élénken él benne, és el sem tudja … tovább
   Egy átlagos alápincézett épület építésének költségeit jelentősen befolyásolja, ha pincébe vízszigetelés is készül. Nem csak a földmunkák, hanem a pince szárazságát biztosító vízszigetelés is jelentősen növeli a beruházás költségeit. A szigetelés átgondolt tervezést, és pontos kivitelezést kíván. Egy jó minőségben … tovább
   Az idei fürdőszobatrendek két nagy divatirányzatot jelölnek ki a lakberendezésben. Az egyik szerint abszolút a minimalizmusra, a letisztult formákra, a természetközeli színekre kell törekedni, míg a másik azt mondja: engedd el a fantáziádat, hagyd, hogy szárnyaljon a képzeleted és valósítsd … tovább
   BITUMENES ZSINDELYEK 2018. július 9.
   A tető funkcionalitása igen sokrétű. Már egy ház szemrevételezésekor is fontos a tető látványa.  Elsőrendű feladta azonban az, hogy ingatlant és benne lakókat, a használati tárgyaikkal együtt óvja és védje. A víz különböző halmazállapotában, hó, jég és pára formájában, ráadásul … tovább
   Ha egész tavasszal és kora nyáron azon fáradoztunk, hogy a gazokkal beborított hátsókertünkbe tökéletes pázsitot varázsoljunk, valószínűleg rettegéssel tekintünk a kánikulára. Joggal tartunk ugyanis attól, hogy a nap sugarai perzselően hatnak majd füvünkre, és kiégetik, kiszárítják, tönkreteszik azt. Az újHÁZ … tovább
   NAPELEMEK A TETŐN 2018. július 3.
   A fény az élet egyik nélkülözhetetlen alapeleme. Fény csak ott keletkezik, ahol energia szabadul fel, így az is garantált, hogy ez nemcsak fényjelenség, hanem energiasugárzás formájában is megmutatkozik. Így van ez a nap esetében is. A napfény nagyon komoly energiaforrás. … tovább
   A nyár egyik legfontosabb idényzöldsége a paradicsom, ami nyersen fogyasztva, főzve, de még télire elrakva is fantasztikus ajándék. Intenzív piros színe stimulálja érzékszerveinket, vidámságot, játékosságot csempész a mindennapokba. Néhány egyszerű kiegészítő segítségével otthonunknak is hasonlóan mókás és lüktető arcát mutathatjuk … tovább
   A SZOBAFESTÉS ALAPJAI 2018. június 27.
   A falak újrafestésének számtalan oka van. Van, aki megunta a régi színt, az évek alatt megkopott, károsodott, beszennyeződött a felület, esetleg az adott tér kapott új funkciót, a mi ízlésünk is változhatott. Lehet, hogy új ingatlant vásároltunk, vagy épp a … tovább
   Hálószobába vagy nappaliba, gyerek vagy háziállat mellé nem mindegy, hogy milyen meleg burkolati anyagot választunk. A döntés meghozatala előtt érdemes nemcsak a laminált parketták színvilágát áttanulmányoznunk, hanem számos más szempont alapján is górcső alá kell vennünk a termékkínálatot. Az újHÁZ … tovább
   Nagyszüleink generációja még abban a korban született, amikor az elektromosság és az izzófényes világítás nem volt minden háztartás alapvető kelléke. Ma már nem az a kérdés, hogy legyen-e egy helyiségben világítás, hanem az, hogy milyen célból és milyen elosztásban kerüljön … tovább
   Múlt hét pénteken hivatalosan is kicsöngettek. Szülők százezreinek kell a következő 11 hetet úgy megoldaniuk, hogy gyermekeik nyara biztonságban, jókedvben és hasznosan teljen. Nem kell azonban beutazni a világot ahhoz, hogy kikapcsolódhassanak a kicsik és a nagyobbacskák, elég néhány egyszerű … tovább
   KERÁMIABURKOLATOK 2018. június 12.
   A laikus embernek, ha kerámiáról hall, legtöbbször a nagyi féltve őrzött tányérkészlete vagy a keramikus foglalkozás ugrik be elsőre. Való igaz, a finom kidolgozású háztartási kerámiák kiemelkedő esztétikájával nehéz lenne versenyezni bármilyen építőanyagnak. Ettől függetlenül mégsem mehetünk el szó nélkül … tovább
   Az idei fürdőszobatrendek abszolút abba az irányba mutatnak, hogy a minimalista, letisztult vagy éppen ultramodern stílusú burkolóanyagokkal elkészített helyiséget különleges szaniterekkel és kiegészítőkkel tegyenek egyedivé. 2018-ban három fő elem került a figyelem középpontjába a vásárlók és a dizájnerek részéről, amelyeket … tovább
   Ahogyan arra előző heti blogbejegyzésünkben már felhívtuk a figyelmet, több fokkal tudjuk csökkenteni otthonunk hőmérsékletét a kánikulában akkor, ha a legegyszerűbb módszerekhez, az árnyékolókhoz nyúlunk. Akkor bemutattuk, miként működik a sötétítőfüggöny, a reluxa vagy éppen a redőny, most pedig egy … tovább
   KULCS A NYUGALOMHOZ 2018. június 6.
   Egy kültéri ajtó különösen nagy terhelésnek van kitéve, így sokszor hiába a masszív tokszerkezet és az erős vasalat, az ajtó néha tönkremegy. Nem is csoda ez, ha esik, ha fúj, az időjárás is nyúzza, az ember csak menekül a rossz … tovább
   Különleges csaptelepek 2018. május 30.
   Szerencsére az újkori kultúra, amelyben élünk, igen nagy hangsúlyt fektet az ápolt, tiszta és egészséges környezetre, a magasfokú higiéniára. Ennek viszont nélkülözhetetlen része a mosakodás, valamint az edények és egyéb hétköznapi eszközeink tisztán tartása. Nem is olyan régen, a vezetékes … tovább
   Május utolsó napjaira az átlagos nappali hőmérséklet megközelítette, néhol pedig meg is haladta a harminc fokot. A mostani időjárásból arra is lehet következtetni, hogy idén nyáron sorra dőlhetnek meg a melegrekordok, így nem árt, ha otthonunkat felkészítjük a várható hőségre. … tovább
   Ha udvari burkolatokról esik szó, már senki sem gondol nagy felületen lebetonozott területre. Ha szép burkolatot szeretnénk a lábunk alatt tudni, inkább a térkő jön számításba, még akkor is, ha az igényeink nem is törnek olyan magasra, csak nem akarunk … tovább
   A jó idő beköszöntével egyre többen vágnak bele otthonuk saját kezű felújításába. Ennek egyik legegyszerűbb, ám leglátványosabb módja, ha átfestjük a megunt falakat, hogy aztán új köntösbe öltözve megváltoztassák életterünk és saját magunk hangulatát is. Mielőtt azonban kézbe vennénk a … tovább
   Csemperagasztók 2018. május 16.
   Sokszor találkozunk csemperagasztók esetében a flexibilis és fagyálló szóhasználattal a csomagoláson vagy termékleírásban. Hogy mikor, hol és miért érdemes egyiket vagy a másikat használni, nem mindenki számára egyszerű meghatározni. A gyakorlatban számos esetben kell fagyálló burkolatot választanunk, amely azt jelenti, … tovább
   Legyen szó megunt konyhánk átalakításáról vagy egy albérleti kis helyiség felújításáról, nem kell hatalmas költségekbe vernünk magunkat ahhoz, hogy látványos eredményeket érjünk el. Elég néhány egyszerű praktikát betartanunk, és néhány kiegészítőt beszereznünk ahhoz, hogy konyhánk egy csapásra átalakuljon. Négy remek … tovább
   Hiába hisszük, hogy az egyéniség kezd kihalni az építészetből, hiszen építőanyagok még soha nem biztosítottak akkora szabadságot az egyedi ötletek szárnyalásának, mint napjainkban. Alacsony és magas hajlásszögű tetőktől kezdve a lőrésszerű nyílásokon és a kerek vagy sokszögű ablakokon át a … tovább
   Ebben az évben a korán jött nyár miatt hamarabb érik az eper, aminek valljuk be, nagyon örülünk. A friss gyümölcsöt azonban nemcsak étel formájában vihetjük be az otthonunkba, hanem mutatós kiegészítők segítségével is. A végeredmény pedig csodálatosan játékos lesz. Az … tovább
   Szemünk téglát lát, kezünk műanyagot tapint. A hideg kőnek látszó felület kemény ugyan, de közel sem hideg. Megkopogtatjuk a fa gerendát, és üregesen kongó hangot hallunk. Ilyen és ehhez hasonló esetekkel egyre gyakrabban találkozhatunk. Manapság az ember már nem hihet … tovább
   A hirtelen jött nyárral párhuzamosan a hosszú hétvégén elindult a grillszezon is. A következő hónapok pedig a gyakori kerti partikról, sütögetésekről fognak szólni, amelyhez elengedhetetlen egy praktikus, ugyanakkor látványos kerti konyha. Az újHÁZ Centrum design blogjának segítségével az eredmény olyan … tovább
   A cement az építőanyagok sokaságának egyik igen fontos alkotóeleme, a betonszerkezetek nélkülözhetetlen kötőanyaga. Mivel az építőipar mindennapos felhasználója a cementnek, érdemes lehet nekünk is közelebbről megismerkedni vele. Hogy írhatjuk körül legegyszerűbben a cementet? Hidraulikus, szervetlen kötőanyag, amely az adalékanyagok és … tovább
   Az elmúlt években soha nem látott népszerűségnek örvendenek a személyiségjegyekkel kapcsolatos elemzések. Az alapvetően két részre, introvertáltakra és extrovertáltakra osztott népesség olyan sajátosságokkal rendelkezik, amelyek lakberendezési szokásaikban, ízléseikben is megmutatkoznak. Az újHÁZ Centrum Design blogja ezeket foglalja össze. Well+Good. Így … tovább
   Kerti tavak építése 2018. április 18.
   Egy természetszerető kerttulajdonos fejében a tavasz megérkeztével jogosan ötlik fel a gondolat, hogy mivel töltse kellemesen és hasznosan az időt, főleg ha barkácsolni is szeret. A következő sorokban egy érdekes ötlettel, a kerti tó építésével fogunk foglalkozni, mert nemcsak a … tovább
   Virágkorukat élik a kézzel készített megoldások és maga az újrahasznosítás elve is. Egy egyszerű létrából látványos polcot, egy ajtóból pedig még meglepőbb dolgokat lehet készíteni, amelyek azon túl, hogy meghökkentőek, praktikusak és egyediek is. Ráadásul fillérekből meg is valósíthatóak! Az … tovább
   ZÁR- ÉS BETÉTCSERE 2018. április 11.
   Amikor törik a kulcs, már késő. Aki figyel a lakás biztonsági zárának működésére, nem várja meg, hogy az idővel akadóssá kopott zárcilinder akár meg is hiúsíthassa a saját otthonunkba való bejutást. Mikor egy kulcs nem forgatható akadás nélkül körbe, ideje … tovább
   Az áprilisi első napok már ideális körülményeket teremtenek számunkra ahhoz, hogy megtervezzük tökéletes konyhakertünket és virágágyásunkat. Készíthetünk magasított vagy kerítéssel elkerített változatot, a lényeg: pontosan tervezzük meg azt, hogy a napos illetve árnyékos szakaszokra milyen növények fognak kerülni. Három lépésben … tovább
   Ha egy építőanyag cementet tartalmaz, az az emberek fejében egyet jelent a betonnal. Mihelyt eltávolodunk egy kicsit a város építészetétől, azt tapasztaljuk, hogy a beton felületi megjelenése az ördögtől valónak számít, a legtöbbeknek nem tetszik. Hiába rejt magában végtelen alakítási … tovább
   Egy fürdőszoba felújítása, illetve átalakítása meglehetősen költséges beruházás, ami hosszú tervezést is igényel. Ha azonban gyorsan szeretnénk új köntösbe öltöztetni és spa hangulatba hozni higiéniás tevékenységeink helyszínét, elég néhány egyszerű kiegészítőhöz nyúlnunk. A designblog legfrissebb bejegyzésében ezeket a praktikus megoldásokat … tovább
   Vannak, akik behunyják a szemüket és egy egész világot látnak maguk előtt. Másoknak azonban négyzetrácsos papír kell ahhoz is, hogy egy fűszerest megálmodjanak hátsó kertjükbe. Tartozzunk bármelyik csoportba is, a gondos tervezés csak segítségünkre lesz a tökéletes kert kialakításában. 1. … tovább
   Amikor a tavaszi hónapok újfent téliesre fordulnak, talán még bosszantóbb, hogy a drágán összespórolt pénz a meleggel együtt szökik a lakásból. Szökik, ugyanis ha valami nem szigetel jól, ott előbb-utóbb a melegből hideg lesz. Ha nem akarunk fázni, két út … tovább
   A megbízható füstgázelvezetés alapfeltétel ahhoz, hogy a lakó- és munkakörnyezet, amelyben nap mint nap mozgunk, egészséges és biztonságos lehessen. Sajnos, a kémények üzemeltetése esetén önmagában nem elég csak az építés minőségi kivitelezése, az üzemeltetés is legalább ennyire fontos. A precíz, … tovább
   Visszafordíthatatlanul itt a tavasz, mi pedig olthatatlan vágyat érzünk aziránt, hogy kertünket vagy erkélyünket teleültessük szebbnél szebb virágokkal. Sokaknak nem adatik meg a hatalmas virágoskert adománya, látványos megoldások azonban mindenre vannak. És a legjobbak, mint mindig, most is azok, amiket … tovább
   MELEGPADLÓK ÉS FAJTÁI 2018. március 13.
   A napokban tapasztalható kora tavaszi felmelegedés bizonyára többeknek is lendületet adott az ősszel félbehagyott építkezés folytatásához, vagy felújítások elkezdéséhez. Mivel a belső burkolatok azok, amelyek hangulatunkat leginkább képesek jótékony módon befolyásolni, ma azokkal a padlóburkolatokkal foglalkozunk, amelyek érintésétől garantáltan nem … tovább
   A húsvét nem csupán a kereszténység legnagyobb ünnepe, hanem a feltámadás révén az újjászületést is szimbolizálja. Ez pedig igaz a most éledő természetre is, amelyet felhasználva és a húsvéti tradíciókkal ötvözve remek dekorációk készíthetőek pillanatok alatt. Mutatjuk a legjobbakat! 1. … tovább
   Ha az ember csak ritkábban barkácsol, és elgondolkodik a “csináld magad” munkák értelmén, könnyen juthat arra a megállapításra, hogy az egész csak elfecsérelt idő. Ezen talán csak az változtathat, ha mégis belevetjük magunkat egy ilyen projectbe, és aztán boldogan gyönyörködhetünk … tovább
   A praktikus konyha ismérvei 2018. március 6.
   A konyha nemcsak a főzés, hanem a családi élet központi helyszíne is. Éppen ezért egyáltalán nem mindegy, miként rendezzük be és alakítjuk ki a vacsorakészítés feltételeit. A helyiség funkcionális megtervezéséhez van néhány szempont, amit érdemes szem előtt tartanunk. Ezeket gyűjtöttük … tovább
   Mindenkinek fontos az egészséges lakókörnyezet és az elfogadható ár. Ma ezek a szempontok azok, amik a fagerendás födémek irányába terelik az építkezők egy részét. A fa jobban hőszigetel, mint a beton, így az építkező szinte két legyet üt egy csapásra. … tovább
   Bár odakint az idei tél egyik leghidegebb hete miatt húzunk sapkát, sálat és kesztyűt, idebent miért ne várhatnánk már most a tavasz beköszöntét? Annak ellenére, hogy még néhány hét szükséges ahhoz, hogy kibújjanak az első hóvirágok, előlegezzük meg bátran otthonunk … tovább
   A téli időszak végére az ember a téli sötétség és bezártság érzet hatására egyre jobban kívánja a természet közelségét, a flóra és fauna testközeli megtapasztalását. A természet zöldjét azonban nem csak a parkokban, erdőkben érezhetjük magunkhoz közel, hanem a tetőn … tovább
   Napjainkban virágkorukat élik a raklapbútorok: főként a fiatalok körében rendkívül népszerűek az ebből az egyszerű és olcsón beszerezhető faanyagból készülő ágyak, kanapék és asztalok. Arra ugyan kevésbé alkalmas, hogy polcot készítsünk belőle, viszont erre a célra tökéletesen megfelelnek a natúr … tovább
   TRÜKKÖS PADLÁSLÉPCSŐK 2018. február 15.
   Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint… mint egy megrakott ládával létrán keresztül a padlásra feljutni. Gondolhatnánk, hogy kis nyílás, kis lehetőség. Egy létrán keresztül mégsem a legegyszerűbb egymagunkban dolgokat fel- és lehordani egy családi ház padlására. Főleg, ha … tovább
   Itt a Valentin-nap, a szerelmesek ünnepe. Hazánkban is egyre nagyobb népszerűsége van, a párok hosszasan tervezik, miként tudják a legromantikusabb módon meglepni szerelmüket. Azonban nemcsak ezen a napon érdemes romantikus hangulatot teremteni, hiszen az év minden napján megünnepelhetjük kedvesünkkel az … tovább
   Építkezőkhöz, lakásukat árulókhoz szegezett kérdések közt szinte mindig első helyen szerepel, hogy téglaházról van-e szó. A téglafalazat ugyanis értéket képvisel, mára viszont egyre nehezebbé vált megfogalmazni, mit is nevezhetünk még téglának. De miért alakult ez így? A klasszikus tégla Ahhoz, … tovább
   Február elejével megkezdődnek Magyarországon a hagyományos farsangi mulatságok. Ilyenkor nemcsak az utcák telnek meg jókedvű télbúcsúztatókkal, hanem az otthonok is átalakulnak, hogy maszkabálok, játékos tavaszváró mulatságok helyszíneivé válhassanak. Összegyűjtöttünk néhány egyszerű dizájnpraktikát, amivel fantasztikus farsangi hangulatot teremthetünk otthonunkban.   1. … tovább
   BELSŐ LÉPCSŐK BURKOLATAI 2018. február 1.
   Akinek akad lépcső otthonában fontos, hogy kellemes, biztonságos és esztétikus burkolaton lépkedhessen nap mint nap. Egy lakás belső lépcsőjének komoly elvárásoknak kell megfelelni. A könnyű takaríthatóság, a csúszásmentes felület ugyanúgy elvárás, mint átlagos padlóburkolatok esetén. Egy lépcső azonban mindig külön … tovább
   Évről évre a designerek és bútorgyártók újabb és újabb friss, üde és izgalmas trendekkel lepnek meg minket a babaszobát illetően. Szó sincs már a rózsaszín és a kék egyeduralmáról! Megérkezett a fekete-fehér-arany kombináció, a mélyzöld és a hatalmas virágminták. Emellett … tovább
   Egy nagyobb átalakítást követően gyakran megesik, hogy szembetaláljuk magunkat egy hatalmas, ám vakítóan fehér falfelülettel és fogalmunk sincs arról, miként fogjuk látványosan, mégis ízlésesen dekorálni. Az újHÁZ Centrum design blogja most összegyűjtött öt lehetséges megoldást, miként lehet pazar módon feldíszíteni … tovább
   Egy szépen kivitelezett fürdő nem csak a csapok csillogása, vagy fényűző masszázskád és zenélő zuhanyzó miatt lehet a lakásunk ékköve. A fürdő a lakásban az a helyiség, amit hiába használunk naponta többször, mindig higiénikusnak, tisztán tarthatónak kell lennie. A fürdő … tovább
   Építkezés téli hidegben 2018. január 17.
   A január és a február tipikusan nem azok a hónapok, melyekre a serény építkezés jellemző lenne. Ha valaki, hát a civil építkező, aki magának épít vagy bővít, jellemzően nem áll neki betonozni, falazni a téli zimankóban… kivéve, ha a kényszer … tovább
   A fürdőszobai trendeket figyelve egyértelműen megállapítható, hogy az idei év abszolút a luxushatásról és a meglepő, merész színválasztásról fog szólni. Indigókék varázslat Egyes belsőépítészek úgy vélik, hogy 2018-ban az indigókék lesz az új fekete – legalábbis a fürdőszobai trendeket illetően … tovább
   Ha a tradicionális magyar építészetet szemügyre vesszük, burkolatként alkalmazott fémfelületekkel csak nagyon ritkán találkozunk, és ez nem is véletlen. Hazánk soha nem volt a nehézipar góliátja, még ha ezt az egykori politika évtizedekig próbálta is ránk erőltetni. De talán nem … tovább
   A lakberendezés szerelmesei időről időre keresik azokat a forrásokat, amikkel csordultig tudják tölteni magukat szenvedéllyel, lelkesedéssel és inspirációval. Ahhoz, hogy ezt megtaláljuk saját magunkban, nem kell a világ leglátványosabb és legnagyszabásúbb dizájnkiállításain részt vennünk, sőt, nem kell a vezető tervezők … tovább
   A karácsony szinte nem is ünnep fenyőfa és karácsonyi díszek nélkül. Beszerzésük szorosan összefonódott a készülődés fogalmával, az ünnep elmúltával azonban sokaknak komoly fejtörést okoznak. A karácsonyfát hivatalosan vízkereszttel, azaz január hatodikával illik díszeitől megfosztani, majd a kopasz fenyő környezetbarát … tovább
   Míg tavaly a belsőépítészet és a dizájn területét a púderrózsaszín uralta, addig idén a levendula indul hódító útjára. Neves szakemberek választották az év színének, mi pedig most csokorba gyűjtöttük, miként lehet ezt az élettel teli árnyalatot alkalmazni otthonunkban. Eltérő árnyalatok … tovább
   A mai fiatalabb generáció zsigerből gyűlöli a lambériát – nem véletlenül. 20-30 évvel ezelőtt előszobák ezrei és konyhák étkezősarkainak tízezreiben volt megtalálható a natúr lakkozású faburkolat. A mai lambériák azonban túlmutatnak mindazon, amit gyerekkori emlékeinkben őrzünk róluk. Napjainkban a lambériák … tovább
   Lassan itt a szilveszter, az önfeledt és hangos ünneplés ideje. Sokan szerveznek ilyenkor házibulit, de előfordul, hogy a család összes tagja nem vesz részt az otthoni mulatozásban. A rosszul kivitelezett válaszfalak esetén a szomszéd szobában pihenni szándékozó nagymama bosszankodva kénytelen … tovább
   Hetekig készültünk rá, mégis úgy elmegy a karácsony, mintha az ünnep három napja csupán egy szempillantás lenne. Épphogy fel tudunk ocsúdni a lakoma utáni szendergésből, máris jön a következő remek alkalom, hogy szeretteinkkel és barátainkkal legyünk: a Szilveszter. Házigazdaként nem … tovább
   Ha osztályozni kellene az épületeket és a környezetet legjobban pusztító tényezőket, a téli időjárással járó sok csapadék és a tartósan alacsony hőmérséklet bizony dobogós helyen szerepelne. Nemcsak nekünk, embereknek megerőltető a hosszas tartózkodás a téli hidegben, hanem az épített és … tovább
   Már csak néhány nap, és elérkezik az év legjobban várt ünnepe, a karácsony. Rohanó világunkban a családdal, barátokkal töltött idő felértékelődik, a közös étkezések pedig mindennek a fénypontjai lehetnek. Összegyűjtöttünk néhány egyszerű praktikát, amik segítségével álomszép ünnepi asztalt varázsolhatsz pillanatok … tovább
   Síkosságmentesítés 2017. december 14.
   A tél beköszöntével fellélegezhetünk, mert idén már biztosan nem kell füvet nyírnunk és jó ideig a nagyobb kerti munkákat is elfelejthetjük. Azonban mielőtt nagyon elkényelmesednénk, a hideg beköszöntével megérkezik a hó és a jég. A tél kellemes, meghitt látvány a … tovább
   TOP 3 karácsonyfatrend 2017. december 14.
   Már csak 10 nap, és felgyúlnak a karácsonyfán az ünnepi fények. Na, de milyen stílusú is legyen az a fa? Összegyűjtöttük az idei év dobogós karácsonyfatrendjeit, melyek közül bátran válogathatunk, és ha nem félünk belevinni a saját személyiségünket is, garantált … tovább
   A világítás, mai világunkban a funkcionalitáson túl, esztétikai és dekorációs elem is. A hangulatunk és a közérzetünk befolyásolásában is nagy szerepe van. Nem beszélve arról, hogy a Karácsony közeledtével az ünnepi hangulat megteremtésének is remek eszköze. Hazánkban sokáig a hagyományos izzólámpa, … tovább
   Az adventi várakozás időszaka azt jelenti, hogy nyakunkon a karácsony. Van, aki ezt teherként éli meg, s vannak olyanok is, akik teljesen átszellemülten várják az ünnepeket. Tartozzunk bármelyik csoportba is, az újHÁZ Centrum szakértőinek tanácsát megfogadva csodás karácsonyi hangulatot teremthetünk … tovább
   Az adventi készülődés ideje alatt a kisgyermekek is szeretik, ha kuckójuk ünnepi köntöst ölt. Számos apró praktika létezik, miként tudjuk a karácsonyt becsempészni a gyerekszobába, ezek közül gyűjtöttünk most össze ötöt. Nem kell hozzá semmi más, csak némi kézügyesség és … tovább
   Hamarosan már röpködni fognak odakint a mínuszok, a hideg pedig a régi nyílászárókon pillanatok alatt beszökhet. Egy csokorba gyűjtöttük azokat a megoldásokat, amelyek ha teljes egészében nem is tudják megoldani, mégis mérsékelni tudják a problémát. 1. Szivacs az ablakok közé … tovább
   A parafának, mint anyagnak a felhasználása sokrétű. A legtöbben bor vagy pezsgő dugójaként gondolnak rá, pedig az otthonunkban, irodánkban is sokféleképp lehet hasznosítani. Rendkívül jó tulajdonságokkal rendelkezik, így funkcionális dekorelemként is találkozhatunk vele. Hang- és hőszigetelő képessége mellett lépésálló, rugalmas és … tovább
   Többekben felmerült már a kérdés: miért ne szolgálhatna minket a ma megszokottakhoz képest már klasszikusnak számító, de helytakarékos és kétségkívül esztétikus csigalépcső? A kérdés csak részben jogos, hiszen mi magunk már el is szoktunk a korábbi építészeti korokban előszeretettel alkalmazott … tovább
   A karácsonyi vásárok sorra nyitják meg kapuikat, gőzölögnek a forralt borok, élettel telnek meg az utcácskák, a mézeskalácsok illata pedig olyannyira magával ragad bennünket, hogy másra sem vágyunk, mint hogy elkapjuk az ünnepi hangulatot és egy hónapig el se engedjük. … tovább
   A kérdés természetesen képletes, nem szabad szó szerint értelmezni. Viszont a probléma tisztázásához meg kell fogalmazni, mi is az a szürke víz. Nem is olyan egyszerű ezt meghatározni. Az esővíz útjának kialakítása fontos a teljes ingatlan területén, de talán nem … tovább
   Észak-Európa klasszikus, ám manapság rendkívül népszerű naturális, letisztult belsőépítészeti trendjét mindenki csak skandináv stílusként emlegeti, mely a hideg beköszöntével egyre inkább vonzza a délebbre lakókat is. Elővesszük norvég mintás, vastag, kötött pulóvereinket, a bejárati ajtónkra a téli természetből vett elemekből … tovább
   A fürdőszoba manapság sokunknak nemcsak az a hely, ahol a napi tisztálkodást el tudjuk végezni, de egy forró vízzel teli kádban egy nehéz napot is ki tudunk pihenni. Közhellyel élve, egyszerre tudjuk a testünket és a lelkünket is felfrissíteni. Mivel … tovább
   Az őszi-téli időszakban a fárasztó munkanap után gyakran másra sem vágyunk, minthogy bekuckózzunk egy kényelmes fotelbe, kezünkben egy forrócsokival és egy jó könyvvel. Miután pedig puha takarót vonunk magunk köré, megfeledkezhetünk a kinti ködös, hideg időről. 1. Puha textilek, műszőrmék, … tovább
   Aktuális cikkünkben az ablakok külső és belső oldalán fekvő felületi borításról, az ablakpárkányról lesz szó. Egészen pontosan arról, hogy mi a feladata, miből készül, beépítéskor mire figyeljünk, és általánosságban is megemlítünk néhány hasznos információt. A belső párkányok, más néven könyöklők … tovább
   A tűz az ember barátja… 2017. november 2.
   Vége nyárnak, de még nem ért ide a tél. Ezek az átmeneti időszakok kiegészítő fűtéssel is áthidalhatók. Erre nagyon jó és hasznos megoldás a kandalló, hisz az őszi kerti nagytakarításkor felhalmozott gallyakat tudjuk melegre váltani.   Az ember és a … tovább
   Könnyen hihetjük, hogy egy felújítás vagy építés során az már tényleg mindegy, milyen csemperagasztót használunk. Pedig itt is vannak nagy különbségek az egyes termékek felhasználási területei között. Ahhoz, hogy a burkolat hosszú távon is tartós legyen, érdemes flex ragasztót választanunk … tovább
   Vízmelegítők cseréje 2017. október 26.
   Manapság sok szó esik arról, hogy az öreg vízmelegítőket mikor, hogyan, és mire lehet, vagy érdemes lecserélni. Egyre több szabályozás van érvényben, ami a saját, illetve a lakóközösségünk biztonságát szolgálja. Régen az elromlott FÉG átfolyós gázmelegítőnk helyett vettünk egy ugyanolyat, … tovább
   Színezzük át a nappalit! 2017. október 26.
   Az őszi színek elvarázsolnak mindenkit. A vörös, a sárga és ezek átmenetei határtalan színkavalkádot festenek az utcákra. Ha nem tudunk betelni a kinti szépséggel, megpróbálhatjuk becsalogatni az őszt a nappalinkba is az évszakhoz igazítva azt. Ehhez pedig néhány egyszerű kiegészítő … tovább
   Akár hideg, akár meleg, akár esős, akár szeles, az emberek döntő többsége a komfortzónájából való kilépésnek éli meg a kapu kinyitását, és mikor a kocsijával ki vagy be szeretne állni. Emellett nem utolsó szempont vagyonunk védelmekor, hogy a család személyautóját … tovább
   Őszi kuckók 2017. október 18.
   Itt van az ősz, lassan mindenki behúzódik a szabadból a meleg otthonába. Az átmeneti időszakban jól jöhet egy kis intim kuckó, hogy mégis megőrizzük a természet közelségét. Sok vita övezi az apró erkélyek létjogosultságát: van -e értelme a kicsi erkélynek, … tovább
   Ötletek reggeliző pultokhoz 2017. október 13.
   Hétköznap reggel sokszor nagy a futkosás. Mindenki iskolába, munkába siet, nincs idő egy kényelmes, beszélgetős családi reggelire, a megterített asztal körül. Ezért nagyon praktikus lehet, ha a konyhában van lehetőség egy kisebb reggeliző pult kialakítására, ahol miközben anyuka készíti a … tovább
   A tél közeledtével egyre több időt töltünk otthonunkban a négy fal között. Azért, hogy az itt töltött idő számunka megfelelően komfortos, harmonikus legyen, érdemes a belső teret esztétikusan kialakítani. Lakásunk meghatározó részét, az ablakainkat takaró függönyök teszik ki. Ezért, ezt … tovább
   A műanyagból készült nyílászárók, redőnyök a mai építkezések igen népszerű kellékei. Viszonylag egyszerűen és alacsony áron legyárthatóak, megvásárolhatóak, és az időjárással szemben is ellenállóak. Mindezeken felül gondozásmentesek is, ami alatt azt érthetjük, hogy egy jól elkészült műanyag ablakhoz- ajtóhoz nem … tovább
   Padlóburkolatot választani Nehéz döntés. Kőlap, gres lap, parketta, svéd padló, padlószőnyeg, esetleg öntött betonpadló, hogy csak párat említsünk a rengeteg választási lehetőségünk van. Először is el kell dönteni, hogy hideg (kő, gres, kerámia lap, stb), vagy meleg (parketta, padlószőnyeg, pvc, … tovább
   Ha fát kell dönteni… 2017. szeptember 28.
   A fák nemsokára megszabadulnak lombkoronájuktól, ami által a favágási munkák előtt is megnyílik az út. Ez azonban egy veszélyes munka, épp ezért nem árt, ha megfelelő alázattal állunk neki. A következő sorok talán segítenek eligazodni a favágás rejtelmeiben. De mivel … tovább
   A tervezők imádják a korlát nélküli lépcsőket. Hogy miért van ez így? Mert a lépcső önmagában is szép, és a minimal design az alapformákat önmagáért szereti. Azért megmutatnánk, mi ez a korlátok nélküli mánia…: De az igazság az,  hogy nincsen … tovább
   Ahhoz, hogy az újraburkolt felületeket hosszú ideig élvezhessük, nem elég a megfelelő burkolat és burkolatragasztó kiválasztására odafigyelnünk. Mélyebbre kell mennünk, egészen az alapfelületig. Előzetesen meg kell vizsgálnunk, szükség van-e aljzatkiegyenlítésre. A kiegyenlítő anyagok a padlóburkolatok fektetése előtt az egyenetlenségek kiegyenlítéséhez … tovább
   Ki ne szeretne faragni a fűtésszámlán? A spóroláshoz nem kell sok, ha okosan választjuk meg, hogy mihez nyúljunk hozzá az otthonunkban. A mai modern nyílászárók minden értékükben felülmúlják régebbi társaikat, így egy kis befektetéssel nagy változásokat érhetünk el otthonunk energiamegtakarítása … tovább
   POLIKARBONÁT LEMEZEK 2017. szeptember 20.
   Az üregkamrás polikarbonát lemezeket számos területen lehet alkalmazni, így ipari, mezőgazdasági, valamint lakossági területen is. Lakossági felhasználók a leggyakrabban teraszok, autóbeállók, pergolák, fedésére alkalmazzák, vagy télikertek, melegházak részleges vagy teljes építését végzik ebből az anyagból. A polikarbonát termékek népszerűsége jó … tovább
   Azt hinnénk, hogy egyszerű mosdót választani, de az az igazság, hogy ha nem tervezünk előre és minél később döntünk annál kevesebb lehetőség közül választhatunk. Nem mindegy, hogy végül elegendő hely jut e a csapnak, vagy hogy lesz e szükségünk asztalos … tovább
   ÉPÍTSÜNK KERTI SÜTŐHELYET! 2017. szeptember 15.
   Így, nyár vége felé, sokak fejében megfordul, hogy akár a felújítási-, kertépítési munkák végeztével, akár már a kerti partik után, jó lenne egy állandó kerti sütőhelyet kialakítani. Ezzel tudnánk csak a következő szezonban a barátokat, ismerősöket, vagy a saját családunkat … tovább
   Design fűtés ötletek 2017. szeptember 15.
   A négy évszak előnye, hogy mindig változik a környezetünk és így egy éven belül élvezhetjük a nyári meleget, és a téli hideget, valamint gyönyörködhetünk a tavasz és az ősz színeiben is. Ebből egyenesen következik, hogy nyáron hűteni és télen fűteni … tovább
   Fűtés Infrapanellel 2017. szeptember 7.
   Még nincs itt a fűtési szezon, de már most érdemes előre gondolkodnunk, hogy a hideg beálltával mivel akarunk fűteni. A blog olvasói már több hasznos tanácsot és információt kaphattak a legkülönfélébb fűtési rendszerekkel és megoldásokkal kapcsolatban. Ezt az ismeretanyagot bővítjük … tovább
   Talán a nappali szoba az a helyiség, ahol a legtöbbet tartózkodunk. Ott olvasunk, mozizunk vagy pihenünk, de ott fogadjuk a vendégeinket is. Központi hely, ahol mindenki megfordul. Tehát ha szeretnénk valami vagány megoldást, ami feldobja a teret, nem kell mást … tovább
   A nyár meleg, tikkasztó napjaiban szinte egyáltalán nem zavarja az embert, ha a ház nyílászárói elavultak, az ablakon behúz a szél, mert egyszerűen nem is lehetséges rendesen bezárni azt. Nyáron legszívesebben nyaralnánk, pihennénk, és ez tulajdonképpen rendben is van, egészen … tovább
   9 térelválasztási tipp 2017. augusztus 31.
   Felmerül a kérdés, hogy mért is akarjuk leválasztani a teret. Talán azért mert túl kicsi a lakás és nem férnek el a falak és az ajtók, de mégis kell egy kis magány. Mert egy térben van a háló és a … tovább
   Virágok mindenhol 2017. augusztus 24.
   Virágok társaságában boldogabbnak érezzük magunkat és egyben díszíti a lakásunkat is. Nem csak akkor vehetjük körül magunkat növényekkel, ha van kertünk, kert nélkül is virágba öltöztethetjük a környezetünket kaspók segítségével. Van belőlük, kicsi és nagy is, kerek vagy szögletes, műanyag, … tovább
   Számos épület alatt vagy mellett, illetve a kertben, udvarban található pince, vagy tároló. A legtöbb ilyen helységben nincs megfelelő burkolat az aljzaton, vagy erősen felújításra szorul a régi felszín, hiszen ez az a helység, amelyre a legkevesebbet kívánunk költeni. Jelen … tovább
   Árnyékban könnyebb 2017. augusztus 18.
   Mindannyian várjuk a nyarat, a napsütést, hogy végre kiszabadulhassunk a négy fal közül a szabadba. A napnak a jótékony hatásai mellett sajnos van kellemetlen negatív hatásai is, ezért a nagy nyári melegekben védekeznünk kell a nap sugarai ellen. A belső … tovább
   Számtalan háztartásban okoz gondot, az elektromos eszközözök vezetékeinek elrejtése. Bánthatják a szemet a különböző műszaki cikkek hálózati kábelei, vezetékei, melyek találomra lettek elvezetve a dugalj és a készülék közt. Több vezeték, drót található minden lakásban, mint például az internet-, TV-, … tovább
   AZ UDVARON GYEP LEGYEN VAGY KŐ? 2017. augusztus 11.
   Kertünk kialakításakor a leggyakoribb kérdés, hogy mekkora legyen a burkolt és a zöld felületek aránya. A kérdés teljesen jogos, hisz csapadék által jobban áztatott udvarokban nem állapot, ha a egy nagyobb vihar után a kocsi kereke tengelyig merül a sárba. … tovább
   A kevesebb néha több 2017. augusztus 11.
   Rengeteg szín vesz körül bennünket és ezek a színek mind hatással vannak ránk. A természet festette színkavalkád a lakásunkba is követ minket. Ha csak az egyes anyagok természetes színe jelenik meg, már akkor sem lesz unalmas a lakásunk. A tégla … tovább
   Idővel minden kültéri fal kisebb-nagyobb mértékben szennyeződik. A szennyeződés igen sokféle lehet. Rozsda, por, sár, növényi szennyeződés, állati piszok, gombák és egyéb oda nem tartozó elemek okozhatnak kellemetlen látványt. Ez nemcsak esztétikai probléma, hanem az adott falak, illetve hőszigetelési rendszerek … tovább
   Már a támfalak sem a régiek 2017. augusztus 4.
   A támfal unalmas téma? Kit érdekel, hogy mivel támasszuk meg a lejtős talajt? Senkit? És ha azt mondjuk, hogy gyönyörű kavicssáv lehet kertünkben, aminek tartó és díszítő szerepe is van? Akkor már egészen más a megítélés. Színes kevert, vagy egyszínű … tovább
   A régi fürdőszobákban még zománcozott fürdőkádban fürödtünk, ma azonban különböző méretű kádak és zuhanyok állnak rendelkezésünkre. Megfelelő tér esetén, akár mindkettő is szóba jöhet, de ha valaki nem szereti a kádban áztatni magát, könnyen lehet, hogy egy árva zuhanyzóval is … tovább
   Virágok korlátok nélkül 2017. július 27.
   Nem csak annak lehet virága, akinek kertje is van. Nem csak azok élvezhetik a színes illatos környezetet, akik kertes házban laknak. A virág mindenkinek jár, akár szobanövényként a nappaliban, akár az ablakban, de ha van egy kis erkélyünk, akkor csodás … tovább
   Elég csak vidékre ellátogatni ahhoz, hogy az ember szembesüljünk a látvánnyal, hogy színes világban élünk. Lehet csak a környezetváltozás teszi, de érdekes dolog, hogy vidéken mennyivel szembeötlőbb a homlokzati burkolatok színessége, különbözősége. Habár az ember azt hinné, hogy a város … tovább
   Víz mellett könnyebb 2017. július 20.
   A barcelonai olimpiai játékok alkalmával rengeteg vízfelületet; csobogókat, látványmedencéket és vízesések sokaságát hozták létre. Ezt mind azért, mert a vízfelületek akár 2-3 fokkal is csökkenthetik közvetlen közelükben a hőmérsékletet. Ez azt is jelenti, hogy minél nagyobb medencét csinálunk, annál kellemesebb … tovább
   A kérdésfelvetés teljesen jogos, hisz egyetlen tető sem teljesen lapos, még az sem, amit lapos tetőnek nevezünk. Bár a lapos tetőt a magyar ember nem hordozza a szívén, mégsem beszélhetünk egy elátkozott szerkezetről. A lapos tető egy kifejező építészeti forma, … tovább
   A fény jelenléte a meghatározza a közérzetünket, és hozzájárul a jókedvünkhöz. Tervezéskor fontos, hogy minél nagyobb üvegfelületekkel vegyük körbe magunkat. De vizsgáljuk, meg mi mindenre kell figyelni, amikor meghatározzuk az ablakaink méretét. Amikor felmerül az igény az építkezésre, már a … tovább
   A ház körüli munkák szinte mindegyike komoly előkészületet igényel. A felkészültség, az előkészületek alapossága nem csak a munkavégzéssel töltött idő hosszúságát befolyásolja, ugyanis egy rosszul előkészített folyamat miatt a pénztárcánk tartama is jelentősebben megcsappanhat. Így van ez a kerti öntözőrendszerekkel … tovább
   Kert és ház 2017. július 5.
   Nyáron, aki csak teheti, a kertben tölti a szabadidejét. Azok a kertek, amelyek tudatosan lettek megtervezve, sokkal jobban kiszolgálják a tulajdonos igényeit, jobban alkalmazkodnak a mindennapok kihívásaihoz. Kertünk tervezésekor alapvetően a növények kiválasztására, helyének meghatározására gondolunk, de számos egyéb tényezőt … tovább
   A „látszó” téglafalak biztonságot sugalló megjelenése nagy divat mostanság. Sokan választják ezt a megoldást a lakásuk egyes falainak látványos „dekorációjaként”. De nem is oly egyszerű feladat kivitelezni a terveinket, ha nincs még tapasztalatunk a kőművesmunkák területén. Ahhoz, hogy téglafalunk legyen, … tovább
   Relaxáció a kertben 2017. június 28.
   A kertünkben megalkothatjuk a saját nyugalomszigetünket. Válasszunk ki egy nyugodt sarkot, és ruházzuk fel minden kényelemmel. Ha már körbe vettük magunkat kedvenc növényeinkkel, félúton járunk. De mi is kell ahhoz, hogy teljes legyen a nyugalom? Föld, levegő, tűz és víz. … tovább
   Az ember gyakran találja szembe magát olyan feladatokkal, amelyek megoldása komoly fejtörést okoz. Legyen az egy nagyobb tárgy elmozdítása, vagy épp egy bonyolultabb eszköz használata, érdemes utánanézni a használatának. Fokozottan érvényes ez azokra az eszközökre, melyek még veszélyeztethetik a testi … tovább
   Az üveg szép, az üveg energikus, az üveg tartós. Luxus megjelenést és eleganciát sugároz. A sík üveg megállíthatatlanul hódítja meg az építészet és belsőépítészet szinte minden szegmensét. Egyre nagyobbak a külső nyílászárók, már szinte az egész külső falazat üvegből készül. Egyre … tovább
   Ha a kert is szomjazik 2017. június 14.
   Sokan vannak, akik a nyár beköszöntével is szeretnék, ha a kertjükben polgárpukkasztóan zöld gyep ékeskedne még a legnagyobb melegben is. Valóban szép látvány és jó dolog az üde gyep, de az ápolt kert fenntartása nem olcsó. Annak ellenére, hogy kellemes … tovább
   Toló vagy nyíló? 2017. június 14.
   A modern építészet egyik nagy vívmánya a nagyméretű nyílászárók használata. A hatalmas ajtók és ablakok közvetlenebb kapcsolatot biztosítanak a környezettel, emellett sokkal több fény jut a lakóterekbe. Valójában az ajtók és ablakok közötti határ is kezd elmosódni, mivel a nagyméretű … tovább
   Korábbi cikkeinkben már foglalkoztunk azzal, hogy a laminált padló lerakása előtt mi a teendő, illetve azzal, hogy mik azok a sarkalatos pontok, melyekre figyelni kell a burkolat lerakása során. Aktuális írásunkban a konkrét lerakásához szeretnénk útmutatót adni. Amikor e padlótípus … tovább
   Alaphigiénia és falikút 2017. június 8.
   Kereskedelmi egységek kialakításánál kötelező a falikutat is tartalmazó takarítószer tároló. Házak és lakások esetében is ugyanezt a funkciót szolgálja, csak sokan nem gondolnak rá, vagy nem jut hely a kialakítására. Otthonunkban ugyan nem kötelező, de nagyon hasznos lehet. Nem kell … tovább
   A jelentős napsugárzás, az idő, a csapadék, és a hőmérsékletváltozás együttesen kikezdheti a kertünket határoló építményeinket, a kerítésünket. Itt a nyár, a jó idő, ezért érdemes megvizsgálni a kerítésünk felületét, mert a szükséges, időszerű karbantartás elhanyagolásával nemcsak portánk összképe lehet … tovább
   Védekezés a nap ellen 2017. június 2.
   Mindenki szereti a napot, de ez főleg akkor igaz, ha szabadságon vagyunk, vagy egyéb okból nem kell irodában töltenünk a napunkat. A dolgos hétköznapi munkanapok 24 fokig elviselhetőek. Ha ennél magasabb a hőmérséklet és folyamatos a napsugárzás, akkor felmelegednek az … tovább
   Végre valahára elmúltak a májusi havak, melyek az idei évet jellemezték. A tavasz ajtóstól rontott ránk, épp itt az ideje, hogy elvégezzük azokat a munkálatokat, melyeket minden évben elvégzünk a házon, vagy épp a ház körül. A tél, vagyis a … tovább
   Hordozható kandalló 2017. május 25.
   A tűz jelenléte és szeretete nem új keletű. Sokáig életfenntartó szerepe volt, mert melegített, főztünk rajta és fényt adott. Az is többször előfordult a történelem folyamán, hogy teljes városok váltak a tűz martalékává. A tűz a barátunk, de tiszteletben kell … tovább
   Az új trendeknek megfelelően manapság a lakóházak legtöbbje előbb, vagy utóbb biztosan kap valamiféle hőszigetelést a falaira. Jobb esetben a lábazatára, födémjeire, tetőszerkezetére is. Sajnos ez néha kívülről is meglátszik: mélyebb ablakfülkék, összekuszálódott viszonyok a falsíkok és a tetősíkok találkozásánál, … tovább
   Azért használunk természetes anyagokat, mert szépek, valódiak és így közelebb érezzük magunkat a természethez. Azonban a természetes anyagok, anyagszerkezetük miatt, több odafigyelést és karbantartást igényelnek, és rövidebb az élettartalmuk. Azért használunk természetes hatású anyagokat, mert úgy néznek ki, mintha igaziak … tovább
   A fűtési szezon végét követően a legtöbben fellélegeznek, hiszen egy átlagos családi ház rezsi költségének közel 80%-át is kiteheti a fűtés és a használati melegvíz díja. A nyári szezon kiváló lehetőség arra, hogy kicsit utánajárjunk a korszerűsítési lehetőségeknek és elgondolkozunk, … tovább
   A modern építészet meglepő attrakciói közé tartozik az, hogy szokatlan anyagokat képes szokatlan helyeken felhasználni. Ilyen többek között az is, ha a padlón üveget, vagy a falon parkettaszerű díszburkolatot találunk. De beszélhetünk azokról a modern irodaházakról is, ahol az üveget … tovább
   Egyáltalán nem mindegy, hogy honnan jön a víz, hiszen más előkészületet igényel egy fali csap és teljesen más kell, ha mosdópultra állítjuk a csapot. Nézzük a lehetőségeket először; alapvetően három alaptípust különböztetünk meg: fali csaptelep, pultról induló, közvetlenül a mosdóra … tovább
   Az utcát járva, térköveken lépdelve, vagy a házak nyers téglafalát szemlélve könnyen megakadhat tekintetünk olyan csipkés szélű, kristályos felületű fehér foltokon, melyek nem keltenek bizalmat senkiben, főleg abban nem, aki kicsit is fogékony az építészetre. A szem az épített új … tovább
   Az építészeti luxus egyik kedvelt eleme a keret nélküli üvegkorlát. Mindenki vágyik rá, pedig szinte láthatatlan, nem beszélve arról, hogy költséges is. A korlátok fő szerepe a leesés elleni védelem biztosítása. Legtöbbször a lépcsőket és az erkélyek széleit határoljuk velük, de … tovább
   Egy ceruzarajz, vagy egy akvarell sem akkor mutat jól a falon, ha pőre papírként függesztjük ki, hanem ha be van keretezve. Így van ez a burkolati szegélylécekkel, élzárásokkal, bordűrökkel is. Feldobják a felület látványát, de nem csak esztétikai, hanem balesetvédelmi … tovább
   Ha az ember családi házba költözik, minden napra jut valami kreatív tennivaló. Képet kell rakni a falra, szeget kell beütni, csavart kell megszorítani, vagy fúrni egy lyukat, esetleg a kerti munkálatokhoz lesz szükség valamilyen eszközre. Mind-mind olyan feladatok, melyekhez gépekre, … tovább
   A fa látványa melegséget sugároz, és a természet közelségét hordozza magában, legyen szó hajópadlóról, szalagparkettáról, vagy halszálkában rakott parkettáról. Nem véletlen ez, hisz a fa több ezer éve – ha nem a kezdetektől fogva – egy kimondottan jó tulajdonságokkal bíró, megbízható … tovább
   Hazánk sok területe mondható szeles vidéknek. Széllel szemben nem csak gyalogolni nehezebb, de a lakás hatékony befűtése is komolyabb energiát igénylő feladat. A szél ugyanis megtalál minden kis rést, mely a mi “pajzsunkon”, azaz a házunkon található, és könyörtelenül be-/átfúj … tovább
   ELŐREGYÁRTOTT ERESZCSATORNÁK 2017. március 30.
   Amikor házat, üdülőt építünk, vagy felújítunk, akkor döntenünk kell, hogy az esővizet miként vezetjük le a tetőnkről a kívánt helyre. Erre mindenképpen szükségünk van, mert ha nem használnánk ereszcsatornát, akkor a víz, utat találna magának, ami igen hamar jelentős épületkárosodásához … tovább
   Padlásfödémek szigetelése 2017. március 22.
   Ma már senkinek nem kell magyarázni, miért fontos a padlásfödémek szigetelése. Az azonban nem feltétlen egyértelmű, hogy hogyan lehet, és mivel érdemes szigetelni. Létezik több jó megoldás is, nem irreleváns azonban, hogy mit akarunk szigetelni. Pontosabban fogalmazva, nagyon meghatározó a … tovább
   Nem csak a természetben, az építőiparban is kitavaszodott. A hőmérséklet emelkedésével nem csak a szerkezetet károsító fagyveszély szűnik meg, hanem megnyílik az út a felújítások előtt is. A tél elmúltával mindenkinek érdemes körülnéznie a ház körül, de a telken is, … tovább
   Napjainkban egyre többen gondolják úgy, hogy bizonyos barkácsolási feladatokat maguk végeznek el. Ennek fő oka az elvégzett munka öröme, az alkotási kedv kiélése, de szerepet játszik a szakember munkadíjának megspórolása is. A legtöbb feladathoz ma már kiváló leírásokat kaphatunk, így … tovább
   BETONKEVERŐ GÉPEK 2017. március 1.
   Pár nap, és véget érnek a téli hónapok. Minden olyan feladat előtt megnyílik az út, mely a fagyok miatt nem, vagy csak korlátozottan volt végezhető- ilyen a betonozás is. De eszköz nélkül nehéz belevágni a munkába. Épp ezért összeállítottunk egy … tovább
   Ha él bennünk a barkácsszellem, a felújítás szüntelen vágya, a rossz idő sem tántoríthat el, hogy tegyünk valamit otthon, a ház körül, vagy a házon belül. A hőmérséklet felmelegedése azonban még édeskevés, ha nagyobb építési munkát szeretnénk elkezdeni a ház … tovább
   Rendszeres olvasóink már megszokhatták, hogy a szigetelésblogban időről időre bemutatok egy-egy fűtési megoldást. Az eddigi cikkeinkkel ellentétben most nem egy újszerű fűtési rendszerről lesz szó, hanem egy hagyományos, de mostanában újra népszerű fűtési módról, mégpedig a cserépkályhával való fűtésről. Ez … tovább
   Az első és igazán fontos kérdés az, hogy mit is nevezünk melegburkolatnak. Mert bár odakinn a hideg tombol, még nem jelenti azt, hogy ami a fűtött belső tér burkolata, az mind melegburkolat. De talán bevezetésként tisztázzuk le azt, mit nevezünk … tovább
   Már csak egy hónap van hátra a téli sportok szezonjából, bár ha a hidegek kitartanak, lehet, ez kicsit kitolódik. Ennek ellenére lassan elkezdhetünk készülődni családunk téli sporteszközeinek eltárolására a következő szezonig. Mivel Magyarország földrajzilag jellemzően nem kedvez a havas téli … tovább
   A tél nem csak a hideget hozza magával, hanem a sötétséget is. Habár már jócskán túl vagyunk a napforduló időpontján, még nem jelenti azt, hogy ne lennének hosszúak az éjszakák. Sötétségben senki nem szeret sem dolgozni, sem pedig kikapcsolódni, így … tovább
   3 fontos szempont tetőablak vásárláshoz Ha jelenleg régi ablakai vannak, amelyek mellett télen húz a hideg, nyáron viszont átforrósodik az üveg, nehéz a nyitás-zárás a faszerkezet elvetemedése miatt, akkor bizonyára olyan nyílászárót szeretne helyette, amely jóval nagyobb komfortot nyújt, és … tovább
   Mivel hidegburkolással csak kevesen foglalkoznak, ezért nem is tudhatja mindenki, mire való, és mi is az a dilatáció. Azonban nem is ez, hanem inkább az a nagyobb baj, hogy gyakran a burkolással foglalkozó szakemberek is figyelmen kívül hagyják a szerkezet … tovább
   Itt az új év, és azt, hogy mit is fog hozni, még senki sem tudja. Azt viszont, hogy mit hozott, már a bőrünkön érezzük. Jelentős lehűlést, sőt mi több, farkasordító hideget! Igazság szerint ez normális a mi éghajlatunkon, de mostanában … tovább
   A tél nem kedvez a kültéri munkálatoknak, de vannak olyan feladatok, melyek a tavasz beköszöntével azonnal végezhetőek, így ezekre érdemes időben felkészülni. Erre nincs is alkalmasabb időszak, mint a tél, mikor az időnk nagy részét a négy fal között töltjük … tovább
   Az ünnepek elmúltával az ünnepkörhöz tartozó feladatainknak még nincs végük. Amíg a karácsony közeledtével az ajándékok beszerzésén túl a sütés, főzés, takarítás mellett a karácsonyfa megvásárlásával voltunk elfoglalva, most az ünnep nélkülözhetetlen kellékétől kell helyesen megszabadulnunk. Ennek ideje a vízkereszt, … tovább
   Ne spóroljon a biztonságon! 2016. december 15.
   Évről-évre nő a szén-monoxid mérgezések száma, úgy látszik, még mindig nem vesszük elég komolyan a veszélyt. Pedig van megoldás: ahol szén-monoxid érzékelőt használnak, ott nem következik be a tragédia. Fontos tudni, hogy szén-monoxid-mérgezés minden olyan fűtőrendszer mellett léphet fel, melynek … tovább
   GÁZBETON kontra KERÁMIA 2016. december 15.
   A magyar építészet elsősorban a klasszikus építőanyagok használatát helyezi előtérbe. Egy átlagos magyar építkező még ma is ódzkodik a beton falazattól, holott napjainkra a beton közel sem ugyanazt az építőanyagot és technológiát jelenti, mint évtizedekkel ezelőtt. Napjainkban a köznyelv szerint … tovább
   Az otthonunkban szeretnénk jól érezni magunkat. Ezért fontos, hogy a lakásunkat határoló és a szobákat elválasztó falak hogyan épülnek, és milyen követelményeknek felelnek meg. Az otthon az a hely, amely menedéket nyújt, és hozzájárul ahhoz, hogy feltöltődjünk. Fontos szempont, hogy … tovább
   Vakolaterősítő szerkezetek 2016. december 6.
   A téli hónapokban többet tartózkodunk otthon, a négy fal között. Ilyenkor az ember többet van a családjával, a hideg napokon eljön a játék ideje. Ekkor szembesülünk a lakásbelső sérülékenységével. Nem kell hozzá nagy erő, hogy egy óvatlan pillanatban a fal … tovább
   Lakástervezésben a forma és a funkció egyformán fontosak. Ha okosan akarunk házat építeni, felújítani, jól át kell gondolnunk, mit akarunk. Nem szerencsés, ha a mérleg nyelve kibillen akár a forma, akár a funkció irányába. Mivel ez nagyrészt rajtunk, megrendelőkön, és … tovább
   Ha bővül a család, vagy ha a gyerekek már túl nagyok egy közös szobához, akkor otthonunk szűkössé válhat. Ilyenkor érdemes a tetőtérben rejlő lehetőségeket kihasználva „felfelé építkezni”. Íme 5+1 tipp a VELUX vállalat szakértőitől azoknak, akik szívesen belevágnának a tetőtér lakhatóvá-tételébe. A magyar … tovább
   Lassan elmúlnak az utolsó őszi hetek is, de november végével nemcsak a tél kopogtat az ajtón, hanem az adventi időszak is kezdetét veszi. Ha advent, akkor pedig itt az adventi koszorú ideje. Mint ahogy a karácsonyfadíszítések nagyon sokfélék lehetnek, ugyanúgy … tovább
   Erkély, balkon, loggia? 2016. november 16.
   Heti cikkünkben ismét egy általános ismeretterjesztő jellegű témát fejtünk ki, mely minden lakástulajdonos számára érdekes lehet, aki lakást, házat szeretne venni, bérelni, eladni, kiadni, vagy egyszerűen nem tudják a lakás minden helyiségét pontosan megnevezni. A lakás lakótereiből és ezek kiegészítéseiből … tovább
   Ne menjen füstbe a biztonság! 2016. november 14.
   Bár kevés szó esik róla, a jó kémény a biztonságos és hatékony otthon egyik kulcseleme. Az előírásoknak nem megfelelő, elhanyagolt kémények komoly veszélyt jelentenek. Az újHÁZ Centrum szakértői segítenek elkerülni ezeket. Megnövekedett a kéménytüzek száma az elmúlt években a szilárd … tovább
   A tél már itt dörömböl a kapunkon. De nincs még késő, érdemes körülnézni a teraszon és az udvaron, hogy a fagyok a lehető legkevesebb kárt okozzák a birtokunkon. A felfagyott burkolat nem csak ronda, veszélyes is lehet. A felpattogzott burkolat, … tovább
   Akár szeretünk barkácsolni, akár nem, számos esetben előfordul, hogy közvetlen lakókörnyezetünkben kisebb vagy nagyobb asztalosmunkát el szeretnénk végezni. Ennek számos oka lehet. Éppen nincs pénz asztalosra, vagy olyan kicsi munka, amiért nem érdemes szakembert hívni, esetleg nem találtunk megbízható iparost. … tovább
   Nyakunkon a tél, a kültéri burkolatok igazi ellensége, persze csak akkor, ha a burkolás minősége nem éri el a kívánt szintet, amit elsősorban a csemperagasztó, ágyazóhabarcs és a fugák minősége határoz meg. Teraszon és kültéren ilyenkor, október közepén, mikor az … tovább
   Lakótereink fűtése a legtöbb esetben a tűzzel hozható összefüggésbe. A hő forrása, a tűz lángja azonban nem veszélytelen, tudja is ezt az ember már évezredek óta. Míg az ember megtanulta a biztonságos tűzrakás minden fortélyát, addig az állatok a mai … tovább
   Akárhogy is kerülgetjük a témát, ma Magyarországon az udvari térkőburkolat komoly értéket képvisel, ami a burkolatok árát tekintve érthető is. Négyzetméteráron a térkőburkolatok a belső helyiségek burkolatainak árával vetekszik, ennél fogva érdemes alaposan átgondolni, mire, hogyan lehet szükségünk, mielőtt nekifogunk … tovább
   Kertkapu automatizálása 2016. szeptember 28.
   A kertkapukat típus szerint két csoportba szoktuk sorolni. Az egyik a gyalogkapu, vagy kiskapu, amely a személybejárat funkcióját látja el. Ebben az esetben egy kisméretű kapun tudunk az adott kertbe, udvarba bejutni. Másik csoportba a nagyobb kerti kapuk tartoznak, amelyeken … tovább
   Mit tegyünk, ha húz a hideg? 2016. szeptember 21.
   Mindenki ismeri az érzést, amikor a fűtőtest mellett majd megsülünk, a szoba másik felében viszont alig lehet megmaradni a hidegtől. Ez a rossz hőszigetelés hatása, amelyen viszont utólag is javíthatunk. A kellemesebb lakókörnyezet mellett a rezsin is spórolunk vele. Otthonainkban … tovább
   Hogy szigeteljünk fürdőszobát? 2016. szeptember 20.
   Kétségtelen tény, hogy a fürdőszoba használata egyre inkább a kényeztetés helyszínévé is válik az alapvető tisztálkodáson túl, hiszen ha végignézünk napjaink fürdőszobaberendezés-kínálatán többféle wellness-élményt nyújtó eszközt találhatunk: pezsgőfürdőt kínáló kádakat, jacuzzit, masszázzsal kényeztető zuhanypaneleket, vízesést imitáló zuhanykifolyót, fényterápiás vagy zenélő … tovább
   Lakóhelyünk megjelenése legtöbbünk szívügye, így nem csoda, hogy mindenki próbálja a lehető legjobbat kihozni lakása megjelenéséből. Erre meg is vannak a kiváló eszközök, mert napjainkban határtalan választék áll rendelkezésre az építeni, felújítani vágyók részére. Így van ez a burkolóanyagokkal, burkolólapokkal … tovább
   Lakásunk megtervezése összetett feladat. Az emberek nagy része meghitt, nyugodt lakókörnyezetre vágyik, ezt szem előtt tartva vág is bele mindenki az otthontervezésbe. A tervezés során nagy sláger először a konyhára és a nappalira gondolni, de a modern életterekhez korszerű fürdő- … tovább
   Rágják a fülünket a gyerekek a saját szobáért, de nincs lehetőség a lakáscserére? A dolog így sem reménytelen! Az újHÁZ Centrum szakértőinek ötleteivel és némi gipszkartonnal csodákat tehetünk. Egy család igényei – és így a családi otthonnal szembeni elvárások – … tovább
   Ház körüli őszi munkálatok 2016. augusztus 31.
   Mint a legtöbb időszaknak, úgy az őszi szezonnak is megvannak a maga munkálatai. Ha időben elkezdünk felkészülni az őszre és a feladatokat a szabadidőnknek megfelelően soroljuk be, azonnal rájöhetünk, hogy bőséges tennivaló akad a ház körül az ősz beköszöntével. Hogy … tovább
   Pár négyzetméter is számít! 2016. augusztus 24.
   Egy kicsi erkély is lehet kényelmes és hívogató, ahol elhelyezkedve úgy érezhetjük magunkat, mintha „miniszabira” mentünk volna. Vétek lenne tehát (kizárólag) tárolásra használni az értékes területet! Egy nagyobb terasz szinte teljes értékű szobája tud lenni a lakásnak, sokak szerint pedig … tovább
   A nyár végével lassan beköszönt a hideg, esős ősz, majd a még hidegebb, reményeink szerint havas tél. Akik gázzal, villannyal vagy megújuló energiával működő fűtéssel rendelkeznek, azoknak erre az időszakra nem kell különösebb módon készülniük. Fontos azonban, hogy szakemberrel vizsgáltassák … tovább
   Senki nem fog úgy hozzá egy ház építéséhez, hogy felhúz egy falat, mondván, ha nem jó ott, majd lebontjuk. A kertrendezést is az alapoknál kell kezdeni. Kevés, ha szép virágokat vagy stílusos kerti bútort választunk. A kert kialakításakor együtt kell … tovább
   Forradalom a fürdőszobában 2016. augusztus 17.
   Míg nagyszüleink születésekor még a fürdőszoba megléte sem volt magától értetődő egy átlagos családi házban, addig mára ez alapelvárás egy komfortos lakással szemben. A fürdőszoba a rendszeres használat, igénybevétel miatt átlag 10 év után felújításra is szorul, ilyenkor a felújító … tovább
   FEDÉLSZÉKTÍPUSOK 2016. augusztus 9.
   Habár az utóbbi évek építési tendenciái azt mutatták, hogy egyrészt az új lakásépítések száma visszaesett, a kevés új ház komoly hányada pedig alacsony hajlásszögű (<45°) tetővel készült, a tetőtér-beépítés korát mégsem érdemes még ilyen gyorsan temetni. A meglevő házak tetőszerkezete … tovább
   A legtöbb lakásban található valamilyen szövetburkolat, vagy textillel bevont bútor. Lehet padlószőnyeg, fali- vagy bútorkárpit, melyek ugyanúgy, mint a többi használati tárgyunk, könnyen bepiszkolódnak. Éppen ezért a következő sorokban kárpitok tisztításához nyújtunk egy-két fontos instrukciót, mielőtt vadul nekiesünk a foltoknak. … tovább
   Amikor az ember felújításon töri a fejét, nem érdemes kizárólag lakberendezési megoldásokban gondolkodnia, ahogyan önmagában a ház szerkezetét érintő változtatások sem célravezetők. A teljes körű felújítás persze magasabb költségeket jelent, de ha előretervezünk, kordában tarthatjuk a kiadásainkat, ráadásul a végeredmény … tovább
   ELŐSZOBÁINK BERENDEZÉSE 2016. július 22.
   Egy háztartásban, főleg ha többen is lakunk benne, számos esetben okoz gondot a cipők, ruhák, egyéb kiegészítők megfelelő tárolása. Indulás előtt az öltözködés befejező lépése majdnem minden családban az előszobában történik, ahol a cipőt, kabátot, sapkát, sálat, kesztyűt felhúzzuk, és … tovább
   ÁRNYÉKOLÁSI TECHNIKÁK 2016. július 13.
   Nyáron, amikor a hőmérséklet emelkedik és a felmelegedett ház este sem hűl ki, sokan elgondolkoznak azon, mit is lehet tenni azért, hogy a hőmérséklet elviselhető legyen. Sokan használnak légkondicionáló berendezést, de ennek a telepítési költségét és üzemben tartását nem mindenki … tovább
   SZOBAFESTÉS HÁZILAG 2016. július 7.
   Itt a nyár és a jó idő, azaz most van számos kerti munka és barkácsolás optimális ideje. Ilyen barkácsteendő lehet a szobafestés is. Festeni több ok miatt lehet érdemes. Kisgyermekes családok ismerhetik az érzést, mikor a kicsik a hosszú tél … tovább
   Fa kerti bútorok ápolása 2016. június 30.
   Ahhoz, hogy a jó időt a kertben élvezni tudjuk, barátainkkal, szeretteinkkel vagy csak úgy magunkban, érdemes egy számunkra megfelelően kényelmes kertibútor-garnitúrát vásárolnunk. Régebben sokan választották a jobb-rosszabb minőségű műanyag bútorokat az áruk és könnyű tisztántartásuk miatt. Azonban sokan voltak úgy, … tovább
   Képet a falra! 2016. június 21.
   Egy lakás nem válik otthonná azonnal, de személyes tárgyainkkal segíthetünk rajta. Egy kép talán többet árul el személyiségünkről, mint akármilyen más tárgy, éppen ezért nem mindegy, hogy milyen módon, hova függesztjük ki falunkra. A kép – legyen az egy fotó … tovább
   Tűzgátló csőátvezetések 2016. június 16.
   A társasházi lakhatás megkérdőjelezhetetlen előnyökkel jár. Ilyen többek közt az alacsonyabb fűtésköltség; a tény, hogy a ház állapotmegőrzése érdekében közös képviselő veszi le a terhet a vállunkról, és a kerti munkálatok sem vonnak el a szabadidőnkből. De nem szabad elfelejteni, … tovább
   Ha építkezünk, vagy felújítunk, de szakmailag nem vagyunk képzettek, előfordulhat, hogy kiszolgáltatott helyzetbe kerülünk, mert fogalmunk sincs az ilyen munkálatokról. A mester, a tervező könnyen terelhet minket olyan építési megoldás felé, amely neki, és nem pedig nekünk kedvez igazán. Ugyan … tovább
   Fűnyírás iskolája 2016. június 2.
   A fűnyírás a legtöbb ember számára csak abból áll, hogy kitolja a fűnyírót és gyorsan végigtolja a kertben. Végignéz a méretre vágott terepen és elégedetten konstatálja, hogy minden rendben van. Azonban a legtöbb embernek fogalma sincs arról, hogy mit jelent … tovább
   KERTI VILÁGÍTÁS 2016. május 26.
   Itt a nyár, és vele együtt a jó idő! Ezt rengetegen szeretnék kihasználni a kertes házakban, nyaralókban, tágas teraszokon. Szeretnénk esténként a szabadban pihenni, beszélgetni, szórakozni, egy jót borozgatni. A kerti világítás a legtöbb kerttulajdonos számára mindenképpen fontos. Jobb esetben … tovább
   A padlók, falak és egyéb felületek sérülésvédelme igen fontos. Az anyagi, esztétikai fontosságuk mellett a balesetek megelőzésében is nagy szerepet kapnak. Egy törött, sérült sarok, járólap stb. igen balesetveszélyes, amit mindenképpen szeretnénk a szeretteink és saját magunk védelme érdekében megelőzni. … tovább
   AJTÓNYITÓRENDSZEREK 2016. május 11.
   Hogy kit engedünk kapun belülre, jó, ha magunk dönthetjük el. De nem minden lakóháznál adott a lehetőség, hogy csengetésre a kapuba szaladjunk, és személyesen nyissunk ajtót. De szerencsére a biztonsági technológiák már egy ideje képesek levenni a vállunkról a terhet. … tovább
   A garázs a legtöbb család számára nemcsak az autó tárolásának a helye, hanem egy univerzális tér. Itt lehet barkácsolni, és itt lehet a nem használt, vagy a lakásban nem tűrt eszközöket, tárgyakat tárolni. Sok esetben ez a gyűjtőhely is, ahová … tovább
   Társasházban él, és hangos a szomszédja? Esetleg diákok laknak a szomszéd albérletben, és gyakran hangosan mulatnak, de nem szeretne konfliktust? Vagy talán Ön zenerajongó, és szeretné kiélvezni a modern hangzástechnika által nyújtott dinamikus mély szólamokat? Nem kell feltétlen családi házba … tovább
   Betonadalékszerek 2016. április 19.
   Többször is foglalkoztunk már a betonozás témakörével a blog hasábjain, de azokról a speciális esetekről még eddig nem esett szó, amikor a beton saját tulajdonságainak javítása céljából a betonhoz adalékok hozzáadására kerül sor. De milyen helyzetekben lehet szükség ezekre az … tovább
   Manapság egyre többen gondolják úgy, hogy a garázspadlónak is tisztíthatónak kell lennie. Ennek okai abban keresendők, hogy sokan a garázst nemcsak közlekedési eszközeik tárolására használják, hanem kisebb műhelyként, akár raktárként is működtetik. Továbbá a legtöbb garázs ma már nem különálló … tovább
   Fürdőfelújítás 2016. április 6.
   Mint a legtöbb esetben, ennél a munkafolyamatnál is a tervezéssel érdemes kezdeni. Sokan esnek abba a hibába, hogy elkezdik a felújítást és még a koncepció nemhogy teljesen, de részben sincsen meg. Ez pedig sok kellemetlenséggel, bosszúsággal, pénzkidobással jár, rosszabb esetben … tovább
   Kapucsengők 2016. március 31.
   Amikor vendég érkezik hozzánk, valahogy jeleznie kell, hogy megérkezett. Mai világunkban ez azonban már nem akkora probléma, mint régen, hiszen ha a látogató ismerős, akár megcsörgethet bennünket mobiltelefonon. A gond akkor van, amikor az érkező ismeretlen. Jöhet postás, villany- vagy … tovább
   A lakásfelújítás időnként elkerülhetetlen. Ennek része a konyhafelújítás is. Oka leggyakrabban az, hogy a régit már leamortizáltuk, vagy az, hogy használt ingatlant vásároltunk és nem a mi igényeinknek, elképzelésünknek megfelelő a tér. Az is előfordulhat, hogy eladásra szánjuk saját ingatlanunkat. … tovább
   Gépészet elrejtése 2016. március 18.
   Nem szép látvány az, ha otthonunkban szem előtt vannak a kényelmünket, biztonságunkat szolgáló gépészeti és egyéb berendezések. Ilyen szerkezetekből pedig sok van. Amennyiben nem új építésű a ház, vagy a tervezésnél nem figyeltünk eléggé rá, úgy akár bosszúság tárgya is … tovább
   A betonozás pofonegyszerű feladatnak tűnik. Végy kavicsot, cementet, vizet, majd keverd össze, dolgozd be, majd várd, hogy megkössön! A valóságban azonban ez gyakran sokkal bonyolultabb feladat, mint ahogy az iménti kijelentés alapján hihetnénk. A körülmények –  különösen a hőmérséklet – … tovább
   VILLANYVEZETÉKEK CSERÉJE 2016. március 3.
   Sokszor hallunk arról, hogy a régi villanyvezetékeket érdemes kicserélni, mert elavultak és veszélyesek. Ennek a fő oka, hogy régebbi építésű házaknál a mai igényekhez képest alul vannak méretezve a vezetékek, illetve a villamoshálózat is. Itt a fő ok nem feltétlenül … tovább
   VÍZVEZETÉKEK MODERNIZÁLÁSA 2016. február 24.
   Sok régebbi építésű házban jelentkezik az igény arra, hogy a régi ólom vagy acél vízvezeték-hálózatot modernizáljuk, kicseréljük egy korszerűbb, egészségesebb megoldásra. Az ólom vízcsövek esetén nem kérdés, hogy ezt minél előbb tegyük meg családunk és a saját magunk egészsége megőrzése … tovább
   A téli hetekből, hónapokból kifele tartván gyakran szembesülhetünk azokkal a problémákkal, amit a téli fagyok okoznak. Elég csak arra gondolnunk, hogy a fagy milyen hatással van a természetre és nem kell meglepődnünk azon, hogy a ház körül is jelentős károkat … tovább
   A padló, a fal – legyen az bármilyen anyagból – akkor szép, ha ápolt, karcoktól és sérülésektől mentes. Jelen cikkünkben különböző felületek tisztántartására, ápolására, állagának megóvására nyújtunk hasznos tanácsokat. Padlóburkolatok A padlóburkolat igen sokféle lehet. Ezek a felületek a mindennapi … tovább
   Csúszásmentes burkolatok 2016. február 4.
   A téli viszontagságos időjárás beköszöntével a házunk környezetét és az utcákat fedő burkolatok különbözőképpen reagálnak a megjelenő nedvességre, fagyra. Nagyon kell vigyázni, mert könnyen megsérülhetünk, ha figyelmetlenül lépünk egy csúszós burkolatra. Ha építünk vagy felújítunk, a későbbi veszélyhelyzet elkerülése végett … tovább
   BŐRBÚTOROK ÁPOLÁSA 2016. január 27.
   A bőrbútorok igen drága, elegáns, tartós használati tárgyak, melyek kiváló megjelenést kölcsönöznek otthonunk számára. Exkluzív megjelenésük és többnyire magas áruk miatt presztízsünket is kifejezik, legyen szó otthonunk nappalijáról, vagy elegáns irodánkról. A bőr az egyik legrégebb óta használt természetes anyag, … tovább
   A faszerkezetek védelme egy ingatlan esetén igen fontos. Ennek fő oka az, hogy a legtöbb faszerkezetnek egy épületen belül az esztétikai megjelenésen túl igen komoly feladata van. Legtöbbször statikailag is fontos feladatot lát el. Ezen felül az ingatlanunk egy jelentős … tovább
   A homlokzati vakolatokon manapság megjelenő algák, mohák és gombák napjaink felújítási problémái közé tartoznak. Gyakran fordul elő, hogy a pár éve felújított, hőszigetelt, vakolattal burkolt homlokzaton először kisebb, aztán nagyobb foltok jelennek meg, zöldes, sárgás, szürkés színben csúfítva el azt. … tovább
   A fugák tisztántartása, eredeti színük és állapotuk megóvása sokak számára jelent kihívást. Se nem egyszerű, se nem gyors folyamat az elszíneződött fuga kitisztítása. Jelen cikkben ehhez nyújtunk instrukciókat, kiindulva az egyszerű otthoni praktikáktól a profibb megoldásokig. A legszennyezettebb fugahelyek általában … tovább
   A TERRAZZO BURKOLATRÓL 2015. december 29.
   A terrazzo egy alapvetően cementalapú burkolat, mely nagy terek homogén burkolására alkalmas. A terrazzo padlót ünnepélyessé az teszi, hogy fugák nélkül készül, továbbá különböző eljárásoknak és technikáknak köszönhetően a burkolat színe rendkívül változatos lehet. A készítés technikájából adódóan a burkolat … tovább
   Ha figyelemmel kísérjük napjaink építéstechnológiai és szigetelési fejlődését, kis túlzással megállapíthatjuk, hogy az napról napra fejlődik. Sűrűn találkozunk újításokkal, modern technológiákkal, melyek a ma szigetelését holnapra szinte már elavulttá is teszik. A szigetelőanyagok fejlődése régen is megvolt ugyan, de a … tovább
   Ha házépítésen törjük a fejünket, gyakran háttérbe szorul a garázs vagy műhely betervezése. Pedig az otthoni mindennapos munkák elvégzéséhez nélkülözhetetlen egy olyan tárolóhelyiség kialakítása, ahová betolhatjuk a fűnyírót, elhelyezhetjük a kerti szerszámokat, vagy beállhatunk a kocsival. Itt talán a legfontosabb … tovább
   A hideg idő beköszöntével számos kerékpáros dönt amellett, hogy alternatív közlekedési módot választ. Ilyenkor jelentkezik az a probléma, hogy hol és hogyan tároljuk a kerékpárt. Fontos, hogy a jármű ne károsodjon és ne is legyen útban. Akik kertes házban laknak, … tovább
   A HAJÓPADLÓ 2015. december 2.
   Volt idő, mikor nem is volt kérdés a természetes padlóburkolat alkalmazása, mert egyszerűen ez állt rendelkezésre. Időközben azonban a tömegtermelés előretörésével inkább a különböző mesterséges anyagok kapják a főszerepet a belső és külső terek burkolásánál. Ezeknek az anyagoknak vannak tervezett … tovább
   Az öreg parasztemberek mindig azt mondták, hogy a tavaszt ősszel kell előkészíteni. Ez annyit jelent, hogy egy jól és helyesen végzett őszi munka számos előnnyel jár majd tavasszal. Jó terméssel, szép kerttel, kevés kártevővel kecsegtet. Jelen cikkünkben fontos instrukciókkal szolgálunk, … tovább
   Radiátorok felújítása 2015. november 18.
   Hitte volna, hogy a radiátort már több mint 160 éve feltalálták? Az már csak természetes, hogy mindez egy hideg orosz városban, 1855-ben Szentpéterváron történt. Franz San-Galli, a lengyel születésű feltaláló egy hatékony és esztétikus formát vezetett be a fűtési megoldások … tovább
   A futónövényekről és azok előnyeiről és hátrányairól megoszlanak a vélemények. Amikor a futónövények alkalmazása szóba kerül házfalak, tűzfalak kapcsán, többnyire hátrányokat és a negatív példákat hallunk, pedig a modern városokban is érdemes lenne elgondolkodni az ott lakóknak az egyre csökkenő … tovább
   LEVÉLLÁDÁK 2015. november 3.
   A levélládák, más néven postaládák, a legtöbb lakás, ház alapvető tartozékai. Ezeknek az eszközöknek régebben nagyobb szerepük volt, amikor az emberek internet és egyéb csatornák híján levélben tartották egymással a kapcsolatot. Az ilyen kapcsolattartási forma azonban jelentősen csökkent, az ingyenes, … tovább
   A mai épületfizikai elvárások közepette egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az építési fóliák. Ezek szerepe sokrétű, így különböző feladatoknak kell megfelelniük a szigetelés hatékony működése érdekében. A szélhatás, külső nedvesség, de elsősorban a pára minden szerves alapanyagból készült szigetelés legnagyobb ellensége. … tovább
   A térkőburkolatok terjedése kimondottan jót tett köztereink, privát udvaraink megjelenésének. Színeket, mintákat csempészett a korábban monotonnak tűnő betonfelületekkel borított terekbe. Az ilyen struktúrált felületen azonban nemcsak a nézelődők szeme szeret megpihenni. Kisebb növények, mohák is előszeretettel telepszenek meg a betonkövek … tovább
   Heti témánkat egy nem hétköznapi szigetelési megoldással nyitjuk. Magyarországon is egyre népszerűbb a könnyűszerkezetes építési forma, így az ilyen házakat érintő speciális szigetelési eljárások is egyre inkább előtérbe kerülnek. Épp ezért a következő cikkben egy olyan különleges tetőszigetelési eljárást és … tovább
   Az időjárás káros hatásai, a napsütés ultraviola sugárzása, a csapóeső mind-mind komoly sérüléseket okozhatnak környezetünkben, ezen belül saját lakóházunk burkolatain, falfelületein, nyílászáróin. Ugyan alapanyag szempontjából vannak ellenállóbb anyagok, de idővel minden anyag felülete elöregszik, vagy teljesen tönkre is megy. A … tovább
   KOMPOSZTÁLÁS 2015. szeptember 29.
   Egyre több szó esik az egyén felelősségéről a környezet megóvása kapcsán. Több tanulmánnyal is egyetértek, ami arról szól, hogy környezetünk megóvása az egyén gondolkodásmódján és hozzáállásán múlik. Ez azt jelenti, hogy alapvető, mindennapi cselekedeteinket kell módosítanunk úgy, hogy az a … tovább
   A műanyagok korában egyáltalán nem meglepő, hogy a környezetünkben megtalálható anyagok részben vagy akár egészben is tartalmazhatnak újrahasznosított anyagokat. Sőt, az ilyenek sokszor jobban megfelelnek a célnak, mintha egyenesen nyersanyagból készítették volna őket. De hol találkozhatunk ilyen anyagokkal az építőiparban? … tovább
   TETŐFÓLIÁK 2015. szeptember 10.
   A tetőknek, legyenek azok laposak vagy magastetők, szigetelés szempontjából több védelmi vonalra van szükségük. Ezek a védelmi vonalak a fény, a hő, a nedvesség és a szél ellen nyújtanak védelmet. A Burkolatblog hasábjain már megismerkedhettünk a héjalások legtöbb típusával, melyek … tovább
   Magyarországon a legtöbb településen a vezetékes ivóvíz kimondottan jó minőségű a szakemberek szerint. Tiszta és különféle oldott ásványi anyagokat, sókat tartalmaz, melyek fontosak a szervezetünk számára. Ami azonban jó a szervezetünknek, az nem jó a háztartási eszközeinknek. Sok otthonban kemény … tovább
   Családi házak és társasházi lakások teraszainál, bejáratainál a tervezés folyamán kevesen gondolják át, hogy a lakótereken kívül a lakásnak egyéb hasznos tereit is érdemes az időjárás és egyéb használati tényezők figyelembevételével kialakítani. A szabadidő eltöltésére szolgáló terasz leggyakrabban nem élvez … tovább
   BETONHIBÁK ÉS JAVÍTÁSUK 2015. augusztus 18.
   Mind a legtöbb anyag felületén keletkező hibák miatt, mind a felület esztétikai megjelenése, így a tulajdonos megítélése is jelentősen romlik, hanyag gazdának tűnhet. Sajnos a legtöbb esetben a szakszerűen épített, kezelt felületek is idővel károsodnak, a különböző fizikai, mechanikai, kémiai … tovább
   A hangszigetelési megoldásoknál szó esett már a nehéz anyagú kialakításokról, amelyekkel a léghangok egy részét könnyen ki lehet szűrni. Ilyen esetben általában már szerkezetként építjük be a nagy tömegű építőanyagot. A léghangok csillapítását ezen kívül porózus felületek alkalmazásával érhetjük el. … tovább
   PÁRAMENTESÍTÉS HÁZILAG 2015. augusztus 5.
   A párás lakókörnyezet sem az egészségünknek, sem a közérzetünknek nem jó. Ezen felül otthonunkra és eszközeinkre is káros hatással lehet. Egy átlagos háztartásban az életvitellel járó folyamatok során körülbelül 12 liter víz is keletkezhet, mely pára formájában jelenik meg. Ez … tovább
   KERÁMIA TETŐCSEREPEK 2015. július 29.
   A házépítésnél, felújításnál több szempontból is fontos kérdés, hogy mivel fedjük le tetőinket. A magyar építési szokások elsősorban az éghajlatnak, a helyi adottságoknak, és a rendelkezésre álló alapanyagnak köszönhetően alakultak ki úgy, ahogy erről az általános utcakép is árulkodik. Az … tovább
   Természetes folyamat, hogy a szoba levegőjének páratartalma hol növekszik, hol pedig csökken. Ennek szabályozásáért a szellőzés és az épületszerkezet párafelvevő és -leadó képessége felel. Tulajdonképpen ugyanúgy, mint ahogy azt egy bőrcipőre szokták mondani. Bizonyos épületszerkezetek ez irányú képessége azonban meglehetősen … tovább
   KÁDFELÚJÍTÁS 2015. július 14.
   A fürdőszoba állapota sokban tükrözi a lakás tulajdonosának igényességét. Azonban a fürdőszoba felújításának költségei mérhetetlenül magasak lehetnek. Idővel egy öreg kádat megfelelő karbantartás mellett is fel kell újítani, mert állapota már nem bizalomgerjesztő, és a szennyeződések is gyorsan megtapadnak rajta. … tovább
   GYEREKBIZTOS LAKÁS 2015. július 8.
   A Barkácsblog hasábjain gyakran foglalkoztunk a ház körüli munkálatokkal, kertszépítéssel és eszközkarbantartásokkal. Viszont nem esett még szó arról, milyen teendőink vannak, ha bővül a család, nőnek a gyerekek. Nem is hinnénk, de valóban fontos tennivalók is adódhatnak. A probléma leginkább … tovább
   Egy adott területet rendbe rakni igen nehéz feladat. Főleg, ha ezt a parcellát már jó néhány éve a természet birtokolja. Ilyenkor nemcsak a különböző lágyszárú gyomnövényekkel kell megbirkóznunk, hanem a vastagabb, fásszárúakkal is. Sokan gondolják úgy, hogy ez egy egyszerű … tovább
   GÁZBETON ÉPÍTŐANYAGOK 2015. június 30.
   Építőanyagainkat őseink a környezetükhöz közel szerezték be, így a tájegységek építési módja és technológiája könnyen megállapítható. A kutatások eredményeként létrejövő új építőanyagok a közlekedési nehézségek elmúlásával már nagy távolságra is szállíthatóak lettek. A gázbeton építőanyagot már a múlt század elején … tovább
   A hőtechnikai követelményeket az épületek anyagainak gondos megválasztása mellett a helyes épületszerkezetek kialakításával tudjuk megfelelően betartani. A régi épületszerkezeteknél az áthidalásokat a helyben készített építőanyagok segítségével oldották meg. Erre a legegyszerűbb megoldás a fa áthidaló volt, amelyet nádszövettel ellátva vakolni … tovább
   A VAKOLÓHABARCS ADALÉKSZEREI 2015. június 30.
   Lakóépületeknél általában nem kerülhető el a vakolási munka. Ezt belül a falakon, illetve a homlokzaton is el szokták végezni. A vakolási munkák anyagai jelentős mértékben fejlődtek az elmúlt időben. Megjelentek a készvakolatok. Emellett a vakolási technológia is változott. Hagyományos esetben … tovább
   A legegyszerűbb, ha megpróbáljuk távol tartani a háztól a rágcsálókat. Fontos tudni, hogy tiszta, rendezett környezetben ritkább látogató a rágcsáló, és ha már jelen van, könnyebben felderíthető és eltávolítható. De milyen módon tehetjük ezt meg? Amennyiben úgy érezzük, hogy a … tovább
   VEZETÉKEK ELREJTÉSE 2015. június 23.
   Épületeink, belsőtereink szépsége örömet okoz tulajdonosainak. Azonban számos módon csorbát szenvedhet ez a szépség, amennyiben a homlokzatokon vagy a belső falakon elhelyeznek, készítenek valami oda nem illő dolgot. A graffiti, tag mellett ilyen lehet – amelyet általában szakemberek készítenek – … tovább
   VÍZVEZETŐ PROFILOK 2015. június 23.
   A mai bejegyzésben a vízvezető kialakításokról írok, amik házaink, lakásaink több pontján fellelhetők. Ezeknek a profiloknak az a szerepük, hogy bizonyos szerkezeteket óvjanak a túlzott nedvességtől, így növelve annak élettartamát. Emellett a víz okozta elszíneződést is mérsékelhetik. Épületeinket végignézve a … tovább
   Korábban a fa homlokzatburkolatok hazánkban nem terjedtek el igazán. Ennek okai többek közt a magyar építési kultúrában és a természeti adottságokban keresendők. A magyar népi építészet elsősorban az egyszerűségre, praktikumra törekedett. Mára azonban fordulni látszik a helyzet. Az, hogy kultúránk … tovább
   A rágcsálók bármikor nem kívánt vendégeink lehetnek. A tél közéledtével a hideg elől elbújva válhatnak lakótársainkká. Ilyenkor a természetben nehezen beszerezhető táplálékot is az ember éléskamrájából veszik el. Azonban nyáron is találkozhatunk velük, amikor már nem a hideg elől akarnak … tovább
   A jól hőszigetelt házban könnyen csökkenthetünk a rezsin, viszont a nyílászáró cseréje is fontos tényező a teljes felújításnál. Azonban számos esetben vagy egyikre, vagy másikra futja csak. Amennyiben hőszigetelési munkálatokat végzünk az épületen, úgy érdemes minden esetben a régi nyílászárókat … tovább
   BORDŰR 2015. június 16.
   A falburkolatok ízléses kialakításának lehetőségei, ha nem is végtelenek, de különleges megoldásokkal sokféleképpen színesíthetőek. A burkolatblog ma egy olyan burkolási kiegészítőt mutat be, amely igényes keretet ad a fali burkolatoknak, a burkolatváltást pedig különös finomsággal oldja meg. Így a mai … tovább
   Eheti cikkemben a permetező berendezések megfelelően elvégzett, általános karbantartásáról olvashat. A permetezőgépeket, mint majdnem mindent, érdemes megfelelő időközönként karbantartani. Ám a helyes karbantartás legalább annyira fontos, mint a rendszeresség. Karbantartásnak ugyan még nem nevezhető a művelet, de mindenképpen fontos, hogy … tovább
   SZÁRAZPADLÓK 2015. június 10.
   Mai témánk egy olyan munkafolyamatot mutat be, mely a felújítók körében nem mindennapos. Vannak helyzetek, amikor a hagyományos megoldások már nem alkalmazhatóak. Régi épületek felújításánál, főleg ha azokon már korábban is végeztek átalakításokat, gyakran előfordul, hogy a lakás padlószintjei a … tovább
   Az építmények körüli vízelvezetés egyre fontosabb hangsúlyt kap új építkezésnél, illetve a régi házak felújításánál. Ennek az az oka, hogy a víz számtalan problémát okozhat, melyet viszonylag egyszerűen el tudunk kerülni, és aminek a célja, hogy a vízszigetelésekre kisebb igénybevétel … tovább
   MENNYEZETI BURKOLÓLAPOK 2015. június 10.
   A helyiségeink belsőépítészeti kialakításánál a színek megválasztása mellett, a felületek egysíkúságát is elkerülhetjük különböző burkolóelemek alkalmazásával. Ilyen lehet a mennyezeten elhelyezhető, előregyártott burkolólap. A plafon különösen kényes pontja a belső térnek. Az egyenetlen felületeket a mennyezeti világítás és az ablakon … tovább
   Korábban már írtam különböző kerti gépeink tavaszi karbantartásáról, ezért most szót ejtek egy szintén fontos kerti eszközről, a permetezőgépről. A permetezőgépeket a legtöbb ember csak akkor használja, amikor a növényvédő szereket szeretné az adott növényekre juttatni, hogy megóvja őket a … tovább
   Múlt heti, a szökőkútmedence kialakításával foglalkozó cikkünk folytatásaként a következő sorokból a szökőkutak egyik alapelemét, az erre a célra alkalmas szivattyút ismerhetik meg. Ahhoz, hogy a víz áramolni tudjon, vagy bizonyos alakzatban tudjon spriccelni a szökőkút, szükséges egy szivattyú. Fontos, … tovább
   A fémlemezfedés elegáns építészeti megjelenést biztosít. Emellett megmutatja az építtető tehetősségét is. A lemezfedéseknek számos típusa létezik. A lemezek illesztését korcolással készíthetik el. Ez biztosítja, hogy a nagy melegből származó hőmozgások ne tegyék tönkre a lemezt. Azonban az ilyen fajtájú … tovább
   A drága burkolatok mellett manapság egyre nagyobb mennyiségben fordulnak elő a természetes alapanyagból készült kő vagy tégla utánzatú lapok. A Delap burkolócsalád márvány és természetes kőzetek őrleményéből készül. A gyártástechnológiának és az alapanyagoknak köszönhetően rugalmas, színtartó, kopás-, hő- és fagyálló, … tovább
   Redőnyök, szúnyoghálók tisztítását alkalmilag és szezonálisan is érdemes elvégeznünk. Tavasszal és ősszel amúgy is ildomos ezt megtennünk. Ám ezek tisztítása nem mindig a legegyszerűbb dolog. Sok esetben makacs, nehezen eltávolítható és nehezen elérhető helyeken rakódik le a nem kívánt szennyeződés. … tovább
   SZIGETELÉS FOLYTONOSSÁGA 2015. május 26.
   A manapság készülő, nagy mennyiségű szigetelések készítésekor a szigetelőrendszer kialakításának hibája is biztosabban fordulhat elő. Az egyik ilyen hiba a szigetelés folytonosságával összefüggő, a kapcsolatok helyes kialakításánál jelentkezik. Ez mind hő-, mind vízszigetelés esetén gyakran mutatkozik meg. Ennek azonban nem … tovább
   Egy takaros kert látványos eleme lehet egy kis szökőkút vagy csobogó. Az esztétikai látvány mellett megnyugtató, kellemes környezetet teremthetünk velük. Ennek köszönhetően a kertben eltöltött pihenés, kikapcsolódás még nagyobb élményt jelenthet számunkra.  Ezek elkészítése minimális szaktudással és viszonylag kis befektetéssel … tovább
   A beltéri felületek, síkok váltakozását ki-ki saját ízlése szerint alakítja ki. A mai rovatban a beltéri díszlécekről lesz szó, amely megszépítheti otthonunkat. A síkváltások a falcsatlakozásoknál, illetve a mennyezet-fal találkozásánál vannak. Általános megoldás, amikor ugyanazon festékkel látjuk el ezeket a … tovább
   Maga a falikárpit és ezen belül a faliszőnyeg inkább régebben volt divat, ám vannak olyanok, akiknek manapság is designelem a lakásban. Ezen felül lehet előnye is, ha egy szőnyeget rögzítünk a falra, például ha hideg fal burkolása a cél az … tovább
   KÉMÉNY BONTÁSA 2015. május 20.
   A kémény fontos részét képezi épületeinknek. Méretétől és típusától függően többfélét különböztetünk meg. A szellőző kémények a természetes huzatnak köszönhetően a belső térbe a szellőzést biztosítják, míg a hagyományos fűtéshez használt kémények az égésterméket juttatják el magasan a szabadba. A … tovább
   KÜLÖNLEGES VÍZSZIGETELÉS 2015. május 20.
   A szigetelés helyes kialakítása komoly tudást és odafigyelést igényel. Erről már számos bejegyzésben tettem említést. A vizesedés a vízszigetelés beépítésének hibájából vagy az építkezés közben a szigetelés ideiglenes védelmének hiányából keletkező mechanikai sérülések következtében alakul ki. Ezt a gyártók az … tovább
   A márvány mindig is a minőséget és a gazdagságot jelentette. Elegáns megjelenése sokunk számára tetszetős. A márványnak nagy a kopásállóssága, víztaszító képessége is jó és tartósság szempontjából is egy kiváló anyagnak számít. Esztétikai megjelenését és rendkívüli adottságait sajnos sokan nem … tovább
   TAVASZI KERTI MUNKÁK III. 2015. május 13.
   Cikksorozatom utolsó előtti része következik. Még néhány észrevételt osztok meg a kedves olvasóval a gyep helyes gondozásával kapcsolatban. A műtrágya, illetve a tápoldatok után essen szó a természetes trágyázásról. A természetes szerves trágya sok, „zöld” beállítottságú emberhez közelebb áll, mint … tovább
   MUNKAVÉDELEM III. 2015. május 13.
   A munkavédelemmel foglalkozó cikksorozatom következő részeként gyakorlatias és jó tanácsokkal látom el a kedves olvasót. Fontos, hogy az itt leírtak csak kiegészítő, hasznos tanácsok, amelyek nem zárják ki a baleset bekövetkeztét, és nem helyettesítik a munkavédelmi oktatást. Ezek a tanácsok … tovább
   UTÓLAGOS ABLAKSZIGETELÉS 2015. május 13.
   A meleg legkönnyebben a nyílászáró felületeknél tud megszökni otthonunkból. Ennek oka, hogy a szerkezeti anyagok rosszabb hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkeznek a falszerkezethez képest. Azonban más problémát jelent, ha a nyíló-bukó csatlakozásoknál áramlik ki a meleg. Ez főként akkor történik, ha kevés … tovább
   Lakásunk építése, szépítése nem csak, hogy szórakoztató dolog, de hangulatunkra gyakorolt hatása – azzal, hogy teszünk valami hasznosat – kimondottan pozitív is lehet. Éppen ezért az apró munkáknak is nagy jelentőségük van. Ilyen a terek burkolatának kiegészítése, díszítése. A mai … tovább
   TAVASZI KERTI MUNKÁK II. 2015. május 5.
   Előző heti cikkem folytatásaként a megfelelő gyep létrehozásához és fenntartásához adok pár hasznos tanácsot. Mint a legtöbb növénynél, a pázsitnál is igen fontos, hogy a megfelelő időben, a megfelelő összetételű és mennyiségű műtrágyát adjuk a növényzetnek. Olyan univerzális műtrágya, amit … tovább
   MUNKAVÉDELEM II. 2015. május 5.
   Előző heti cikkem folytatása következik a munkavédelemről. A baleset egy folyamat nem kívánt következménye. Magát a balesetet, mint eredményt, egy veszélyforrás okozza. Fontos, hogy ennek jelenléte csak a baleset lehetőségét adja, a valósan bekövetkezett eredmény kialakulásához kell egy kiváltó ok … tovább
   FÚVOTT SZIGETELÉS 2015. május 5.
   Épületeinket ma már sokféle módon tudjuk szigetelni. Régi építményeinken azonban ezek közül csak bizonyos típusokat tudunk alkalmazni. A merev szigetelőtáblás rendszerek közé egyre jobban betör a fújt szigeteléstechnika, melynek többségénél főként a szerkezetbe történik a szigetelőanyag bejuttatása. A fújható szigetelések … tovább
   Az otthon belső tereinek kialakítását gyakran a tüzépen megvásárolható anyagokból alakítjuk ki. Azonban ezek variációja véges és nem mindig azt az eredményt adja, amit előzetesen kapni szeretnénk. A belsőépítészeti kialakításoknál a gyártási technológiák fejlődésének köszönhetően a sík felületekből kiléphetünk. Erre … tovább
   TAVASZI KERTI MUNKÁK I. 2015. április 28.
   Itt van a tavasz, egy gyönyörű időszaka az évnek. Azon felül, hogy számtalan csodát rejt számunkra, a legtöbb kiskerttulajdonos számára újabb szezonális munkákat is jelent. Bízom abban, hogy legtöbbünknek ez a munka mégis örömet okoz. Cikksorozatomban, mint azt már az … tovább
   MUNKAVÉDELEM I. 2015. április 28.
   A munkavédelemről, mint fogalomról nagyon sokszor hallhatunk. Egy átlagos munkavállalónak optimális esetben ezzel külön nem kell foglalkoznia, mert a munkaadó oldaláról mind felszerelésben, mind felkészítésben biztosítja a munkájához szükséges feltételeket. Azonban nem árt tudnunk, hogy ezeket a szabályokat sok esetben … tovább
   MENNYEZETI VENTILÁTOROK III. 2015. április 28.
   Nyáron, amikor a levegő áll és már kényelmetlen a meleg, hőérzetünkön jelentősen javíthatunk mennyezeti ventilátor segítségével. Sok előnyét már a korábbi cikkeimben ismertettem. Most essék szó arról is, hogy mikor érdemes még mennyezeti ventilátorunkat használni. A nyári kánikulában, amikor a … tovább
   ÉPÍTŐLEMEZEK 2015. április 28.
   Az építőlemezek alkalmazása az építési tevékenység esetén manapság már szinte minden területen megtalálható. A könnyűszerkezetes építési mód esetén mind vízszintes, mind függőleges helyzetben használják. Az anyagok funkciója és anyaga azonban különböző, így egy rövid áttekintéssel kezdjük, hogy milyen típusokkal találkozhatunk. … tovább
   Cikksorozatom előző részében a benzinmotoros kerti gépeink tavaszi karbantartásáról esett szó. Sorozatom utolsó részében is ezt a témát folytatom, a kapálógépekre külön kitérve. Sok hétvégi háznál, szőlőben, illetve kertben használnak kapálógépet, amelynek karbantartására érdemes külön kitérni. A kapatagot és a … tovább
   Múlt heti cikkem folytatásaként szó esik a mennyezeti ventilátorok, főbb tulajdonságairól. Jövő heti cikkemben pedig arról írok majd, hogy a nyár elmúltával, mikor, és hogyan használhatóak a mennyezeti ventilátorok. A kedves olvasónak mindenképpen érdemes az előző heti cikkemet is elolvasni, … tovább
   A fürdőszobák alapvető eleme a padlóösszefolyó. Legalábbis annak kellene lennie, hiszen a régi rossz mosógép vagy egy csőtörés esetén is jelentős segítséget nyújthat. A régi padlóösszefolyók azonban nem kedvelt megoldások, hiszen nem voltak esztétikusak és a szagokat sem zárták megfelelően. … tovább
   TÉRKŐ HÁZILAG 2015. április 21.
   A tavasz beköszöntével kertünk rendbetételére is sort kell kerítenünk. Ez a növények ültetése és metszése mellett a közlekedési útvonalak karbantartását is jelentheti. Azonban karbantartás helyett akár új burkolatú járdákat is készíthetünk. Erre számos gyártó, rengeteg burkolóeleme közül választhatunk vagy egyszerű … tovább
   Előző cikkeimben a kerti kisgépek üzemanyagrendszerét ellenőriztük, most a kenési rendszert és a légszűrőt vesszük górcső alá. A motorolajat négyütemű motorokban javasolt évente cserélni. Az olajcsere első lépése a motorolaj szintjének ellenőrzése. Amennyiben megfelelő mennyiségű olaj van benne, indítsuk be … tovább
   TÓFÓLIA 2015. április 14.
   A tavasz beköszöntével időszerűvé válik kertünk rendbetétele is. A növényzet és az épületeink felújítása mellett az új elképzelések megvalósításának is ideje ez. Ilyen ötlet lehet a kerti tó építése, amely új hangulatot vihet életterünkbe. A kerti tó készítése egyszerűnek tűnik, … tovább
   A tavasz már beköszöntött és nemsokára a következő évszak is eljön, a nyár. Mint minden évszaknak a nyárnak is megvan a saját szépsége, és a legtöbben ezt az évszakot szeretik. Ám a nyárnak is van kellemetlen velejárója. Ilyen a fülledt, … tovább
   A TETŐFEDÉSEK FEJLŐDÉSE 2015. április 14.
   Tetőszerkezeteink fedését általában az épület környezetében fellelhető anyagokból készítették el. Ennek köszönhetően alakultak ki az egyes tájegységek építészeti arculatai is. A múlt században a közlekedés fejlődésének köszönhetően a szállítási folyamatok is leegyszerűsödtek, amelynek következtében az építőanyag mozgatása is könnyebbé vált. … tovább
   Itt a tavasz, ami sok kerttulajdonos számára a tavaszi munkálatok kezdetét is jelzi. Múlt heti cikkemben már néhány jó tanáccsal szolgáltam a kerttulajdonosoknak. Kitértem arra, hogy a tavasz beköszöntével elővett kerti kisgépeink első indításakor milyen karbantartást érdemes alkalmazni, mire érdemes … tovább
   Korábbi cikkeimben tájékozódhattunk a tokos napellenzők fajtáiról és felszerelési módjairól. A következő sorokban speciális szerelési esetekről lesz szó. Olyan fal esetében, melyen hőszigetelés van, a rögzítés eltérő. Ilyenkor a megfelelő hosszúságú rögzítő rudat (melynek hossza a hőszigetelés vastagságához igazodik) a … tovább
   LÁBAZATOK SZIGETELÉSE II. 2015. április 9.
   Múlt heti cikkemben már tájékozódhattak a lábazati szigetelések megfelelő kialakításának mikéntjéről. Mivel teljes részletességgel nem tért ki a cikk minden apróságra, a következő sorokban tovább folytatom a korábban elkezdett témát. Amikor az alaptestre zsaluköveket helyeznek el és erre készül egy … tovább
   Korábbi cikkemben már olvashattak a perforált homlokzatburkolatok kialakulásának feltételezett történeti és technikai hátteréről is. Ebben a rovatban a burkolati fajta felépítéséről esik majd szó. Először is vegyük számba, milyen helyzetekben és felületeken ajánlatos alkalmazni ilyen burkolatot. Lábazatok és magastető burkolására … tovább
   Itt a tavasz, ami sok kerttulajdonos számára a tavaszi munkálatok kezdetét is jelzi. E heti cikkemben ezeknek a kerttulajdonosoknak szeretnék tanácsot adni robbanómotoros kerti kisgépeik tavaszi karbantartásához. Ahhoz, hogy az egész szezonban megfelelően működjenek eszközeink, érdemes mind az első indítás … tovább
   Előző heti cikkemben a tokos napellenző kiválasztásáról, annak szempontjairól írtam. E heti bejegyzésemben magának az eszköznek a helyes felszereléséhez adok hasznos tanácsokat. Első lépésben a házfalnak a szélességét érdemes lemérni (ahova az árnyékolót szeretnénk szerelni). A tartóelemeket a csuklóktól kb. … tovább
   LÁBAZATOK SZIGETELÉSE I. 2015. március 31.
   A vízszigetelés témakörében számos problémával találkozhatunk, amelynek egy részéről már írtam. Azonban némi odafigyeléssel és előrelátással alapvető hibákat tudunk elhárítani. Az egyik ilyen szembetűnő probléma a lábazatszigetelések rossz kialakítása. A lábazatok helyes szigetelésének elkészítése igen összetett feladat. Számos kérdés vetődik … tovább
   Épületeink fenntartási költségeit igyekszünk jelentősen csökkenteni. Ezeket a drága energiaárak és a környezettudatos szemléletmódváltás eredményezte. A környezettudatos építés az energetikai szabályozásoknál is megmutatkozik. Így azok egyre szigorodó értékeire kell a tervezőknek a házat elkészíteni. A külső energiaigényt csökkenthetjük, amennyiben napelemet … tovább
   Előző héten a vetett pázsitról szóló cikkemben a füvesítés körülményesebb, munkaigényesebb, de kedvezőbb árú kivitelezéséről írtam. De mit tehetünk, ha sem energiánk, sem pedig időnk nincs a magról vetett füvesítés eredményét kivárni? A frissen nőtt gyep nevelésével eltöltött időt, gondoskodást … tovább
   Itt a tavasz, közeledik a nyár és sokan szeretnék használni erkélyüket, teraszukat is a kikapcsolódásra.  Azért, hogy a szabadban töltött idő intervallumát kibővítsük és a nagy meleggel járó napsugárzás közepette is élvezni tudjuk a szabadban töltött időt, érdemes valamilyen árnyékolón … tovább
   A RADONGÁZ 2015. március 24.
   Otthonunk megválasztásakor törekszünk arra, hogy nyugodt és kellemes környezetet biztosítsunk saját magunk számára. Ennek megtalálásához elsősorban érzékszerveinket használjuk. Azonban léteznek olyan szituációk, amikor az érzékeink mellett csak műszeres méréssel lehet meghatározni bizonyos környezeti adottságokat. Ilyen esetáll fent, amikor a radongáz … tovább
   KŐÁPOLÓ SZEREK 2015. március 24.
   A kőanyagok tartós építőanyagok, ezért kedvelt alkalmazásuk. Manapság már inkább a ragasztott kivitelt részesítik előnyben, de műemlékeken vagy nagyobb költségvetésű, elegáns épületek esetén falazott szerkezetként is találkozhatunk vele. A kőanyag természetes építőanyagként kellemes érzetet biztosít, azonban védelméről, ápolásáról gondoskodni kell. … tovább
   Sokan várják már a tavaszt és a tavaszi munkálatokat. Legtöbben a téli időszak nyugalmát használják arra, hogy ismereteiket bővítsék és információt gyűjtsenek arról, hogy a tavasz beköszöntével milyen kertészeti munkálatokat végezzenek el. Ilyenkor dőlhet el többek között az is, hogy … tovább
   Mai cikkünkben egy Magyarországon kimondottan modernnek mondható homlokzati megoldással, pontosabban annak funkció-történeti felvezetésével foglalkozunk. A modern építészet gyakran olyan vívmányokkal is kényeztet minket, melyről nem is álmodtunk volna. Kezdetekkor a tartószerkezet egyet jelentett az épület arculatát meghatározó elemrendszerrel. A tartószerkezet … tovább
   FESTÉSJAVÍTÁS, GLETTELÉS V. 2015. március 17.
   A glettelésről szóló korábbi cikkünkben megismerhettük a gipszfajták előnyeit, hátrányait, továbbá a felület előkészítéséről olvashattunk részletesebben. A következő sorok betekintést nyújtanak a keverés, a glettelés folyamata és a csiszolás rejtelmeibe. Keverés: A keverést a víz adagolásával kezdjük. A víz öntése … tovább
   A mai korszerű szigetelések alkalmazása sem nyújthat kellő védelmet a vízzel szemben. Számos költségvetési és tervezési megoldás alapos átgondolása után választhatjuk ki a legjobb megoldást. Azonban vannak tervezési alapelvek, amelyek ismerete nélkül a kivitelezés is hibás lehet. Korábbi bejegyzésünkben már … tovább
   Eddigi cikkeinkben szó esett olyan elektronikai jelzőberendezésekről, mellyel családtagjaink életét, egészségi állapotát, vagy ingatlanunkat, ingóságainkat megvédhetjük. Mostani írásunkban is ezt a hagyományt kívánjuk folytatni annak érdekében, hogy az olvasó teljesebb és kerekebb képet kapjon ezekről az eszközökről. Gázszivárgás-érzékelő A legtöbb … tovább
   Régebbi cikkeinkben esett már szó a falhibák javításáról, amikor a nem kívánt lyukakat, repedéseket szeretnénk a falban eltüntetni. Ilyen nem kívánt hibák lehetnek a dübelek helyei, vagy az, amikor a felület bizonyos helyen végigreped, vagy a festék pereg le az … tovább
   Múlt heti cikkünkben részletesen írtunk a fűtési energia megtakarításában hasznos hőtükörről. Ez a hasznos eszköz többféle kiszerelésben és többféle rögzítési típusban érhető el, de erről már sokat megtudhattunk a korábbi cikkekből is. A következő sorokban újabb hasznos információval ismerkedhetünk meg. … tovább
   A márványpadló sokféleképpen alkalmazható, értékes építészeti eszköz. Az anyag nemcsak díszítő elemként, hanem burkolatként is emeli a belsőépítészeti megoldások értékét. Ez annak köszönhető, hogy számos minőségű, felületű, színű és mintázatú variáció közül választhatunk. Emellett talán a legnagyobb előnye, hogy természetes … tovább
   Korábbi cikkemben már esett szó különböző jelzőberendezésekről, mely az otthonunk, családunk, szeretteink, ingóságaink védelmére szolgálnak. Ilyen volt a riasztórendszerekről, a szén-monoxid érzékelőkről valamint a tűzjelzőkről szóló cikkem is. Hogy teljes képet kaphassunk a jelzőberendezésekről, most essék szó további elektronikai védelmi … tovább
   Múlt heti cikkemben esett már szó a falhibák javításáról, amikor a nem kívánt lyukakat szeretnénk a falban eltüntetni. Ilyen nem kívánt hibák lehetnek a dübelek helyei. Jelen cikkemben is a glettelésről, illetve a festések javításáról esik majd szó. Abban az … tovább
   Így tél vége felé sokan várják már a tavaszt és nemcsak a jó idő és a szabadban eltöltött programok miatt, hanem azért is, hogy ne kelljen fűteniük. Ez érthető, hiszen a legtöbb háztartásban gondot okoz a fűtési költségek előteremtése. Költségeinket … tovább
   PARKETTA 2015. március 3.
   A parketta a legismertebb melegburkolási anyag, amivel napjainkban találkozhatunk. A polgári lakások nappalijának elengedhetetlen része volt, hiszen különféle lerakási módjának, értékes faanyagának köszönhetően megfelelő eleganciát biztosított. Azonban a parkettával nemcsak lakóterekben találkozhatunk, hanem sport- és kulturális funkciójú épületek esetén is. … tovább
   FALIÚJSÁG KÉSZÍTÉSE II. 2015. február 24.
   Korábbi cikkünkben belekezdtünk egy témába, a faliújság készítésébe. Ismerkedjünk meg ezzel részletesebben. Ha nem volt szimpatikus a múltkor bemutatott hullámkartonból, és a hungarocellből készített faliújság, gondolkodhatunk egyéb anyagokban is. Például parafában. Parafa táblát a barkácsáruházak polcain biztosan találunk. Vegyük figyelembe, … tovább
   A múlt heti cikkünkben a falból eltávolítottuk a tiplit, a lyuk környékét megtisztítottuk. Most továbbmegyünk és megismerkedünk festés előkészítéséhez kapcsolódó következő lépésekkel. A munkaterületet, jelen esetben a tipli által hagyott kisebb-nagyobb lyukat a tisztítást követően lehet gipszelni, vagy glettelni. A … tovább
   ZUHANYZÓK KIALAKÍTÁSA 2015. február 24.
   Korábban a fürdőszobák kialakításánál a praktikusságra fektettek hangsúlyt. Ez azt jelentette, hogy legyen gyorsan, olcsón elkészíthető. Így kialakultak azok a fürdőszobatípusok, ahol megemelt zuhanytálcák lettek kialakítva a vízelvezetési rendszerek helyigénye miatt, majd ezt a szokásos 15 x 15 cm-es lapokkal … tovább
   JÁRÓRÁCSOK 2015. február 24.
   A közlekedési útvonalak tervezésekor számtalan tényező befolyásolja a megrendelőt és a tervezőt a burkolat megválasztásakor. Ilyenek lehetnek a kivitelezés sajátosságai, az építtető extrém igényei, de akár a funkcióhoz tartozó építészeti elemek is. A burkolás éppen ezért érzékeny része az építészetnek. … tovább
   FALIÚJSÁG KÉSZÍTÉSE I. 2015. február 17.
   Üzenni egymásnak sokféleképpen lehet. Papíron, sms-ben, interneten keresztül. Maradjunk ezúttal a hagyományos papírformánál. Hova és hogyan függeszthetünk ki fontos leveleket? Mágnessel a hűtő oldalára? Esetleg létezik elegánsabb megoldás is? Nemcsak az üzenetek kifüggesztésekor teljesít jó szolgálatot a faliújság. Akinek van … tovább
   FESTÉSJAVÍTÁS GLETTELÉS I. 2015. február 17.
   Arról már korábban esett szó, hogy az egész szoba festéséhez hogyan érdemes nekiállni. Jelen cikkünkben arról esik szó, hogyha nem szeretnénk az egész szobát kifesteni és csak kisebb javításokat szeretnénk alkalmazni a fal sérülései miatt, mit kell tennünk. Fontos azonban … tovább
   Korábbi cikkünkben olvashattak az ablakok szigetelőprofiljainak pótlásáról, az ablak huzatosságának okairól. A következő sorokban ötletet adunk az elöregedett profilok saját kezű cseréjéhez. Csak maguknak a gyakorlottabb barkácsolóknak ajánljuk a tömítő profilok cseréjét. Az új profil beszerzése után gondoskodjunk a profilbehúzó … tovább
   Volt már a Burkolatblog hasábjain szó a fahatású burkolatokról. A korábbi cikkünk a külső térben alkalmazható falburkolatokról szólt, a jelenlegi bejegyzésünk a beltérben, elsősorban padlóburkolatként alkalmazható burkolatok felsorolásával foglalkozik. A közintézmények egy időben kedvező ára miatt alkalmazták előszeretettel a PVC … tovább
   Barkácsblogunk hasábjain volt már szó a riasztórendszerek fontosságáról, működési elvéről, mozgásérzékelőkről és sok másról. A kivonuló szolgálatok szolgáltatásait a következő sorokban elemezzük. Fontos tudni, hogy nagyon sok esetben az adott telepítő cég nem rendelkezik saját élő erős vonulószolgálattal, hanem egy … tovább
   A mai építészeti kihívásoknak alacsony födémszerkezettel sokszor nem lehet megfelelni. A vasbeton nagy önsúlya miatt csak bizonyos méretekig alkalmazható gazdaságosan. Nagyobb fesztáv esetén a födém lehajlása is nagyobb mértékű az elvártnál. Ezek gyámolítására gerendákat alkalmaztak, amelyek a belső tér hasznos … tovább
   KÖVEK FELÚJÍTÁSI ANYAGAI 2015. február 10.
   A történelmi és műemléki épületeknél fontos az időszerű állagmegóvási munkákat elvégezni. Ez azonban számtalan esetben elmarad és a kőjavítási munkák nagyobb javítást igényelnek, mint amennyire az időben elvégzett munka esetén szükséges lett volna. Korábbi bejegyzésben írtunk a kőjavítások néhány módszeréről, … tovább
   AZ OSZLOP SZIGETELÉSE 2015. február 10.
   Az oszlopok szigetelésének megoldása sok ponton kérdéses manapság. Ez mind a hő-, mind a vízszigeteléseknél is megmutatkozik. A korábbi előírások nem követeltek meg olyan szigorú szabályokat, mint ami mostanában jellemző. Korábban a falszerkezetek hőszigetelése sem volt szükségszerű, így a görbülő … tovább
   Az előző részekben esett szó az elektronikai vagyonvédelmi eszközökről, jelentőségükről illetve a hozzájuk társítható szolgáltatásokról. Most ismerkedjünk meg a riasztórendszerekkel. Nagy vonalakban a rendszer egy központból, egy tápegységből, egy kezelőből, mozgás- illetve nyitásérzékelőkből, beltéri szirénából, kültéri hang és fényjelző készülékből, … tovább
   A KELHEIMI MÉSZKŐ 2015. február 3.
   Burkolási munkákhoz rengeteg típusú burkolóanyagot választhatunk. Azonban nem mindegy, hogy természetes vagy gyárban előállított lapokat választunk. A természetes építőelemnek megvan az a szépsége, hogy a mintázata változatos, a felületén természetes színárnyalat-különbségek jelennek meg. Mai bejegyzésben egy különös és nagyon értékes … tovább
   FÖDÉMPANEL 2015. február 3.
   A födémkészítés építőelemeinek típusaival kapcsolatban az előfeszített gerendás födémeket követően a födémpallókról lesz szó. A födémpalló alkalmazása a tervezőasztalon dől el, aminek előnyei a kivitelezésnél tudnak kibontakozni. A födémek készítésénél az egyszerű konstrukciókra való törekvés további fejlesztéseket eredményezett a gerendafödémek … tovább
   A SZIGETELÉS VASTAGSÁGA 2015. február 3.
   A hőszigetelés fontossága alapvető fogalom már a mai épületek tervezésénél. A megnövekedett hőtechnikai elvárásoknak azonban legegyszerűbben a hőszigetelés vastagságával lehet megfelelni. Ez azonban számos problémát vet fel. A hőszigetelés a lábazattól kezdve a tetőig szinte minden épületszerkezeti csomópontnál megjelenik. A … tovább
   Korábbi cikkemben már olvashattak kisebb bevezetőt a lakásunk védelmét szolgáló elektromos jelző- és riasztókészülékekről. Az alábbiakban sorra vesszük, hogy a készülékek által leadott jelzések alapján milyen riasztástípusokat különböztethetünk meg. Lehet ez riasztás (mozgásérzékelők, nyitásérzékelők által leadott jel alapján), vagy úgynevezett … tovább
   AUTOMATA TŰZOLTÓ RENDSZEREK 2015. január 27.
   Az alábbi írásomban automata tűzoltó rendszerekről lesz szó, melyek nem az otthonaink védelmére szolgálnak, hanem csarnokok, áruházak, üzemek, lerakatok védelmére helyeznek üzembe. Ezen automata berendezéseknek több fajtája van. Ezeket a rendszereket ilyen feladatokra szakosodott szakemberek tervezik és telepítik az előírásoknak … tovább
   INTELLIGENS ÜVEGEK 2015. január 27.
   Ebben a blogtémában számos üvegtípusról és azok tulajdonságáról tettem már említést. Azonban egy érdekes példa hiányzik a felsorolásból, amelyet a mai bejegyzésemben szeretnék pótolni. Az intelligens üvegek nagyon érdekes megoldást nyújthatnak számunkra. A nagy függönyfalak, üvegportálok sok fényt engednek be … tovább
   Szeretteink, ingatlanunk és ingóságaink védelme kiemelkedően fontos. Legyen szó, családi házról, üdülőről, lakásról, mindenképpen fontos az, hogy az erre szakosodott gazemberek munkáját megnehezítsük, vagy ellehetetlenítsük. Régebbi cikkünkben már esett szó a mechanikai védelemről, bejárati ajtókról, stb., ami a betörők munkáját … tovább
   A helyes daruválasztást követően az emeléseknél a segédeszközök kiválasztására is oda kell figyelni. Az emelés szempontjából rendkívül fontos a daru teherfelvevő szerkezete, a daruhorog. Ez biztosítja a kapcsolatot a teher és az anyagmozgató gép között. A horog lehet egy, illetve … tovább
   Az építészetet sokszor szokták művészetágként kategorizálni. Ez részben igaz is lehet, mert egy épület nem kizárólag négy fal, tető, és néhány nyílászáró kombinációja. Egy épület élettér, munkahely, vagy egy intézmény szerepét tölti be. Minden rendeltetéstípushoz tartozik kiszolgáló háttértechnika, gépészet. Ezek … tovább
   A műemléki homlokzat igen értékes és meghatározó része környezetünknek. Ezért ennek fokozott védelme fontos szempont, így felújítása körültekintő munkafolyamatot követel meg. A szakértőkkel és az illetékes örökségvédelmi hivatallal való kommunikáció a felújítás végeredményét jelentősen befolyásolja. A jó kommunikáció a szakembereket … tovább
   CSATORNAFŰTÉS 2015. január 13.
   Az elektromos fűtőkábel-rendszereket a 90-es években kezdték el kifejleszteni olyan kültéri helyekre, ahol a jegesedés problémája fennáll. Ilyen helyek lehetnek a járdák, autóbeállók, stb. is. A mostani írásunkban, első körben az ereszcsatornák fagymenetesítésével fogunk foglalkozni. A legtöbb esetben ezek olyan, … tovább
   A DARUVÁLASZTÁS II. 2015. január 13.
   Korábbi cikkünkben már megismerkedhettek a kedves olvasók a daruválasztás során fontosnak számító szempontokkal. Jelen cikkünkben a megfelelő típus kiválasztásában adunk tanácsokat. Mielőtt még a darus vállalkozóval leszerződnénk, előtte meg kell bizonyosodni arról, hogy a daru képes lesz-e az adott munkaterületen … tovább
   PREPRUFE VÍZSZIGETELÉSEK 2015. január 13.
   Épületeink tervezésénél és készítésénél fontos szempont a szigetelés szakszerű és biztonságos kialakítása. A szigetelés – az alapozás mellett – olyan fontos munkafázis, amelynek készítésénél nem szabad hibázni, mert javítása költségesen és bizonytalanul végezhető el. A vízszigetelés-gyártók ezért termékeiket és csomóponti … tovább
   BANGKIRAI III. 2015. január 13.
   Korábbi cikkeinkben már tettünk említést a bangkirai fafajták tulajdonságairól, előnyeiről, hátrányairól. Azonban ezidáig nem esett szó a bangkirai burkolatok szereléséről. A következő sorokban erről olvashatunk hasznos információkat. Szerelésnél érdemes szem előtt tartani a szabályt, hogy a keményfát mindig előfúrjuk. Enélkül … tovább
   Télen előfordulhat az az eset, amikor a megolvadt hó vagy az eső ráfagy a kertben lévő tárgyakra, felületekre. Ez azon felül, hogy nagyon szép tud lenni, fokozottan balesetveszélyes is lehet. Arról, hogy a téli csapadék víz fagyása hol okozhat balesetet, … tovább
   A DARUVÁLASZTÁS I. 2015. január 6.
   A daruk főbb típusairól röviden ejtettünk már szót. Azonban, hogy milyen szempontok alapján választjuk meg ezeket a munkagépeket, arról a mai bejegyzésünkben írunk. A daruzás egy nagyon precíz folyamat. Ezért komoly tervezés előzi meg magát a folyamatot. Első lépésként mindenképpen … tovább
   KERÁMIA FALBURKOLATOK 2015. január 6.
   Előző bejegyzéseinkben már számos homlokzati megoldással foglalkoztunk. A mai cikkben egy érdekes burkolatról lesz szó. Mint a Creaton Tonality és az ehhez hasonló szerkezetű burkolatok minden részletben kidolgozott rendszerként működnek. Anyagát tekintve megegyezhet a tető héjazatának anyag és színhasználatával, ezáltal … tovább
   Az esővíz összegyűjtése igen hasznos, gazdaságos és környezetbarát módja az otthonunk, nyaralónk vízigényének részben, vagy bizonyos szabályok betartása mellett egészében történő hasznosításának. Természetesen a víz összegyűjtésére alkalmas tartállyal rendelkeznünk kell. A szivattyúkról illetve az esővíz hasznosításáról már beszéltünk, de magáról … tovább
   HÓFOGÓK, HÓVÁGÓK 2014. december 30.
   Esett már az előzőekben szó arról, hogy havas tetők esetében mire kell odafigyelnünk. Mostani írásunkban az ott megszerzett alapvető ismereteket szeretném kibővíteni a hófogókkal és hóvágókkal. A hófogók olyan eszközök, melyeket a házak tetejére erősítenek, így a télen lehullott és … tovább
   BANGKIRAI FA II. 2014. december 30.
   Korábbi cikkünkben már olvashattunk a bangkirai fafajta tulajdonságairól. Most további praktikus információkat mutatunk be a következő sorokban. A bangkirai fa színe sárgás-barnás, de léteznek pirosas alfajok is, mint a massaranduba. A faanyag általában nem homogén színezetű, ez a lefektetés után … tovább
   Csak most, a tél beköszöntével tűnik fel igazán, ha a lakásunk szigetelése nem tökéletes. A hideg „megtalálja magának az utat” indirekt módon a falszerkezeten, födémen, padozaton, vagy az ajtókon, ablakokon át is. Sokkal problémásabb viszont a direkt hővesztés, ami egész … tovább
   SZÉN-MONOXID-ÉRZÉKELŐ 2014. december 30.
   A szén-monoxid-mérgezésről a fűtési szezon megkezdését követően nagyon sokat hallhatunk a különböző médiumokban. Évente több halálos áldozatot követelő baleset elkerülése érdekében, azonban nekünk kell tennünk. Első körben a tüzelő berendezéseinket minden esetben szakemberrel kötessük be a gyártói, illetve a Magyarországon … tovább
   EMELŐK 2014. december 23.
   Az épületeink építéséhez manapság már nélkülözhetetlenek az emelő berendezések. Ennek az az oka, hogy a szállítmányozás révén megjelentek az egységcsomagok, egységraklapok, amelyek emeléséhez már nem elegendő a kézi erő, arról nem is beszélve, hogy jelentős idő takarítható meg használatukkal. Az … tovább
   A címben említett követelményeket a MSZ EN 3:1:1999 leírtak határozzák meg. Azt, hogy minek kell megfelelnie, az alábbi cikkemben olvashatják. A hordozható tűzoltó készülékeket töltőanyag szerint is csoportosítatjuk. Így habbal, porral, vízzel, szén-dioxiddal és gázzal oltó lehet egy készülék. Nyilvánvalóan … tovább
   BANGKIRAI FA I. 2014. december 23.
   Korábban már többször esett szó a Burkolatblog hasábjain a fa teraszburkolatok készítésének módjáról, de az alapanyagokkal még keveset foglalkoztunk. Éppen ezért a következő sorokban bemutatunk egy különleges fafajtát, a bangkirai faburkolatot. Ennek a fának az általános szabadtéri felhasználása országunk éghajlati … tovább
   ZÖLDTETŐK TERVEZÉSE II. 2014. december 23.
   A zöldtetőkről korábbi bejegyzéseimben beszéltem. Az általános ismertető mellett néhány tervezési tanácsot is megemlítettem. A mai bejegyzésemben a rétegrendben elhelyezkedő anyagokról lesz szó. A zöldtető felépítése lehet egyenes és fordított rétegrendű. A fordított rétegrend előnye, hogy bitumenes szigetelés esetén mellőzhető … tovább
   CSISZOLÓANYAGOK 2014. december 16.
   Egy tárgy végső megjelenését, mindig a felület végső egyenletessége, vagy egyenetlensége fogja meghatározni. Ahhoz, hogy a felület minőségileg és esztétikailag is kifogástalan legyen, megfelelően kezelni kell. Ilyen kezelés a csiszolás is, mely alapja a végső felületkezelésnek, fényezésnek. Tudnunk kell mikor, … tovább
   ZÖLDTETŐK TERVEZÉSE I. 2014. december 16.
   Korábbi bejegyzésemben érintőlegesen írtam a zöldtetők megoldási lehetőségeiről. Minden esetben tudni kell, hogy az ilyen típusú tetőket nagyon részletesen –és a műszaki irányelveknek megfelelően- kell megtervezni és kivitelezni. A tervezést a tető zöldtető-típusának kiválasztásával kell indítani. A vízgyűjtőterületek és a … tovább
   Napjaink épületeit a piacon elérhető burkolatok sokasága „sokszínű” megjelenéssel ruházza fel. A különböző burkolóanyagok között különösen izgalmas megjelenést biztosít a rozsdásított felületek alkalmazása. Ezt a különleges (és nem is hinnénk, de drága) felületet kétféleképpen érhetjük el. Elsőként említeném meg az … tovább
   TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK 2014. december 16.
   A tűzoltó készülékekre a legtöbb ember úgy gondol, hogy egy olyan oltóberendezés, melyet középületeknél, irodákban, iskolákban, üzemekben, stb. használnak és csak ilyen felhasználási körben szükségesek. Ez azonban csak részben igaz. Az igazság az, hogy az említett helyeken előírás szabályozza az … tovább
   Havas tetők II. 2014. december 9.
   A múlt heti cikkünkben már foglalkoztunk a kemény tél beállta előtt elvégzendő teendőkkel. Ha kitisztítottuk az ereszt, ellenőriztük a hófogókat, akkor bátran várhatjuk az első nagyobb havazást. Csekély mennyiségű hó leesése általában nem jelent számottevő problémát, viszont nagy mennyiségű csapadék … tovább
   Tűzjelzők részei II. 2014. december 9.
   A korábbi cikkünkben már olvashattunk a tűzjelzők részeiről. Ismerjük meg a cikk folytatását. A hőérzékelő a lángoló égés következtében létrejövő hő fejlődését, valamint az ezzel járó hőváltozás sebességét figyeli. Ezt az érzékelőtípust olyan helyeken szokták telepíteni, ahol az optikai tűzjelző … tovább
   Különleges megoldásokkal számos módon hasznosíthatjuk tetőfelületeinket. A zöldtetők kialakítását nem csak az esztétikus megjelenés indokolja. Az ilyen tetőkialakítás saját tömegével igen kedvező irányban befolyásolja az épület hőtechnikai mutatóit. A zöldtető konstrukciók esetén számolni kell azzal, hogy a szerkezet rétegvastagsága lényegesen … tovább
   Mozaikburkolás 2014. december 9.
   Egy korábbi bejegyzésünkben ismertettük röviden az üvegmozaik típusait. A papír illetve hálós hordozófelület felrakása nagy szaktudást és komoly tapasztalatot igényel. A mozaiklapokat egyrészt minősége miatt, másrészt a számtalan belsőépítészeti kialakítási lehetőségének köszönhetően gyakran alkalmazzák elegáns uszodák és környezetük burkolására. A … tovább
   Havas tetők I. 2014. december 2.
   Itt a tél és így az évszaknak megfelelően havazásra is készülnünk kell. Enyhe tél esetén nincs sok dolgunk, de keményebb tél idején ajánlatos már több dologra is odafigyelnünk. Első körben érdemes még az első hó leesése előtt a tetőt és … tovább
   Tűzjelzők részei I. 2014. december 2.
   Előző cikkemben beszéltem a tűzjelzőkről általában: arról, hogy miért fontosak, mire jók ezek a készülékek. Valamint beszéltem arról is, hogy milyen elvárásoknak kell megfelelniük. Jelen cikkemben viszont magáról a rendszer részeiről esik majd szó. A tűzjelző rendszer részei: Tűzjelző központ, … tovább
   Speciális kent hőszigetelés 2014. december 2.
   A hőtechnikai követelmények tervezése az új épületek mellett a régi épületek felújításánál is fontos szempont. Az épületeket hatékonyan táblás (dryvit) rendszerekkel tudjuk szigetelni, amely a sík homlokzatú épületek korszerűsítésénél jó megoldás. Azonban igen nagy fejtörést okoz a tervezőknek és műemlékvédelmi … tovább
   A műfű 2014. december 2.
   A műfüvet egyre gyakrabban választják olyan helyeken, ahol a hagyományos pázsit gondozására nincs lehetőség, vagy a nagy igénybevételnek köszönhetően túl sok gondot okozna. Ilyen helyek a sportpályák műfüves burkolása, de dekorációs céllal is sokan használják, mert locsolást nem igényel, a … tovább
   A villanyszerelés veszélyes feladat ahhoz, hogy szakértelem hiányában komolyabban foglalkozzunk vele. Azonban van néhány folyamat, amelyeket óvatosan magunk is el tudunk végezni. Először fontos megjegyezni, hogy a villanyszerelést mindig lekapcsolt biztosíték esetén végezzük. A biztosíték lekapcsolása után meg kell győződni … tovább
   Tűzjelzők II. 2014. november 25.
   Korábbi cikkünk a tűzesetek megelőzésében fontos szerepet betöltő tűzjelző berendezésekről szólt. Az akkori cikkben említett, 28/2011 BM rendeletben előírt Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak értelmében a tűzvédelmi berendezések tervezése, kivitelezése, üzembe helyezése, üzemeltetése, valamint karbantartása során figyelembe kell venni, hogy az … tovább
   A geotermikus energia egyre nagyobb teret hódít, ezért érdemes részletesebben elmerülni a témában. A következő sorokból többek között megtudhatjuk azt is, hogy milyen járulékos haszonnal jár egy ilyen modern fűtésrendszer kiépítése. A hőszivattyúk elrendezése függőleges vagy vízszintes lehet. A függőleges … tovább
   Üvegburkolat 2014. november 25.
   Az üvegek gyártásának fejlődése jelentősen megnövelte azok felhasználást. A gyártástechnológia azonban a mennyiség mellett az üveg tulajdonságaira is jelentőséggel bírt. Ezeket az előnyöket a tervezők manapság nemcsak szerkezeti, hanem belsőépítészeti munkáknál is szeretik felhasználni. Korábbi cikkeinkben írtunk már arról, hogy … tovább
   A hagyományos és automata öntözőrendszerek téliesítésével foglalkozó cikksorozatunk következő részéhez érkeztünk. Az alábbi sorokban a különlegesebb, összetettebb eljárásokkal ismerkedhetünk meg. Téliesítés, ha kompresszor használatával ürítjük a rendszert: A legkomplikáltabb ám legmegbízhatóbb módja a rendszer teljes víztelenítésének, ha kompresszorral kifúvatjuk a … tovább
   Egy kép vagy egy falióra elhelyezésének mikéntje a falon valószínűleg senkinek nem okoz nagyobb fejtörést. Rendelkezésre áll a szeg és kalapács, nehezebb tárgyak részére fúró, tipli és csavarok. De mit tehetünk, ha nem akarunk a burkolatban kijavíthatatlan kárt tenni, esetleg … tovább
   Tűzjelzők I. 2014. november 18.
   Cikkeinkben sokszor esett szó értékeink védelméről, de eddig nem az elemi károk elleni védekezésről volt szó, hanem a személy és vagyon elleni bűncselekmények megelőzéséről otthonainkban, mechanikus illetve elektromos biztonsági eszközök segítségével. Jelen cikkünkben azonban nem a betöréseket nehezítő eszközökről fogok … tovább
   Jelen cikkemben a geotermikus energiáról lesz szó. Ez szintén egy környezetbarát technológia, melyet rengeteg mindenre tudunk használni. Az otthonaink fűtése mellett akár villamos energia előállítására is használható. A geotermikus energia a Föld belső hőjéből származó energia. Maga a geotermikus kifejezés … tovább
   Előző cikkeimben a kertben lévő kerti csapok, szivattyúk, locsolótömlők szakszerű téliesítéséről írtam. Jelen írásomban az automata öntözőrendszerek téliesítéséről lesz szó. Az előzőekben már esett szó a téliesítés fontosságáról, mely nélkülözhetetlen annak érdekében, hogy az eszközeink tavasszal is megfelelő állapotban legyenek. … tovább
   Vízszigetelés dilatációi 2014. november 11.
   Az épületek anyagai a fizikai változásokra mindenképpen reagálnak. Hőhatásra tágulnak, hidegre zsugorodnak, tehát a szerkezetben alakváltozás lép fel. Ezt a mozgást bizonyos méretenként dilatációval meg kell szakítani, így elkerülhetjük, hogy károsodás lépjen fel. Azonban nemcsak hőmozgásból, de süllyedéskülönbségből eredő feszültségek … tovább
   Sok esetben szembesülünk új házak építésénél vagy a meglévő ingatlan átépítésénél, kisebb felújítások után, hogy a vizes helységekben, mint a fürdőszobában, ahol a fal csempézve van, szeretnék különböző használati tárgyakat rögzíteni. Ez lehet a kéztörlő, törölköző, vagy a fogmosó pohár … tovább
   A múlt héten már olvashattunk a Barkácsblog hasábjain a csapok, kerti öntözőberendezések téliesítéséről. Mivel sokféle öntözőtípus létezik, egy cikk csak néhány típus bemutatására elegendő, a friss bejegyzésben viszont további információkat kaphatunk az öntözőberendezések téliesítéséről. Amennyiben a berendezések a fagyhatár alatt … tovább
   Tapétaragasztók 2014. november 4.
   Mostani írásunkban a tapétaragasztókról nyújtunk fontos információkat. A tapétaragasztók kiválasztásánál rengeteg márka, különböző típus és minőség közül választhatunk. Nagyon fontos az, hogy a megfelelő tapétaragasztót a tapéta típusának megfelelően válasszuk ki. Ebben a bolti eladó lehet a segítségünkre, illetve a … tovább
   Üvegbevonatok 2014. november 4.
   A hőtechnikai követelmények növelése az ablakszerkezetekre is jelentős fejlesztést eredményezett. A legtöbb hő a nyílásszerkezeteken keresztül távozik. A tokszerkezetek fejlesztésével (többcellás műanyag vagy megnövelt ütközőszám és tömítés) a szerkezet már biztosítani tudja az előírásokat, ezért az üvegszerkezetekre kellett megoldást találni. … tovább
   Béléselemek I. 2014. november 4.
   Az előző bejegyzéseinkben végigkövettük, hogy a térlefedést milyen előregyártott vasbeton gerendatípusokkal oldhatjuk meg. Az ilyen födémek készítéséhez egy másik fontos elemre, a béléstestekre is szükség van. A mai bejegyzésben erről lesz szó. Az ilyen típusú térlefedéseknél fontos megjegyezni, hogy a … tovább
   Az ősz megérkezését követően, a fagyok beállta előtt a kertben lévő kerti csapokat, öntözőrendszereket, illetve a szivattyúkat minden esetben érdemes téliesíteni, hogy tavasszal eszközeink megfelelően működjenek. Abban az esetben, ha a szükséges intézkedéseket időben nem eszközöljük, a kerti vízvezetékrendszerünk és … tovább
   Vasbeton födémgerendák III. 2014. október 28.
   Korábbi bejegyzésünkben a vasbeton gerendák felfekvésének fontosságáról írtunk. Itt azonban még meg kell azt is jegyezni, hogy mekkora legyen a felfekvési hossz. Ezt a statikus illetve a gyártó írja elő, de általában 10-15 cm. A nagyobb felfekvés a falazat minőségétől … tovább
   Épületüveg fóliák 2014. október 28.
   Cikkeinkben sok szó esik azokról a megoldásokról, melyekkel költségeinket csökkenthetjük, környezetbaráttá, ezáltal élhetőbbé tehetjük környezetünket. Jelen cikk is ehhez a gondolatmenethez fog csatlakozni. A nyári melegben sokan tapasztalhatjuk azt, hogy nagy mennyiségű fény és hő érkezik be otthonunk, irodánk, üzletünk … tovább
   Tereink értékét és esztétikáját növeli a természetes kőpadlók alkalmazása. A szépség mellett azonban a tartósságra is nagy hangsúlyt kell fektetni. A kövek lerakása után annak kezelése is fontos feladat. Ennek hiányában a felület hamar megkophat vagy bemattulhat, esetleg töredezhet. A … tovább
   Gőzborotvák 2014. október 21.
   Nemrégiben beszéltünk a különböző nagynyomású mosókról, ahol említést tettünk a meleg vizes nagynyomású berendezésekről is. Most erről fogunk részletesebben beszámolni. Gőzborotvának nevezzük azon nagynyomású mosókat, melyek valamilyen formában saját maguk állítják elő a meleg vizet. A meleg vizes mosás minden … tovább
   A kőporcelán lapok 2014. október 21.
   A kőporcelán vagy greslapok korábban jelentős mennyiségben kerültek felhasználásra. A mázas kerámia az olcsó ára miatt háttérbe szorította ezeket a kiváló lapokat. A két anyag minősége azonban eltér egymástól. A finom porcelán kőagyag, extra tiszta agyagból, kvarcból és földpátokból épül … tovább
   Faelgázosító kazán II. 2014. október 21.
   Aki hétről-hétre követi a Szigetelésblog cikkeit, az bizonyára tudja, hogy múlt héten már írtunk egy rövid ismertetőt a faelgázosító kazánokról. A korábbiakban leírtak már önmagukban is kedvet adhatnak a fűtésrendszer korszerűsítéséhez, de lássuk, milyen előnyei vannak még az említett rendszernek! … tovább
   Nagynyomású mosók 2014. október 14.
   A nagynyomású mosókra sok esetben lehet szükség. Használhatjuk, terasz erkély, lakóautó, személygépkocsi, kerti gép, kerti bútor, stb. tisztítására. Lényege, hogy az otthoni kerti csapra csatlakoztatható. Erről a csapról veszi a szükséges vizet, ám a benne lévő motor segítségével, a víz … tovább
   Vasbeton födémgerendák I. 2014. október 14.
   A födémekkel kapcsolatosan még nem esett szó korábbi cikkeinkben a betongerenda alkalmazásáról. Ennek az az oka, hogy szerettünk volna egy átfogó képet adni a térlefedések lehetőségeiről. A betongerendából készült födémeket az építőipar előszeretettel alkalmazza. Egyszerű statikai méretezéssel számolható és viszonylag … tovább
   Faelgázosító kazán I. 2014. október 14.
   A témaválasztásakor nagy gondot fordítunk arra, hogy olyan eljárást mutassunk be, melyek korszerűek, a kor igényeinek megfelelnek és legfőképpen környezetbarát technológiát használnak. Ez azt jelenti, hogy rövidebb vagy hosszabb megtérülési idővel, de a pénztárcánkat kímélje és segítse elő azt a … tovább
   Festett tapéták 2014. október 14.
   Sok háztartásban kedvelt falburkolat típus a tapéta. Azért kedvelik olyan sokan, mert a fal apró hibáit elrejti és igen széles, minden igényt kielégítő választékkal állnak a kereskedők a rendelkezésünkre. Ezen felül a szép tapétázás nem túl körülményes, és nem is … tovább
   A jó mester nem csak a munkájára, hanem a szerszámaira is igényes – tudhattuk meg a múlt heti cikkünkből. Most kiderül, milyen módszerekkel takaríthatjuk le eszközeinket a munka végeztével. Amikor a feladatunkat befejeztük és véglegesen szeretnénk eltenni a használt eszközt, … tovább
   Acélgerendás födémek 2014. október 7.
   A födémtípusok áttekintését a fafödémekkel kezdtem. A fafödém azonban nem képes bizonyos fesztáv felett az áthidalást gazdaságosan biztosítani. Amennyiben mégis szükséges, úgy nagyon egyedi szerkezeti kialakítást kell eszközölni, amely a födém értelmetlenül nagy szerkezeti méreteit eredményezné. A lakásépítésnél előforduló nagyobb … tovább
   Tapéták 2014. október 7.
   Belső falfelületeink kialakításában megmutatkozik személyiségünk és stílusunk. A felületek kialakításának azonban számos módja lehet. A manapság divatos látható építőanyag-felület mellett a festett vagy tapétázott felületekkel tudjuk otthonosabbá tenni lakásunkat. Az utóbbinak előnye, hogy rengeteg színben, mintázatban, típusban és minőségben állnak … tovább
   Pelett kazánok II. 2014. október 7.
   Ha figyelemmel kísérte a múlt heti Szigetelésblog cikkünket, akkor a pelletkazánokról már lehet némi ismerete. Ha kicsit alaposabban kíván megismerkedni a téma részleteivel, érdemes lesz elolvasnia a következő sorokat, mely e fűtési mód előnyeit és hátrányait veszi górcső alá. A … tovább
   Ecsetek tisztítása festés után 2014. szeptember 30.
   Több cikkben is esett már szó a különböző festési eljárásokról a felújításnál, barkácsolásnál. Jelen írásunkban ahhoz nyújtunk segítséget, hogy a festési munkálatok befejezésekor mire figyeljünk. Mit kezdjünk a maradék festékkel, valamint az eszközeinket hogyan tisztítsuk meg a rajtuk lévő festékektől … tovább
   Fafödémek III. 2014. szeptember 30.
   A korábbi födémekkel foglalkozó cikksorozatunk első részeiben többféle fafödémről írtunk már, de a pallófödémről még nem esett szó. Ez a típus gazdaságos kialakítást tesz lehetővé. A tartószerkezeteknél az inercia igen fontos (legyen magas az áthidaló), míg a szélesség csak másodlagos … tovább
   Pelett kazánok I. 2014. szeptember 30.
   Fontosnak tartjuk azt, hogy az olvasóink különböző környezetbarát technológiákkal is megismerkedhessenek, kiválasztva a számukra leginkább kedvezőt. Ezekkel a technológiákkal a környezetüket és a pénztárcájukat is kímélhetik, valamint élhetőbbé tehetik a közvetlen környezetüket. Éppen ezért a mostani és a következő írásainkban … tovább
   Üvegmozaik 2014. szeptember 30.
   A mozaikkészítés több ezer éves múltra tekint vissza. Az elsőként számon tartott mozaikművészet Mezopotámiához kötődik. Manapság ismét divatos az alkalmazásuk. A végeredmény minden esetben egy sav- és lúgálló, könnyen tisztítható, környezeti hatásoknak ellenálló felület, amely íves, szabálytalan területeken is alkalmazható. … tovább
   A téma bevezető cikkében már sok feladatról ejtettem szót, melyeket praktikus a festési munkálatok előtt elvégezni. Ezek jobbára laikusok által is könnyen elvégezhető feladatok voltak. Mai cikkemben említett feladatokhoz már komolyabb szerelési gyakorlat is szükséges lehet. A festési munkálatok fontos … tovább
   Lapostetők szigetelése igen komoly feladat. Azonban az, hogy pontosan milyen típusú, milyen rendszerű tetőrétegrendet ajánl a tervező, az a felhasználás módjától függ. Léteznek a járható és a nemjárható rendszerek. A mai bejegyzésemben a járható tetők esetén a laza ágyazatba fektetett … tovább
   Hőszivattyú 2014. szeptember 23.
   Jelen cikkemben a hőszivattyúról fogok részletesen írni. Már eddigi cikkeimben is sok szó esett a különböző hatékony, költségkímélő és legfőképpen környezetbarát fűtési eljárásokról. Most is ilyenről lesz szó azzal a különbséggel, hogy most egy megújuló energiaforrást alkalmazó eljárást veszek gorcső … tovább
   Többször beszéltem már az előző cikkeimben a festésről. Arról azonban nem volt szó, hogy mit kell tennünk a festési munka megkezdése előtt, akkor, amikor mi magunk festünk, vagy amikor a munkát profi szakemberre bízzuk. Mindkét esetben elő kell készíteni a … tovább
   Födémtípusok II. 2014. szeptember 16.
   A fafödémek építése hosszú múltra tekint vissza. A helyi építőanyag biztosította a kisebb fesztávú födémek biztonságos állékonyságát. A mesteremberek tapasztalat útján építették és „méretezték” a tartószerkezeteket. A mai ácsok közül sajnos nagyon kevesen tudnak bárdolni. Helyette fűrészelt faárut vásároltatnak. Amellyel … tovább
   Korábbi cikkünkben bemutattuk a nedves fal problémáját, és az abból adódó következményeket. A kiváltó ok többféle lehet, de megoldást első körben a párátlanító- és falszárító gép jelentheti. Hogy milyen kivitelekkel találkozhatunk, a következő sorokból derül ki. Többféle ilyen berendezésből választhatunk. … tovább
   Üvegtégla falak építése III. 2014. szeptember 16.
   Korábbi cikkünkben röviden ismertettük, hogy milyen hagyományos módja lehetséges az üvegtégla falak építésének. Ebben a bejegyzésben komolyabban belemélyedtünk a korszerű megoldású rendszerekbe. A Binaro szisztémájához hasonló a Lux-Profi rendszer is, amelynél szintén először „U” profilokat kell rögzíteni az üvegfal mentén, … tovább
   Barkács sorozatunk aktuális rovatában olyan duguláselhárítási technikákkal és tanácsokkal ismerkedhet meg, melyek már bonyolultabb feladatot jelentenek a múlt heti cikkben taglaltakhoz képest. A kád, és zuhanyzók lefolyóinak tisztítása komoly fejtörést okozhat. Lássuk tehát, mit kell leginkább szem előtt tartanunk! Nagyon … tovább
   Fűtetlen, dohos, nedves ingatlanokban, alagsorokban, mosóhelységekben, valamint olyan helységekben, ahol a konyha is egy légtérben van az adott lakrésszel, szükség esetén érdemes párátlanító eszköz beszerzésén elgondolkodnunk. Egy nedves helység, sem a családunk egészségének sem a sajátunknak nem kedvez, ráadásul az … tovább
   Üvegtégla falak építése II. 2014. szeptember 9.
   A hagyományos üvegtégla falazatok építését bemutató múlt heti cikkünk után most a különlegesebb megoldásokról ejtünk szót. Új, komoly, és gyorsan építhető megoldás, amikor Binario műanyag keretrendszert alkalmazunk. Előnye, hogy segítségével gyorsan és szépen építhető a fal. A fuga helyett itt … tovább
   Az első fejezetben esett néhány szó az otthoni, lefolyó elzáródásról, dugulásról. Amennyiben az ottani, módszereket kipróbáltuk és nem vezettek eredményre, a szakember kihívása előtt érdemes tovább próbálkoznunk, amennyiben van egy kis barkács-tapasztalatunk. Egy háztartásban nagyon sok esetben a dugulást, a … tovább
   Szellőztetési módszerek II. 2014. szeptember 2.
   Egy korábbi cikkben már tettünk említést a szigetelések és a szerkezet természetes kiszellőzésének nehézségeinek összefüggéseiről. A résszellőzőket, és a fürdőszobai szellőzőket is bemutattunk pár szóval, de az összetettebb, gépészetet is igénylő szellőzőkről még nem esett szó. Komolyabb megoldást igényel, amikor … tovább
   Üvegtégla falak építése I. 2014. szeptember 2.
   Az előző bejegyzésben általánosan írtunk az üvegtégla szerkezetekről. Említést tettünk a főbb szabályok betartásáról. Néhány érdekesség viszont még kimaradt. Tartson velünk most is és megtudhatja, hogyan lehet a falazat tartós és repedésmentes. A leggyakoribb beépítési mód, amikor az üvegtéglákat habarcs … tovább
   Üvegtéglák 2014. augusztus 26.
   Az üvegtégla felhasználásával különös fényeket varázsolhatunk otthonunkba. A különböző felületű, színezetű téglák mellett még a méretekkel és a beépítés alakzatával is variálhatunk. A fényáteresztés a színek megválasztása mellett fontos szempont, hiszen ennek alapján határozzuk meg a bevilágító felület nagyságát. Az … tovább
   Szellőztetési módszerek I. 2014. augusztus 26.
   Korunk egyik jellemzője, hogy rendkívül energiapazarló lakásokban élünk. Ennek csökkentésére nagy erőfeszítéseket teszünk. Házunk felújításánál vagy új építés esetén a legegyszerűbb megoldás a nyílászárók cseréje és vastag hőszigetelés készítése a külső homlokzatokon. Ezzel azonban csak egy problémát oldunk meg, amellyel … tovább
   A különleges csemperagasztási technikákkal foglalkozó cikksorozatunk előző részeiből már megtudhatta, milyen különleges fugázási technikák léteznek, továbbá mi a flexibilis ragasztók titka, de a nagyformátumú lapburkolatok ragasztási technikáiról még nem esett szó. A nagyformátumú lapokat (50 cm <oldalhossz) mindig fokozottan flexibilis … tovább
   Hőcserélős szellőztetők II. 2014. augusztus 19.
   Ha figyelemmel kísérte a szigetelésblog rovatát, már tudhatja, miért is annyira fontos a szellőztetés a lakó- és a közösségi terekben. Megtudhattuk, hogy a gépi szellőztetésnek mi a hátránya, és hogy léteznek modern megoldások a szellőztetés alatt a hőenergia visszatartására. Egy … tovább
   Hőcserélős szellőztetők I. 2014. augusztus 12.
   Belegondolt már, hogy az épültekben való szellőztetés ugyanúgy az élet feltétele, mint a megfelelő fényviszonyok biztosítása, vagy napfény beengedése? Míg a napfény bejuttatása az utóbbi pár száz évben elég egyszerűvé vált, addig a szellőztetés éppen az utóbbi években okoz problémát … tovább
   Múlt heti cikkünkben olyan különleges fugázásokkal foglalkoztunk, ahol vagy a burkolólap mérete, vagy egyéb tényezők határozzák meg a fugázóanyag konzisztenciáját. Mint láthattuk, már a fugázási munkafolyamatok során is lehetnek olyan helyzetek, ahol a „józan paraszti” gondolkodás nem elég, és szakértőre … tovább
   Üvegek közti árnyékolás 2014. augusztus 5.
   A hőszigetelés nem csak sok-sok szigetelőanyag felhasználásával érhető el. Mint ahogy a vízszigetelésnek az ereszcsatorna, a hőszigeteléseknek ugyanolyan segítőkész társa az árnyékoló. Az ereszeknél sem mindegy a rendszer felépítése, mivel léteznek hatékonyabb és kevésbé hatékonyabb szerkezetek. Ugyanígy van ez a … tovább
   Aszfaltozás 2014. augusztus 5.
   Mindennapi életünkben számos helyen találkozhatunk az aszfalt burkolatokkal. Azonban érdekes, hogy privát telkeink burkolásánál háttérbe szorul a műkő vagy más beton burkolatokkal szemben. Ennek talán az lehet az oka, hogy nem állunk bizalommal az aszfalt építőanyaghoz, hiszen házilagosan nem tudjuk … tovább
   Ki ne álmodna szép nagy lapokkal burkolt teraszról, fürdőszobáról, nappaliról? Sajnos létezik jó pár tényező, ami miatt nem mindenkinek ajánlom ezeket a burkolatokat. Friss Burkolatblog cikkünkből megismerheti azokat a nehézségeket, melyek megkeseríthetik a nem megfelelően kivitelezett nagy lapformátumú, vagy szűk … tovább
   Koszorú szigetelése 2014. július 29.
   Régen a szerkezeti hőhidak szigetelésére nem fordítottak kellő figyelmet. A manapság mutatkozó fokozott hőtechnikai előírások azonban már ezeknek a csomópontoknak a helyes kialakítását is megkövetelik. Korábban kevés épületbe készítettek koszorút. Ez annak volt köszönhető, hogy födémmel egybeépített mennyezetet építettek, ahol … tovább
   Corian 2014. július 22.
   Épületeink belső tereinek kialakítása az adott kor stílusát tükrözi. Ezt nagymértékben befolyásolja a korszak technológiai fejlettsége is. Talán korunk legnagyobb előnye a számítástechnikai tervezés, amely segítségével bármilyen felületet létrehozhatunk. Ehhez azonban megfelelő anyagra is szükségünk van. Az 1960-as években egy … tovább
   Tetőtereink beépítésével a bevilágítás, vízzárás, szigetelés és hőtechnika kérdéseire is jó megoldást kell találunk. Azonban a régebbi tetőtéri nyílászáróktól egészen más paramétereket vártunk, mint manapság. A mai tetőablakgyártók ezért két részre osztják a tetőtérbe beépíthető nyílászárók típusait. Az egyik a … tovább
   Tégla burkolás 2014. július 15.
   Az épület homlokzatának egyik divatos és időtálló megoldása, amikor téglaburkolatot alkalmaznak építészeti elemként a felületeken. Ennek számos típusával találkozhatunk. Egyfelől megoldás, amikor előtétfalként egész kisméretű téglát falaznak. Lehet még maga a falzat látszó, kisméretű téglából épített és gyakran alkalmazott harmadik … tovább
   Szilikonok II. 2014. július 15.
   Korábbi cikkemből megismerhették a szilikonok rövid történetét és összetevőit. A cikk olvasása során kiderülhetett, hogy számos alfaja létezik ennek az univerzális tömítőanyagnak. Az üvegező szilikont az ablaküveg-nyílászáró tömítésénél alkalmazzák legfőképp. Vízálló tömítést biztosít. Egyik előnye, hogy légköri nedvesség hatására gyors … tovább
   Homlokzatdíszítések 2014. július 8.
   Napjaink épületeit a letisztult formák, egyszerű homlokzatok jellemzik. Ez azonban a kor anyagi helyzetét is mutatja. Más stílusoknál igyekeztek a homlokzatokat minél gazdagabb, összetettebb formában létrehozni, amellyel a ház tulajdonosának vagyonát is lehetett reprezentálni. Ezek a homlokzatok, azonban hagyományos kőműves … tovább
   Szilikonok I. 2014. július 8.
   A szilikonok alapanyaga a szilícium. Ezt a kémiai elemet elsőként Berzelius állította elő tiszta formában 1823-ban. Az 1860-as években már szilíciumorganikus vegyületeket készítettek. Az igazi áttörést az 1940-es évek jelentették, amikor a „direkt-szintézis” kidolgozására került sor. Magyarországon az 1950-es évektől … tovább
   Fémfajták a homlokzaton 2014. július 1.
   A fém burkolatok manapság igen népszerű burkolattípusok. Leginkább nagyobb épületeken, ipari létesítményeken, irodaházakon, raktárakon, szállodákon találkozhatunk velük. Bizonyos fajtájukat, mint a tálcás homlokzatokat vagy a kazettás homlokzatokat önálló vagy üvegfelülethez csatlakozó burkolatként gyakran használják. Anyaguk fém, ami elegáns, ugyanakkor természetes, … tovább
   Geotextiliák 2014. július 1.
   A geotextilia az elmúlt húsz évben lett közkedvelt építőanyag. A geotextiliák olyan műanyagok, melyek számos területen felhasználhatóak mechanikai védő- és elválasztó, szűrő, illetve teherelosztó rétegként. A mélyépítéstől a tetőig szinte bárhol alkalmazhatóak, amennyiben a megfelelő típust választjuk. Kavicsréteg alá terítve … tovább
   A hangok terjedése mindennapi életünkhöz szükséges, ám otthoni, nyugodt pihenésünk egyik igen zavaró hatása is lehet. A hangok terjedésének típusai lehetnek ún. testhangok illetve léghangok. A testhangok – főleg társasházi lakások esetén – már komoly problémát okoznak. Ez lehet függőleges … tovább
   Zajvédő falak 2014. június 17.
   Nagy forgalmú utak mellett a lakóépületek komfortját illetve élhetőségét csökkenti a közútról beszűrődő zaj. A nagy hangterhelés az emberi szervezetre igen komoly igénybevételt gyakorol. Ezáltal az ember hamarabb elfárad, ingerültebb lesz, csökken a koncentrációkészsége. Ennek felismerése következtében a zajvédelem tervezése … tovább
   A bitumenes szigetelések 2014. június 10.
   A szigetelésgyártás hosszú folyamat során érte el azokat a sikereket, amikkel ma találkozhatunk. Szemiramisz függőkertjében is alkalmaztak már bitumen-jellegű vízszigeteléseket. A mai ipari szigetelésgyártás alapjai a desztillált bitumennel kezdődtek. Ennek a hidegen hajlítása már +5 0C és hőállósága +50 0C … tovább
   Beton utókezelése II. 2014. június 3.
   Korábbi cikkemben a beton utókezelésének módjairól tettem általánosan említést. Azonban komoly méretű, speciális szerkezetek betonozása és annak utókezelése komolyabb mérnöki munkát követel meg. A különleges betonszerkezet pedig különleges szigetelési és kivitelezési körülményeket hozhat létre. A nagy tömegű betonoknál a cement … tovább
   Beton utókezelése 2014. május 27.
   A betonozás komoly, műszaki munka, mely a pontos receptúra alkalmazásával kezdődik. Az anyag bedolgozása nagy odafigyeléssel és kellő tömörítéssel végezhető. A tömör beton légmentesen körülzárja a vasalatot, így az nem érintkezik levegővel. A beton ebben az esetben a saját segédszerkezetének … tovább
   A bitumenes vízszigetelésnek számos előnye létezik, ugyanakkor a korszerű műanyag vízszigetelő rendszerekkel szemben nem tudott minden területen versenyképes maradni. Ennek egyik oka, hogy a lapostetők kialakításánál a párakiszellőzés megoldása körülményes volt, melyet egyenes szigetelési rétegrend esetén egyszerűbbé kellett tenni. Ez … tovább
   RSS feed
   RSS 2.0 bejegyzések
  • ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

   közzétéve: Statikus tartalmak

   Az Új-Ház Építőanyag Nagykereskedelmi Zrt.

   ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

   1          A Tájékoztató célja, hatálya

   1.1       Előzmények

   Ez év május 25-ével lép/lépett hatályba az Európai Unió 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelete, a General Data Protect Regulation, (a továbbiakban GDPR, vagy Rendelet). A Társaság a Rendelet értelmében adatkezelőnek minősül, a Rendelet szabályozása a Társaság által kezelt személyes adatok vonatkozásában is alkalmazandó.

   1.2       A szabályzat célja

   Jelen Tájékoztató célja, hogy az Új-Ház Építőanyag Nagykereskedelmi Zrt. (a továbbiakban Társaság), mint Adatkezelő, ügyfelei, leendő ügyfelei és leendő alkalmazottai számára átláthatóvá tegye az általa, honlapjain nyújtott szolgáltatások igénybe vétele során követett adatkezelési eljárásokat, a természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelméhez kapcsolódó elvek és szabályok a természetes személyek állampolgárságától és lakóhelyétől függetlenül érvényesüljenek. A Társaság alapvető célja, hogy minden esetben tiszteletben tartsa e természetes személyek alapvető jogait és szabadságait, különösen, ami a személyes adataik védelméhez való jogukat illeti.

   1.3       A Társaság, mint Adatkezelő adatai

   A Társaság neve

   Új-Ház Építőanyag Nagykereskedelmi Zrt.

   Székhely:

   9111 Tényő, Fő utca 2.

   Cégjegyzék szám:

   08-10-001794 Győr-Moson-Sopron Megyei Cégbíróság, mint Cégbíróság

   Cégvezető (aláírásra jogosult):

   Dr. Rázsóné Szórády Csilla, cégvezető

   Adatvédelmi felelős neve, beosztása:

   Karakai Ágota, marketing munkatárs

   Elérhetősége:

   marketing@uj-haz.hu

   1.4       Adatfeldolgozók

   Egyes esetekben, a Felhasználói adatok további adatkezelőkhöz és adatfeldolgozókhoz kerülhetnek. Adatfeldolgozó igénybe vétele esetén a Társaság szerződéses kötelemként előírja, hogy a szerződött adatfeldolgozó a személyes adatok védelme érdekében betartsa a Rendelet előírásait és rendelkezzen az előírt nyilvántartásokkal is.

   A személyes adatok kezelése során az alábbi adatfeldolgozók és adatkezelők kerülnek bevonásra:

   Adatkezelő/feldolgozó megnevezése

   Az adattovábbítás célja

   CLAIR & CURTIS COMMUNICATION Tanácsadó Kft.

   DM kampányok szervezése, nyereményjátékok/promóciók szervezése, közösségi médiában megvalósított marketing tevékenység.

   1.5       Vonatkozó jogszabályok

   A Tájékoztató rendelkezéseinek meghatározása során a Rendelet mellett kiemelten figyelembe vette az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”), továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit is.

   1.6       A Tájékoztató hatálya

   Jelen adatkezelési Tájékoztató hatálya az ujhazcentrum.hu weblaphoz (a továbbiakban Honlap), az egyéb internetes megjelenési formákra (Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest, linkedIN, stb.), valamint a Társaság kereskedelmi tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. A Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre és szolgáltatásokra, amelyek a Honlapon megjelenő, azon hirdető, az Adatkezelőn kívüli harmadik fél szolgáltatásaihoz, nyereményjátékaihoz és egyéb, általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. A Tájékoztató nem terjed ki azon szolgáltatók, weboldalak adatkezelésére, melyekhez a Honlapon található hivatkozás vezet.

   1.7       A Tájékoztató módosítása

   A Társaság fenntartja a jogot a Tájékoztató egyoldalú módosítására.

   A mindenkori hatályos Tájékoztató a Honlapon érhető el.

   A Honlap felhasználója a Honlapra történő belépéssel elfogadja a hatályos Tájékoztató rendelkezéseit.

    

   2          Fogalmak

   A Tájékoztatóban használt fogalmak jelentése:

   1. i.adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
   2. ii.adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
   3. iii.adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezeléscéljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
   4. iv.az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedetútján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
   5. v.Érintett vagy Felhasználó: a Társaság szolgáltatásait igénybe vevő, azonosított vagy azonosítható természetes személy;
   6. vi.harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
   7. vii.személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

   3          A Társaság által kezelt személyes adatok köre

   3.1       A kezelt személyes adatok köre

   1. a)A Honlapon keresztül történő Hírlevél feliratkozáshoz, név és email cím.
   2. b)A Honlap használata során a Társaság rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó IP címét.
   3. c)A Honlap használata során a rendszer cookie-kat (sütiket) helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie-k célja a böngészési élmény javítása, a személyre szóló szolgáltatás biztosítása, illetve az oldal látogatottsági adatainak mérése. A cookie-t a felhasználó törölni tudja végberendezéséről. A cookie-k fogadására felugró ablak figyelmeztet, mellyel le lehet tiltani a cookie-k települését, de nélkülük a felhasználói élmény esetleg nem lesz teljes.
   4. d)A Társaság által lebonyolított nyereményjátékok során a Felhasználó alábbi adatait kezelheti: név, cím, email, telefonszám, továbbá a nyereményjáték tájékoztatójában megjelölt további személyes adatok.
   5. e)A Társaság által lebonyolított rendezvényeken a rendezvény előadóinak és résztvevőinek adatai, különösen a név, cím, elérhetőségek, foglalkozás, szakmai érdeklődési kör.
   6. f)A Társaság szerződéseivel kapcsolatban kezeli a szerződő fél képviselőjének és szerződéses kapcsolattartójának adatait.
   7. g)Eseti megkeresések, email, levél, telefon megkeresés esetén az Érintett fel kapcsolattartási adatai, az információadáshoz vagy a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és ideig.
   8. h)Adatkezelő munkavállalói adatainak kezelése, a jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítéséhez.
   9. i)Állás betöltésére jelentkezők benyújtott adatai.

    

   3.2       Az adatkezelések jogalapja és célja

   A Társaság Adatkezelési Szabályzatában meghatározott módokon, az adatkezelés jogalapja a Felhasználói adatok kezelése tekintetében, elsősorban az alábbiakban határozható meg:

   • Jogi kötelezettségek teljesítése (bér, adózás, munkavédelmi stb. szabályok szerint);
   • Szerződéses kötelezettség teljesítése
   • A Társaság jogos érdekeinek érvényesítése, a Társaság tevékenységének biztosítása;
   • Érintett hozzájárulása
   • Felhasználó jogainak védelme.

   Az adatkezelések célja:

   1. a)A Társaság üzleti tevékenységéhez kötődő kapcsolattartás;
   2. b)Felhasználói vagy ügyfél megkeresések kezelése;
   3. c)Jogi kötelezettségek teljesítése;
   4. d)Közvetlen üzletszerzés és direkt marketing tevékenység (DM);
   5. e)Nyereményjáték szervezése;
   6. f)Honlap használatának kezelése, felhasználói azonosítás;
   7. g)Honlap, hirdetések testre szabása, célzott reklámok megjelenítése;
   8. h)Statisztikák, elemzések;
   9. i)Felhasználó által generált tartalmak kezelése (közösségi média, fórum);
   10. j)Munkavállalói adatok kezelése;
   11. k)Toborzás, nyitott pozíciókra jelentkezők kezelése.

   4          Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok gyakorlása

   4.1.1     Tájékoztatáshoz való jog

   A Felhasználó jogosult adatainak kezelésével kapcsolatban az átlátható tájékoztatásra, információra adatainak kezelését illetően, továbbá érintetti jogainak gyakorlására vonatkozó lehetőségekről.

   A Társaság a Felhasználók adatkezelésére vonatkozó információkat több módon is elérhetővé teszi, az 1.2 fejezetben meghatározott módon.

   A Felhasználó jogosult, hogy hozzáférjen a rá vonatkozóan gyűjtött adatokhoz, valamint arra, hogy egyszerűen és észszerű időközönként, az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése érdekében gyakorolja e jogát. Ez magában foglalja a Felhasználó jogát arra, hogy az egészségi állapotára vonatkozó személyes adatokhoz hozzáférjen.

   4.1.2     A Felhasználók hozzáférési joga

   A Felhasználó jogosult arra, hogy a Társaságtól, mint adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy milyen jellegű személyes adatainak kezelése van folyamatban, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

   1. a)az adatkezelés céljai;
   2. b)a Felhasználó személyes adatok kategóriái;
   3. c)azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
   4. d)adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjai.
   5. e)a Felhasználó joga, a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy az adatkezelés korlátozásához, továbbá a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz;
   6. f)a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
   7. g)ha az adatokat nem a Felhasználótól gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó információ;
   8. h)az esetleges automatizált döntéshozatal ténye, az alkalmazott logikára vonatkozó érthető információk, továbbá az az információ, hogy adatkezelés a Felhasználóra nézve milyen várható következményekkel jár.

   A társaság a kezelt személyes adatok másolatait az érintett Felhasználó rendelkezésére bocsátja.

   4.1.3     Helyesbítéshez való jog

   A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

   4.1.4     Törléshez való jog

   A törléshez való jogot a Rendelet más néven „az elfeledtetéshez való jog”-nak nevezi.

   A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az egyéb feltételek fennállása esetén. A törlés joga nem vonatkozik a jogszabályi, vagy belső szabályzat által meghatározott kötelező adatkezelésekre.

   A Társaságnak egyes esetekben jogi kötelezettsége áll fenn bizonyos adatok kezelése tekintetében, ezért az adatok törlési kérelme nem teljesíthető különösen a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Társaságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából kezelt személyes adatok esetében:

   Egyéb esetekben a törléshez való jog a Rendelet vonatkozó fejezetei alapján gyakorolható.

   4.1.5     Az adatkezelés korlátozásához való jog

   A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

   • a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
   • az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
   • a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

   Ha a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.

   4.1.6     Az adathordozhatósághoz való jog

   A Felhasználó jogosult arra, hogy a Társaság a szerződés teljesítésén alapuló, illetve hozzájáruláson alapuló adatkezelési tevékenységek tekintetében az automatizált módon kezelt személyes adatait számára vagy az általa megjelölt más Adatkezelő részére átadja.

   Az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy ha az adatkezelő közhatalmi feladatait gyakorolja vagy jogi kötelezettségének tesz eleget. Ezekben az esetekben tehát a Társaság nem köteles a hordozhatóságot biztosítani (például a munkaügyi adatok esetében).

   4.1.7     A tiltakozáshoz való jog

   A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

   4.1.8     Automatizált döntéshozatal

   A Társaság nem folytat automatizált döntéshozatalt Felhasználói esetében.

   5          A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

   A Rendelet 5. cikke határozza meg az adatkezelésre vonatkozó elveket. Ezen szempontok érvényesülését a Társaság minden egyes azonosított adatkezelése során biztosítja.

   5.1       Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve

   A személyes adatok kezelését minden esetben jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezzük. Az érintettek számára átláthatónak kell lennie, hogy a rájuk vonatkozó személyes adataikat hogyan gyűjtik, használják fel, azokba hogy tekintenek bele vagy milyen egyéb módon kezelik, valamint azzal összefüggésben, hogy a személyes adatokat milyen mértékben kezelik vagy fogják kezelni.

   Az átláthatóság elvének szellemében, Társaságunk biztosítja, hogy a személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen hozzáférhető és közérthető legyen, valamint hogy azt világosan és egyszerű nyelvezettel fogalmazzák meg.

   5.2       Célhoz kötöttség elve

   A Társaság biztosítja, hogy a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”). Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

   5.3       Adattakarékosság elve

   Az adatkezelés céljai megfelelőek és relevánsak, és a szükséges mértékre korlátozódnak.

   5.4       Pontosság elve

   A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; A Társaság minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”).

   A Társaság biztosítja az érintett jogát arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

   5.5       Korlátozott tárolhatóság elve

   A személyes adatok tárolásának olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; („korlátozott tárolhatóság”)

   Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, az Adatkezelő törlési vagy rendszeres felülvizsgálati határidőket állapít meg.

   5.6       Integritás és bizalmas jelleg

   A személyes adatok kezelését a Társaság úgy végzi, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelme. („integritás és bizalmas jelleg”).

   6          Jogorvoslat

   6.1       Információ, panasz

   Amennyiben a Felhasználó úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért a Társaság adatvédelmi felelőséhez fordulhat.

   A Társaság adatvédelmi ügyekben tájékoztatást nyújtó felelőse:

   Név: Karakai Ágota                  

   Beosztás: marketing munkatárs

   E-mail: marketing@uj-haz.hu">marketing@uj-haz.hu   

   6.2       Panasz ügyintézés a Hatóságnál

   További jogorvoslat érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet panaszt benyújtani. A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

   A Hatóság elérhetősége:

   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

   Posta cím:

   1530  Budapest, Pf.: 5.

   cím:

   1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

   Telefon:

   +36 (1) 391-1400

   Fax:

   +36 (1) 391-1410

   E-mail:

   ugyfelszolgalat@naih.hu

   URL

   http://naih.hu

   Tényő, 2018. május 23.

    

    

  • Takarékossági kisokos

   közzétéve: Statikus tartalmak

   Takarékossági Kisokos igénylése!

   Alábbi adatok kitöltése esetén postai úton továbbítjuk Önnek a Takarékossági Kisokosunk egy példányát. A postaköltség az újHÁZ Centrumot terheli.
    

   Az újHÁZ Zrt. minden szükséges lépést megtesz a személyes adatok biztonságának érdekében, védi azokat a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, törlés, vagy megsemmisülés ellen.
  • Partnerprogram

   közzétéve: Statikus tartalmak

   Legyen partnerünk az Ön építőanyagkereskedése is!

   box1Legyen a siker részese!

   Csatlakozzon az Ön kereskedése is Magyarország legnagyobb és legszervezettebb építőanyag kereskedelmi hálózatához, és Ön is részesülhet mindazokban a kereskedelmi előnyökben, biztonságban és fejlődési lehetőségben, amelyeket kizárólag kereskedelmi partnereink élvezhetnek. Legyen részese kiépített kapcsolatrendszerünknek a piacvezető magyarországi építőanyag gyártókkal, valamint a régiós területi képviselőkkel.

   Közös beszerzés

   Előnyösebb. Kedvezőbb. Átfogóbb

   • Érje el Magyarország legszélesebb építőanyag gyártói hátterét.
   • Férjen hozzá könnyen mindazokhoz a termékekhez, amelyeket az újHáz Centrum stratégiai beszerzései keretében vásárol.
   • Élvezze annak könnyebbségét és kényelmét, hogy az újHáz Centrum teljes körűen átvállalja az építőanyag gyártókkal folytatott egyeztetés, szerződéskötés és kapcsolattartás terheit.
   • Értékesítse az újHáz Centrum saját márkás termékeit.

   Pénzügyek

   Biztonság. Versenyképes árak. Bónusz.

   • Tartozzon az építőanyag kereskedelem legstabilabb pénzügyi háttérrel rendelkező hálózatához.
   • Élvezze a versenyképes beszerzési árainkból származó pénzügyi előnyöket.
   • Használja ki forgalomfüggő és motiváló év végi bonifikációs rendszerünket.
   • Csatlakozzon az újHáz Centrum közösköveteléskezelő rendszeréhez.
   • Vegye igénybe az újHáz Centrumon keresztül elérhető skontó lehetőségét.

   Marketing

   Márka. Imázs. Egységes arculat.

   • Élvezze az országosan bevezetett, ismert építőanyag kereskedelmi márka előnyeit.
   • Helyezze ki az újHáz Centrum üzlethelyi arculati elemeit. Használja bátran a teljes arculat minden elemét.
   • Profitáljon az újHáz Centrum egységes, szervezett marketing megjelenésének előnyeibôl (sajtóhirdetés, rádió, televízió, internet, stb.).
   • Vegyen részt országos akcióinkban, kampányainkban.
   • Vegye igénybe a gyártók által biztosított POS eszközöket és installációkat.

   Internet

   Információ. Kapcsolat. Gyorsaság.

   • Jelenjen meg az Ön kereskedése is a központi weboldalon a telephelyek menüpont alatt.
   • Lépjen be zárt, internet alapú, naprakész kereskedelmi információkat tartalmazó hálózatunkba.
   • Használja ki az egységes, újHáz Centrum arculatára épülő statikus weboldalt, és töltse fel adatokkal,  szerkessze igényei szerint és frissítse az aktualitásoknak megfelelôen.
   • Bonyolítsa rendeléseit az újHáz Centrum központi on-line rendelési rendszerén keresztül, így egyszerűen nyomon követheti és nyilvántarthatja a kapcsolódó teljes adminisztrációt, a számlázással együtt.

   Kérdés esetén kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot:

   Új Ház Zrt.

   Székhely: 9111-Tényő, Fő utca 2.

   Levelezési cím: 9027 Győr, Pesti út 1/b.

   Központi telefon: +36 (96) 513-790

   Központi fax: +36 (96) 529-602

   E-mail:  info@uj-haz.hu

  További cikkeink...